magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Stanovy klubu

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Klub Rock and Rollu RRC Victimrock /dalej len Victimrock/ je v zmysle zákona císlo 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnost v telesnej výchove, športe, kultúre a hospodársku a podnikatelskú cinnost slúžiacu materiálnemu a financnému zabezpeceniu všetkej cinnosti.

2. Poslaním Victimrocku je vytvorit podmienky pre sútažný Rock and Roll pre juniorov i seniorov, vytvárat podmienky na upevnovanie ich zdravia, zvyšovat telesnú a duševnú zdatnost a športovú výkonnost a odvádzat mládež od nesprávneho spôsobu života.

3. Victimrock je otvorenou samostatnou nepolitickou spolocenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju cinnost na demokratických princípoch. Je clenom Slovenského zväzu akrobatického Rock and Rollu /SZAR/, ktorý je clenom Slovenského zväzu telesnej kultúry /SZTK/ a Asociácie športových zväzov /AŠZ/. 4. Victimrock je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom klubu sú Košice, Železiarenská 42.

Článok 2

Hlavné úlohy

1. Victimrock sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich clenov. Poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu.

2. Victimrock vytvára ekonomické, materiálnotechnické, personálne a odborné podmienky na cinnost klubu.

Článok 3

Členstvo

1. Clenstvo v klube je dobrovolné. Clenom sa môže stat každý obcan, i cudzí štátny príslušník, bez rozdielu politického presvedcenia, náboženského vyznania, pohlavia a veku ak súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor na základe písomnej prihlášky. Prijatie potvrdzuje clenská schôdza.

2. Dokladom o členstve je platný clenský preukaz.

3. Clenstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadost, vyškrtnutím pre neplnenie základných clenských povinností alebo vylúcením pre obzvlášt závažné previnenie nezlucitelné s clenstvom vo Victimrocku. O vylúcení rozhoduje clenská schôdza, v odvolacom konaní Valné zhromaždenie /VZ/. 4. Clen Victimrocku má právo: zúcastnovat sa všetkých aktivít usporadúvaných Victimrockomé zcastnovat sa clenských schôdzí. zúcastnovat sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho cinnost a správanie. dávat podnety, návrhy a pripomienky a požadovat na ne do 30 dní odpoved. mat aktívne a pasívne volebné právo. Podmienkou byt volený do funkcie je odbornost, kvalifikácia, bezúhonnost a vek 18 rokov.

5. Clen Victimrock má povinnosti: dodržiavat stanovy Victimrocku, vnútorné predpisy, plnit úlohy, uvedomele dodržiavat disciplínu a zásady morálky spolocnosti. podielat sa na cinnosti Victimrocku a riadne vykonávat všetky prijaté funkcie. chránit, opatrovat a zveladovat majetok Victimrocku. riadne a vcas platit clenské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky.

Clánok 4

Organizacné zásady a vnútorné vztahy

1. Victimrock sa vo svojej cinnosti riadi všeobecne záväznými predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.

2. Výbor Victimrocku chráni záujmy clenov vo vztahu k štátnym orgánom, združeniam a dalším organizáciám a inštitúciam.

3. Výbor Victimrocku podla podmienok a potrieb si po schválení na VZ vytvára aparát. Vnútorné vztahy upravuje organizacný poriadok klubu.

Clánok 5

Orgány Victimrocku

1. Najvyšším orgánom Victimrocku je valné zhromaždenie clenov. Koná sa spravidla raz za rok.

2. VZ prerokúva všetky základné otázky cinnosti Victimrocku, najmä: uznáša sa o vzniku klubu, názve a symbolike, ako i o zániku. schvaluje, mení alebo ruší stanovy Victimrocku. prerokúva správu výboru o cinnosti a cerpaní rozpoctu za uplynulé obdobie a schvaluje plán cinnosti a rozpocet pre nasledujúce obdobie, ako i správu revíznej komisie. volí výbor a revíznu komisiu. je oprávnené zrušit alebo zmenit rozhodnutie výboru ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami Victimrocku. je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní. Na platnost uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väcšiny všetkých clenov.

3. Medzi valným zhromaždením riadi cinnost klubu výbor. Volby výboru a ich spôsob stanoví VZ. Výbor sa skladá z predsedu, tajomníka a hospodára. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor.

4. Výbor vykonáva poradenskú a servisnú cinnost, zastupuje Victimrock na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami a organizuje podnikatelskú cinnost na získanie vlastných financných prostriedkov a dalších zdrojov.

5. Menom Victimrock sú oprávnení navonok vystupovat a konat výbor a další funkcionári poverení výborom Victimrocku.

Clánok 6

Revízna komisia

Revízna komisia je nezávislý orgán. Volí ho VZ. Vykonáva revízie hospodárenia klubu, o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju cinnost zodpovedá VZ. Má právo zúcastnovat sa rokovaní orgánov klubu s hlasom poradným.

Clánok 7

Majetok a hospodárenie

1. Victimrock má vo vlastníctve majetok, potrebný na zabezpecenie vlastnej cinnosti. Užíva sa na základe zmluvných vztahov národný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starat, chránit ho a zveladovat. Nakladá s ním v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.

2. Zdrojom majetku Victimrocku sú príjmy z clenských a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spolocenskej a ostatnej cinnosti, z výnosov vedlajšieho hospodárstva i iných povolených podnikatelských cinností, dalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.

3. Cinnost Victimrocku je zabezpecovaná z financných prostriedkov uvedených v clánku 7, bod 2.

Clánok 8

Záverecné ustanovenie

1. Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dna 24.10.1997. Ich výklad vykonáva výbor Victimrocku. Nadobúdajú cinnost dnom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.

2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi a predpismi SZTK.


Lucia Kateržábeková a Marcel Goron

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk