Pridal/a Michal dňa So, 08. 10. 2022 - 12:28
Idea Protographica Civitatis Cassoviensis

 

ČASŤ TRETIA - záverečná

ČÍSLOVANÁ ČASŤ VYSVETLIVIEK

Pokračujeme v uverejňovaní prepisu vysvetliviek (explanatia) z plánu "Idea protographica", ktoré sme v minulom pokračovaní prerušili pri položke číslo 37.

38. DOMUS PALTSAY RUTIN... ...SUATA - Dom Paltsayov... Dnes na Hlavnej ulici č. 90.

39. QUARTERIUM BRO. MARECHALLI ET DIVISION. PFECTI. MARIASSY - Ubytovanie baróna maršala a prefekta divízie Mariássyho. Dnes je to budova Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici č. 88. Veliteľ vtedajšej košickej posádky, divizionár barón Mariássy, mal hodnosť poľného podmaršala (Feldmarschall Lieutennant).

40. DOMUS BAR. MESSKO - Dom baróna Meška. Dnes Hlavná ulica č. 86.

41. DETTO COMITI JOSEPHI DESSEWFFY - To isté (dom) grófa Jozefa Dessewffyho. Dnes Hlavná ulica č. 84.

42. DETTO BARONI STALHAUSEN - To isté (dom) baróna Stalhausena. Dnes Hlavná ulica č. 80.

43. EDUCILL. AD STELLAM - Hotel "U hviezdy". Už neexistujúca budova mestského hostinca, známeho skôr ako "U zlatej hviezdy", ktorý stál na dnešnej adrese Hlavná ulica č. 76.

44. DOMUS COMITI ANT. CSAKY NUNC PER SUPREM COM. ABAUJVAR. L. B. IGNAT SEN. EÖTVÖS IHNABITAT - Dom grófa Antona Csákyho, teraz obývaný vrchným županom Abova slobodným barónom Ignácom Eötvösom starším. Dnes budova Ústavného súdu SR na Hlavnej ulici č. 72.

45. DOMUS COMITI VAN DER NATH - Dom grófa Van Dernátha. Takzvaný "starý" župný dom, dnes na Hlavnej ulici č. 70.

46. STATUA B. M. V. SUPRA QUAM RIVUS CZERMEL IN 2 RAMOS DIVIDIT ET INSULAM FORMARE INCIPIT - Socha Blahoslavenej Panny Márie, pod ktorou sa potok Čermeľ delí na dve ramená a začína vytvárať ostrov - insulu. Ide o známe súsošie Nepoškvrneného počatia Panny Márie - Immaculatu.

47. PROMENADA ANTE DOM. CAVEARIA INFRA STATUA - Promenáda pred kaviarňou pod sochou (Immaculaty). Dnes park na Hlavnej ulici, severne od budovy divadla.

48. AMPLA DOMUS R. CAMER. IN QUA MAGNIF. D. CONSIL. ET ADMINISTR. GYÖRFFY. POSTA OFFUM. CURRUS DILIGENTIAE, 30-AE OFFUM. ET CASSA BANCAE - Rozsiahla budova kráľovskej komory, v ktorej (sídli) veľkomožný pán radca a administrátor Györffy. Poštový úrad, stanica dostavníkovej dopravy, tridsiatkový úrad a banková pokladňa. Dnes už neexistujúca budova, ktorá stála na mieste objektu na Hlavnej ulici č. 68.

49. CLAUSTRUM - Kláštor - Dnes uršulínsky kláštor na Hlavnej 66.

50. ECCLESIA MONIAL. URSULAE - Kostol mníšok uršulínok.

51. DOMUS DEF. SUPREMI COM. EMANUELY CSÁKY - Dom grófa Emanuela Čákyho, najvyššieho ochrancu. Dnes Hlavná 64.

52. OFFICINA LIBRARIA GEORGII VIGAND - Predajňa kníh Juraja Viganda. Dnes Hlavná 52.

53. DOMUS COM. BARKOCZY - Dom grófa Barkóczyho. Dnes Hlavná 48.

54. DOMUS IUDICIS CIVICI FISCHER - Dom mestského richtára Fischera. Dnes Alžbetina 15. Karol Fischer bol košickým richtárom v rokoch 1823 až 1834.

55. ECCELESIA B. P. DOMINICANOR - Kostol otcov dominikánov.

56. CLAUSTRUM ET FUNDUS EORUND. - Ich (dominikánsky) kláštor a pozemok. Dnes Mäsiarska 6.

57. DOMUS COMITI CHRISTOPH SZTARAY - Dom grófa Kryštofa Sztárayho. Dnes dom na Mäsiarskej 32.

58. DOMUS ET HABITATIO RDMI. CAN. JOOB - Dom a obydlie najctihodnejšieho kanonika Jooba. Dnes Mäsiarska 34.

59. ORATORIUM HELV. CONFESS. - Modlitebňa helvétskeho vyznania. Kostol kalvínov na Hrnčiarskej ulici.

60. DOMUS COM. VASS IN CUJUS AREA SPECTACULA PRODU. - Dom grófa Vassa v ktorého areáli sa predvádzajú predstavenia. Dnes areál a objekt Katovej bašty na Hrnčiarskej ulici.

61. ORATORIUM AUGUST. CONF. ADDICT. - Modlitebňa prisúdená augsburskému vyznaniu. Kostol evanjelikov na Mlynskej ulici.

62. MOLA MEDIA - Stredný mlyn. Stával asi tam, kde je dnes nová krytá plaváreň na Ulici protifašistických bojovníkov.

63. BALNEUM CIVICUM - Mestské kúpele. Stáli v susedstve stredného mlyna.

64. DOMUS DEF. RDMI LABOSSY QUI TAMEN ANTE OBITUM S.... TRANSTULIT AD - Dom najctihodnejšieho ochrancu Labossyho, ktorý sa však doň presťahoval pred smrťou. Dnes na Hlavnej ulici číslo 5.

65. DOMUM EPHIPIARII IN QUA OBIIT - Sedlárov dom, v ktorom zomrel. Dom, ktorý stával na mieste dnešnej budovy na Hlavnej 6. Nejde určite o smrť onoho sedlára, ale najskôr o ctihodného Lábossyho. Oba domy stáli naproti sebe. Kanonik Michal Lábossy zomrel 4. novembra 1831.

66. NOSOCOMIUM CIVICUM 831 CONSUMATUM - Mestská nemocnica, dokončená v roku 1831. Dnes budova zdravotnej poisťovne na Námestí osloboditeľov.

67. XENODOCHIUM - Útulok. Dnes areál "starobinca" na Južnej triede č. 2.

68. ECCLESIA - Kostol. Kostolík Svätého ducha, súčasť areálu xenodochia.

69. INSTITUT. MILIT. PUERORUM - Vojenský chlapčenský ústav. Dnes súčasť "starobinca" na Južnej triede č. 2.

70. DIVERSORIUM AD VIRID. ARBOR - Hostinec "U zeleného stromu". Dnes už nestojí. Býval oproti starobincu, trochu poniže na dnešnej Južnej triede.

71. MOLA ET FABRICA PULVER. PIXIOR. - Mlyn a výrobňa pušného prachu. Dnes už neexistujúci areál na mieste ulice Pri bitúnku.

72. MOLA INFER. CIVICA - Dolný mestský mlyn. Stával na mieste železničného prejazdu na severnom konci ulice Pri bitúnku.

73. CAEMETERIUM CATHOLICORUM - Cintorín katolíkov. Už neexistujúci cintorín svätého Jána Nepomuckého na Dolnom predmestí, na mieste dnešného centra Astória.

74. MAGNUS HORTUS COM. SMIDEGH - Veľká záhrada grófa Smidegha. Bývala na západnom konci dnešnej Štúrovej ulice, tam, kde neskôr postavili Poledniakovu továreň.

75. DOMUS QUONDAM ....ONIS KIS, HD. SÁVELY - Dom patriaci voľakedy ? Kisovi, dnes Sávelymu. Stával na západnom nároží Kuzmányho a Štúrovej ulice.

76. HORTUS PULCHER COM. VINC. SZTARAY - Pekná záhrada grófa Vincenta Sztárayho. Bývala na severnej strane Čajakovej ulice.

77. HORTUS B. P. DOMINICANORUM - Záhrada otcov dominikánov. Rozprestierala sa na mieste bývalého komplexu Krajskej politickej školy, na nároží Jesennej a Strojárenskej ulice.

78. HORTUS EPPATIS - Biskupská záhrada. Bývala na západnej strane dnešnej Komenského ulice, za areálom strojníckej priemyslovky.

79. AREA ET AEDES HORTULANI AD EPPAT. HORTUS SPECT. - Dvor a záhradný domček, patriaci k skvelej biskupskej záhrade.

80. HORTUS PROFESSOR. ....(MAGYAR?) - Záhrada profesora ...(Magyara?). Tento posledný záznam je natlačený celkom vpravo dole vo formáte plánu, čiastočne písaný cez fazetu okraja, takže je veľmi zle čitateľný. Záhrada s týmto číslom sa nachádzala na Komenského ulici, v severnom susedstve biskupskej záhrady.

Touto položkou končia vysvetlivky plánu "Idea protographica". Je silne stiesnená v pravom dolnom rohu a zdá sa, že autor plánu by v položkách pokračoval, keby ostal ešte na papieri priestor. Ako sme už uviedli, písmenami, značkami a číslicami je na "Idei" vyšpecifikovaných celkom 106 vysvetlivkových položiek. Z nich 23 popisuje ulice, 8 objekty vojenské, 18 cirkevné objekty a kostoly, 4 úradné objekty mesta alebo krajiny, 24 domy šľachty alebo významných občanov, 5 hostince a hotely, 18 obchody, verejné budovy a iné a nakoniec 6 pozoruhodné záhrady.

K O N I E C

Text a fotografie: Jozef DUCHOŇ

UDALOSTI POHNUTÉHO ROKU 1831

"Indická cholera vypukla v tomto roku v Košiciach a v mnohých sztoliciach." Touto vetou začal opis roku 1831 vo svojej kronike doktor Ján Nepomuk Plath. Tradovalo sa, že nákazu priniesli do Haliče ruské vojská až od Astrachánu na Volge a z Haliče sa dostala aj napriek vopred rozostavenému vojenskému kordónu, ktorý mal na minimum obmedziť styk s nakazenou oblasťou až na východné Slovensko. Mimoriadne vydanie budínskeho OFNER - ZEITUNG uviedlo 13. júna, že od vypuknutia cholerovej epidémie bolo v 33 mestách a 333 dedinách nakazených cholerou 11 987 osôb, z ktorých iba 1400 chorobu prežilo.

Epidémia sa dostala aj do Košíc, kde v čase jej vrcholenia zomieralo denne 10 až 30 ľudí. Prvými mŕtvymi boli dvaja murári, ktorí "dňa 17. júna napochytro skonali, nečakanými kŕčmi utrápení", píše Plath. V jeho kronike nájdeme aj takéto pasáže: "Medzitým kostlivec s kosou šarapatil a ľudia si už zvykli, vypytujúc sa každé ráno, hľadať svojich včerajších príbuzných. Ja sám som, úplne zúfalý, videl ešte včera suseda pri dome, a ráno mi už zvestovali, že viac nežije - a onedlho som počul vzlykanie a náreky príbuzných nad pozostatkami druhého. Kostlivec neušetril ani môj dom, vyrvúc šesť hodín po tomto prípade mládenca, ktorý u mňa slúžil." Plath okrem iného uvádza, že: "v priebehu 77 dní, od 17. júna až do 3. septembra, vyniesli z nemocnice do hrobov 800 nebožtíkov, a to v tichosti, bez hlaholu zvonov, aby nevyvolali strach živých."

V čase kulminovania nákazy sa odohrala v Košiciach udalosť, ktorá doslova spustila živelné povstanie dedinského ľudu v Zemplíne, Šariši, Above a na Hornom Spiši. Udiala sa v sobotu 19. júna 1831 predpoludním. V centre mesta sa zbehli ženy-trhovkyne a napadli mestského fyzikusa (lekára) Františka Lehotského. Ten totiž snáď až príliš usilovne rozdával ľuďom a hlavne deťom bizmutové prášky ako liek proti cholere. Medzi nevzdelanými ženami vznikla fáma, že páni trávia jednoduchý ľud a dav sa obrátil proti Lehotskému. Len-len, že mu ušiel a skryl sa v lekárni "U zlatého leva". Keďže kroniky uvádzajú, že to bolo pri dóme, pravdepodobne ide o Stehrovu lekáreň uvedenú v "Idei" ako položka 18.

Rozbúrený ľud musel upokojovať sám richtár Karol Fischer (v "Idei" v položke 54) a hlavný abovský župan barón Ignác Eötvös senior (v "Idei" v položke 44). Ľud sa síce nakoniec rozišiel, ale ešte predtým nabrýzgal na oboch predstaviteľov moci. Hlavnému županovi sa ušiel výkrik z davu: "Prečo neumiera Vaša Excelencia?", na ktorý Eötvös pohotovo, a z dnešného hľadiska politicky nekorektne, odpovedal: "Lebo nie som pijan, ako vy!" Svojím spôsobom mal pravdu, pretože epidémia kosila hlavne sociálne najnižšie vrstvy obyvateľstva, žijúce v biede, alkoholizme a zúfalých hygienických pomeroch.

V noci toho istého dňa sa strhli študentmi vyprovokované výtržnosti a richtárovi Fischerovi počas nich vytĺkli okná. Ráno 20. júla sa začali protiopatrenia. Veliteľ posádky barón Mariássy (v "Idei" v položke 39) rozostavil v meste hliadky a rozoslal prosby o vojenskú pomoc. Rebélia v Košiciach bola potlačená, ale s o to väčšou silou vypukla na vidieku. Druhého augusta prepadli vzbúrenci v Čaklove letné sídlo barónky Anny Meškovej (v "Idei" nájdete ich dom v položke 40), ju samu zbili a znásilnili a viaceré osoby pri tom zabili.

Tretieho augusta sa začal búriť ľud v Slanci a v Slanskom Novom Meste, nasledujúci deň tam však zasiahlo vojsko z Košíc. Vo Viedni trvalo istý čas, kým sa rozhodli poslať na východné Slovensko väčšie vojenské oddiely. Trestnou akciou poverili baróna Ignáca Eötvösa mladšieho (pozri položku 21 v "Idei"). Ten dorazil s armádou cez Bardejov a Prešov do Košíc 27. augusta. To však už bolo sedliacke povstanie na Zemplíne i Šariši rozprášené - postaral sa o to košický divizionár barón Mariássy.

Ako vidieť, zrodu plánu "Idea protographica" predchádzali viac než pohnuté udalosti a samotný plán vo svojich vysvetleniach dokladá mnohé osoby, ktoré boli ich aktérmi. Nasledujúci rok 1832 bol už pokojný a kronikár doktor Plath v ňom zaznamenal iba jedinú udalosť - rýdzo spoločenského charakteru: "Stala sa zriedkavá udalosť. Slobodný pán barón Eötvös, barón kráľovstva, hlavný abovský župan a magister kráľovských pohárnikov, po dovŕšení polstoročného manželstva s barónkou Máriou Szepessyovou, slávil za asistencie starejšieho, grófa Adama Revického, ináč kráľovského kancelára, slávnostné svadobné sekundície, čiže zlatú svadbu, za veľkej radosti košického ľudu. Pri tejto príležitosti preukázal ozbrojený uniformovaný oddiel mešťanov, zriadený v predošlom roku, úctu svojmu kancelárovi s primeranou dôstojnosťou."

Na intronizáciu nového košického biskupa Imricha Palugyaya v kronike akosi pozabudol. A už vonkoncom sa tam nedostal údaj o tom, že v tomto roku vznikol prvotný grafický návrh na vypracovanie nového presného plánu mesta Košice. Ktovie, či o tom doktor Plath vôbec vedel.

TEXTY K OBRÁZKOM:

OBR. 1)

Porovnanie kresby "Idey" a "Ottovho" plánu. Plocha kresby "Idey" má šikmé šrafovanie, "Ottov" plán má obrys tam, kde sa nezhoduje s "Ideou" vyznačený čiarkovane. Časť rozdielov oboch máp možno pripísať presnejšiemu zobrazeniu "Ottovho" plánu. Výnimkou je územie popri mlynskom náhone na dolných predmestiach. To si možno vysvetliť tak, že tu v období od jari 1832 do vzniku "Ottovho" plánu (po roku 1840) vymerali nové záhrady a užitkové parcely. Zaujímavé je tiež, že umiestnenie intravilánu mesta je vo formáte u oboch plánov odlišné, pootočené o 9 uhlových stupňov.

OBR. 2)

Prostredný segment prostredného radu "Idey" zobrazuje centrum mesta so zvyškami opevnenia na západnej polosfére a dnešné Námestie osloboditeľov už prakticky celé obostavané.

OBR. 3)

Prostredný segment vrchného radu "Idey" zachytáva časť horných predmestí, severné glacis a severný okraj vnútorného mesta - prezídia. Zvislou osou segmentu prechádza Komenského (hore) a Hlavná ulica (dole). Zaujímavý je tok a delenie Čermeľského potoka a tok mlynského náhona (vpravo) s horným mlynom.

OBR. 4)

Pohľad na Hlavnú ulicu s dómom a Urbanovou vežou vznikol v polovici storočia. Celkom vľavo je dom grófa Smidegha (položka 17) a najbližší dom úplne vpravo je dom grófa Barkócziho (položka 53).