magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Príroda Karpát

Expozícia Príroda Karpát je v histórii múzea treťou stálou prírodovednou výstavou. Jej cieľom je rozšíriť vnímanie prírody a cez estetický zážitok, zaujať náštevníkov pre aktívne poznávanie prírody. Pomocou sprievodných materiálov a aktivít rozširuje možnosti pre učiteľov prírodovedných predmetov a ponúka nápady na zatraktívnenie výučby. Návštevník má možnosť spoznávať, študovať a porovnávať geologické, floristické a faunisticé zloženie karpatskej prírody a porovnávať s vybranými exponátmi zo sveta. Bohatý prírodovedný fond múzea zastupuje v expozícii 1 100 kusov mineralogických vzoriek, 800 kusov zoologických zbierok a 140 botanických exponátov.

Expozícia predstavuje návšetvníkovi:

História Zeme

Vo vesmíre existujú milióny galaxií. Slnko, ako ústredná hviezda Slnečnej sústavy, je jednou z dvesto miliárd hviezd na okraji vesmíru. Treím telesom, najbližším k Slnku, je planéta Zem.

Ľudia oddávna spájali najjasnejšie hviezdy do geometrických nákresov, aby ich ľahšie nachádzali na oblohe. Pripisovali im magickú moc, z ich polohy na oblohe vedeli vyčítať základné astronomické údaje. Dopadom meteoritov na povrch Zeme rástol záujem o bádanie vesmírnych telies. Vystavené meteority v expozícii sú konzervami informácií o vonkajšom svete.

Vznik hornín a minerálov

Na vznik Zeme existujú viaceré teórie. Geologické poznatky štúdia najvrchnejšej časti zemskej kôry rozlišujú v zásade trojaký spôsob vzniku minerálov a hornín. Magmatický, kryštalizáciou magmy pri jej postupnom chladnutí v podpovechovej časti zemskej kôry, alebo lávy vyliatej na povrch zeme. Usadený, naložením organizmov, alebo splavením mechanických čiastočiek na dno mora. Premenený z pôvodného horninového materiálu v kontakte s magmou, pretavením, či tlakom nadložia.

Územie Slovenska budujú morfologicky výrazné a pretiahnuté horské chrbty Západných Karpát. Tiahnu sa od Bratislavy a končia v údolí rieky Uh. Dvíhajú sa z rozsiahlej, na juhu vystupujúcej Panónskej nížiny. Expozícia približuje zložité geologické zloženie tohto územia.

Skamenelý svet

Súčasťou prírodovednej expozície je časť dokumentujúca históriu vzniku Zeme. Skameneliny sú jedinenčým a nenahraditeľným dokladom o živote v minulých geologických dobách. Po odumretí organizmu tvrdšie časti relatívne dlhší čas odolávajú rozkladu.

Najstaršiu éru života spred 500 miiónov rokov v expozícii reprezentujú trilobity českého Barandienu. Z územia Slovenska sú v zbierke vystavené karbónske prasličky z Veľkej Tŕne, ktoré majú približne 300 miliónov rokov. Druhohory - éru jašterov, tu pripomína model "muzeosaura". Na území Karpát neboli v druhohorách priaznivé podmienky pre výskyt veľkých plazov. Zato priestor Karpát pred 230 - 75 miliónmi rokov obývali rovako zaujímavé, dnes už vyhynuté hlavonožce, ľaliovce, ramenonožce a ježovky.

Popol zo sopečnej činnosti v treťohorách pochoval viaceré organizmy na okraji Slanských hôr. Zachovali sa a v expozícii sú vystavené skamenelé kmene stromov, jadra ulitníkov a lastúrnikov, odtlačky rýb a zuby žralokov, mastodonov i kly a zuby mamutov nájdené v štkových nánosoch Hornádu.

Ríša minerálov

Už pri vstupe do miestnosti návštevníkov upúta vo vitrínach mnohoraký svet minerálov so svojou estetickou krásou a farebnosťou. Prezentované sú minerály s unikátnym kryštálovým vývojom, v prírode dosahujúce často značných veľkostí.

Na princípe kryštávoje štruktúry minerálov a ich chemického zloženia je založený kryštalochemický systém. Tvorí ho 9 tried a v súčasnosti zahrňuje vyše 3 800 minerálnych druhov. Každý rok je opísaných ďalších 40 - 50 nových minerálov. Snahou múzea je aspoň časť z nich prezentovať podľa systematického zoradenia. Aby sa návštevníkovi ukázala čo najväčšia pestrosť a bohatosť minerálnej ríše, zbierka zahŕňa exponáty aj z mimokarpatských oblastí.

Krása kameňa

Pojem drahý kameň je v súčasnosti veľki široký. V súčasnosti sa medzi ne zaradili aj všetky minerály, horniny a organické zlúčeniny, z ktorých sa dajú zhotovovať brúsené kamene vhodné pre kamenárske a zberateľské účely. Každý drahý kameň je charakterizovaný určitými chemickými a fyzkálnymi vlastnosťami. Už pri makroskopickom pozorovaní si každý všimne jeho farbu. Tá často určuje eho hodnotu. Inou dôležitou vlastnosťou je priehľadnosť, teda schopnosť kameňa prepúšťať svetlo. U niektorých je významná aj luminiscencia, alebo lesk. Toto sú všetko vlastnosti, ktoré dokáže určiť iba odborník .

Zvlášť na Slovensku sú rozšírené mnohé druhy opálov, chalcedóny, kremene a obsidiány. Problematike drahých a ozdobných kameňov je venovaná časť prírodovednej exozície. Jej zostavovatelia v prípade drahých kameňov šli za karpatský región, aby tu bola možnosť porovnania s ukážkami z celého sveta. Časť expozície je venovaná slovenským drahým a ozdobným kameňom.

Pôvaby rastlín

V súčasnosti tvorí botanický zbierkový fond cca 5 000 kusov herbárových položiek semenných rastlín, ďalej kolekcia rastlín zaliatych do plexiskla, zbierka semien a plodov. Kvýznamným prírastkom patria staré herbáre rastlín a kolekcie rias z 19. storočia a začiatku 20. storočia. Ústredným motívom v časti expozície, ktorá dokumentuje bohatstvo rastlinnej ríše, je strom. Od neho sa odvíjajú väzby tvoriace rôzne typy biotopov. Exponáty rastlín, ktoré približujú základné poznatky o morfologických rôznorodostiach, sú vystavené v postupnsti poznávania. vysavené herbárové položky sú po prvkrát stálou súčasťou prírodovednej expozície.

Nenahraditeľný svet prírody

- časť Obrana druhov

Rastliny nemôžu uniknúť svojim nepriateľom tak ako zvieratá. Na svoju obranu so preto vytvorili svojrázne obanné zariadena. Povrch rastliny chránia napríklad chĺpky na pvrchu listov, tŕne, ostne a pŕhlivé chĺpy. Mnohé rastliny majú vo svojich bunkách látky, ktoré im dávajú nepríjemnú chuť.

Vo vitríne, ktorá je venovaná obrane druhov, môže návštevník navzájom porovnávať jednotlivé botanické druhy a dokonalosť prírody pri vytváraní takého habitusu rastlín, ktorý ich chráni.

- časť Šírenie druhov

Dôležitým predpokladom zachovania druhu je, aby zdravé semená , plody a iné rozmnožovacie časti sa dostali čo najďalej od materskej rastliny na vhodné stanovištia. Ide pritom o samorozširovanie, rozširovanie vetrom, vodou a živočíchmi. Plody niektorých rastlín majú krídla, alebo padáčiky. Veľa plodov a semien má na vonkajšom obale háčiky a ostne, ktorými sa prichytávajú na srsť, alebo perie zvierat. Aj tieto formy pestrosti môžete zhliadnuť v spomínanej expozícii.

- časť Ekologické väzby

Prírodu musíme vnímať ako zložitý mechanizmus, v ktorom všetky časti do seba presne zapadajú. Vzájomné vzťahy medzi organizmami a prostredím a organizmami skúma ekológia. Aj tejto téme sa venuje časť expozície.

Rôznorodosť živočíšnych druhov

Tak ako zložito sa vyvíjala geologická stavba Západných Karpát, tak zložito sa formovali aj spoločenstvá druhov. Ich existenciu ovplyvňoval striedajúce sa obdobia zaľadnenia. Karpaty sú známeako jedno z neopakovateľných, bohatstvom druhvo a početnosťou živočíchov. V časti expozície venovanej úluče vyšším živočíchom nájdete systematicky zoradené skupiny stavovcov.

Planéta Zem s hviezdnou oblohou

"muzeosaurus"

Rekonštrukcia nálezu mamuta

Mamutie kly

Amonit - druhohory - vek 140 miliónov rokov

Amonit bradlového pásma z kameňolomu Jarabina

Kryštál záhnedy, veľkosť cca 60 cm

Časť expozície dokladujúca mineralogickú rozmanitosť zbierky múzea

Drevný opál z lokality Dargov

Geóda ametystu z Brazílie ťažká asi 300 kíl

Mineralogická časť expozície

Drahé kamene

Krytosemenné a nahosemenné rastliny

Skaliarik sivý zástupca fauny v krasovom biotope

Rybárik obyčajný - skvost vtáčej ríše

Bobor a vydra - ohrozené druhy karpatskej fauny

Mláďa líšky

Pohľad do expozície

Najväčším zástupcom rýb na Slovensku je hlavátka

Zubor hôrny, zástupca fauny karpát

Jeleň hôrny obývajúci karpatské lesy

Medveď hnedý - samica s mláďatami

Kolekcia preparátov mláďať vtáctva

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk