magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Prví roľníci

Mladšia doba kamenná - neolit
6 000 - 3 500 pred n. l.

V spojitosti s roľníctvo vznikli nové druhy pracovných nástrojov a úžitkových predmetov. Kamenné sekerky, mlaty a motyky slúžili na klčovanie lesa a obrábanie pôdy, hlinené nádoby na uchovávanie obilia a prípravu pokrmov. Vznikli prvé osady a ich rozmernejšie domy, budované z dreva a hliny, sa stali sídlami veľkorodín. S kultom Veľkej matky, bohyne plodnosti a úrody, súviseli a rozvíjali sa najstaršie agrárne obrady, rozvíjali sa názory na posmrtný život i pohrebné ríty najstarších roľníkov.

V prvej polovici 5. tisícročia ľud s východnou lineárnou keramikou osídlil úrodné oblasti horného potisia a priľahlej Východoslovenskej nížiny a Košickej a kotliny. Príbytky a hospodárske objekty budoval na riečnych terasách. Jeho keramiku dobre poznáme podľa rytého lineárneho ornamentu (Barca, Blažice, Michalovce, Veľké Trakany), ktorý hrnčiari v mladšom období kombinovali aj maľovaním čiernou farbou.

Vrcholom majstrovstva neolitických hrnčiarov bola tenkostenná, bohato zdobená keramika ľudu bukovohorskej kultúry. patrí k posledným storočiam 5. tisícročia. Ľud tejto kultúry s obľubou vyhľadával jaskyne (Ružín, Jasov, Silica, Ardovo, Kečovo, Domica), kde si budoval úkryty i trvalejšie sídliská.

Na nížinnom sídlisku v Zemplínskych Kopčanoch, priamo v osade, sa podarilo odkryť hroby s kostrovým rítom v silne skrčenej polohe, ktoré sú dosiaľ najstarším dokladom pochovávania na východnom Slovensku.

V období mladého neolitu sa poľnohospodárske osídlenie na východnom Slovensku koncentrovalo do Východoslovenskej nížiny a je charakteristické stretom viacerých kultúr prichádzajúcich z rôznych oblastí.


Neolitická zásobnica z Košíc - Barce.


Mladá neolitická lineárna keramika pohádzajúca z Východoslovenskej nížiny.


Medený sekeromlat z eneolitického pohrebiska v Tibave.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk