magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Remeselníci opevnených osád a hradísk

Doba bronzová
1900 - 1700 pred n. l.

Objav a používanie bronzu neobyčajne urýchlili technický rozvoj a spolu sním aj vývoj pracovných nástrojov, zbraní, šperkov a iných úžitkových predmetov. Vznikali samostatné remeselnícko-obchodné centrá, budovali sa opevnené osady a rozsiahlejšie hradiská. Prehlbovali sa majetkové a sociálne pomery v spoločnosti, v ktorej vzrastala moc rodových a kmeňových náčelníkov.

Počiatky doby bronzovej na východnom Slovensku sa spájajú s obyvateľstvom koštianskej kultúry, ktorej prítomnosť dokladuje aj i kostrové pohrebisko v Košiciach. V bohato vybavených hroboch sa našli celé súpravy jednoduchých krúžkov, špirálok a náušníc. V hroboch lovcov a pastierov sa vyskytovali zbrane, lovecké pomôcky, nástroje na spracovávanie koží.

Neskôr z horného Potisia až k Vysokým Tatrám prenikla vyspelejšia otomanská kultúra s opevnenými osadami, mohutnými fortifikáciami a urbanistickým členením. takéto stredisko bolo napríklad Spišskom Štvrtku. V Košickej kotline sa opevnené osady zistili v údolí Hornádu (Barca, Nižná Myšľa) a Torysy (Rozhanovce). I tu stály mohutné hlinené valy a hlboké priekopy. V barci dokonca príbytky usporiadané v ulicovom systéme. Tu sa mimo iné našli tri bronzové a jeden zlatý poklad.

Opevnenú osadu v Nižnej Myšli s hospodárskym zázemím i pohrebiskom prebudovali v strednej dobe bronzovej na rozsiahle sídlisko. V jeho areáli sa zistili doklady kovolejárstva, hrnčiarskej výroby, tkáčstva i špecializovanej výroby kostennej a parohovej industrie. Výskum v nižnej Myšli nie je dosiaľ ukončený a každý rok tu pribúdajú cenné nálezy a poznatky o ľude otomanskej kultúry. K unikátnym objavom patrí aj nález kultovej jamy s rituálne zavraždenými ľudskými obeťami.

V strednej dobe bronzovej opevnené osady ľudu otomanskej kultúry postupne zanikli. Východné Slovensko osídlilo obyvateľstvo pilinskej kultúry (Čaňa, Haniska, Košice, barca, Viničky a kultúry Suciu de Sus (Dreveník, Blažice, Slanec, Košice a iné). na pohrebiskách v Barci sa pochovali desiatky, možno stovky ľudí. Popolnice, často prekryté misou, obsahovali keramické milodary, vzácnejšie aj žiarom deformované bronzové a iné predmety.

V mladšej dobe bronzovej územie horného Potisia a Východoslovenskej nížiny zasiahlo obyvateľstvo gávskej kultúry (Somotor, Borša), ktoré preniklo aj na územie Košickej kotliny (Barca, Blažice, Valaliky). To malo pri stretnutí s pilinskou kultúrou za následok vznik novej - kyjatickej kultúry. Príznačné pre ňu sú okrem žiarových pohrebísk (Kechnec, Zádielske Dvorníky) jaskynné sídliská a výšinné hradiská.

V neskorej dobe bronzovej výroba bronzu postupne upadala a začal sa uplatňovať novší a progresívnejší kov - železo.


Štvorhrob zo staršej doby bronzovej objavený v Nižnej Myšli.


Amfora otomanskej kultúry z Košíc - Barce, staršia doba bronzová.


Zásterka z fajansových korálkov - staršia doba bronzová, Nižná Myšľa.

pokračovanie fotogalérie tu

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk