magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mestská časť Košice - Západ

Miestny úrad mestskej časti Košice - Západ

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE A SEKRETARIÁT
Poschodie 1., č. dverí 112, 104, telef. číslo: 7883200
Obsah činnosti oddelenia:
1. Zasadnutia orgánov samosprávy MČ Košice – Západ
2. Podateľňa a správa registratúry MÚ MČ Košice – Západ
3. Centrálna evidencia sťažností
4. Personálna agenda
5. Sekretariát starostu MČ, zástupcu starostu a prednostu MÚ MČ

1. Zasadnutia orgánov samosprávy
Oddelenie zabezpečuje:
- po stránke organizačno – technickej prípravu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ, najmä sústredenie materiálov predkladaných na zasadnutia orgánov samosprávy a ich expedovanie účastníkom rokovania
- vyhotovuje zvukový záznam, zápis a uznesenia z týchto zasadnutí a ich následné expedovanie v súlade s platnými Rokovacími poriadkami orgánov samosprávy
- vedie evidenciu interpelácií a sleduje ich vybavovanie v stanovených termínoch
2. Podateľňa a správa registratúry
Oddelenie:
- prijíma podania od občanov a organizácií cestou podateľne (prízemie), poštového úradu, ako aj cestou sekretariátu vedenia na 1. poschodí MÚMČ, č. dverí 104 a zabezpečuje ich zaevidovanie do registratúrneho denníka
- osobitne upozorňujeme, že plní funkciu podateľne aj pre Stavebný úrad pre okres Košice II, s výnimkou MČ Šaca a Poľov, ako aj pre Matričný úrad pre okres Košice II. To isté platí aj o úkonoch, súvisiacich so zabezpečením úloh na úseku opatrovateľskej služby pre okres Košice II
- zabezpečuje správu registratúry MÚMČ Košice – Západ u originálnych pôsobností MČ Košice – Západ i u kompetencií, prenesených na MČ Košice – Západ zo štátu.
3. Centrálna evidencia sťažností
Poverená zamestnankyňa oddelenia
- plní funkciu administrátora agendy sťažností: prijíma, eviduje a po určení spracovateľa starostom MČ odovzdáva prijaté sťažnosti a petície v súlade s príslušnými právnymi normami na vybavenie spracovateľom. Po ich vybavení a prevzatí od spracovateľa zabezpečuje ich uloženie.
- sťažnosti a petície, na ktorých vybavenie je vecne alebo miestne príslušný iný orgán, odstupuje tieto tomuto orgánu, o čom sťažovateľa upovedomí.
4. Personálna agenda
Zamestnankyňa oddelenia (č. dverí 112)
- zabezpečuje personálnu agendu pre zamestnancov MČ Košice – Západ vrátane odmeňovania a to najmä v súlade so Zákonom o výkone prác vo verejnom záujme, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce, Zákonom o službách zamestnanosti, ako aj v súlade s ďalšími právnymi predpismi a vnútroorganizačnými normami.
- vo vzťahu k občanom odpovedá na žiadosti o prijatie do zamestnania a potvrdzuje evidovaným nezamestnaným skutočnosti o hľadaní zamestnania z ich vlastnej iniciatívy
- v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach plní administratívne úlohy na úseku aktívnych opatrení na trhu práce.
5. Sekretariát starostu MČ, zástupcu starostu MČ a prednostu MÚMČ Košice – Západ (ďalej len vedenie MČ)
1. poschodie MÚMČ Košice - Západ, č. dverí 104
- sleduje a čiastočne aj plánuje časový rozvrh pracovného program starostu MČ
- zabezpečuje vnútorný aj vonkajší telefonický styk pre vedenie MČ: 055/7883200
- obsluhu faxu MČ Košice – Západ: 055/7883209
- prijímanie a odosielanie správ smerujúcich k vedeniu a od neho formou e-mailu
- plní úlohy spojené s reprezentačnými povinnosťami vedenia, prijímaním návštev a pod.

EKONOMICKÉ ODDELENIE
II. poschodie , č. dverí: 207 – 214, telefónne číslo: 7883210
Ekonomické oddelenie MÚ MČ Košice – Západ
sa člení na dva referáty:
1. Referát rozpočtu a financií
2. Referát daní a poplatkov

1. Referát rozpočtu a financií
zabezpečuje úlohy
A. Na úseku rozpočtu a financovania
- koordinuje práce pri vypracovávaní položiek rozpočtu,
- komplexne spracúva rozpočet mestskej časti,
- spracúva odborné podklady čerpania rozpočtu pre operatívne rozhodovanie starostu,
- pripravuje podklady pre zostavenie záverečného účtu mestskej časti,
- vypracováva výsledky hospodárenia mestskej časti a pravidelne ich predkladá MZ,
- sleduje a vykonáva vyúčtovanie účelových dotácií vo vzťahu k rozpočtu SR,
- sleduje a vykonáva kontrolu vyúčtovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v zmysle zákona,
- vypracováva a spolupracuje pri tvorbe VZN mestskej časti.
B. Na úseku účtovníctva
- organizuje a komlexne vedie účtovnú evidenciu podľa platných zásad pre MÚ MČ,
- vedie operatívnu evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr,
- zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankovými ústavmi podľa vyhlášky o platobnom a zúčtovacom styku,
- vedie evidenciu o pohybe a stave všetkých fondových účtov,
- organizačne zabezpečuje štatistické výkazníctvo,
- zabezpečuje likvidáciu platov zamestnancov mestskej časti a s tým súvisiace činnosti,
- vykonáva úlohy v styku s regionálnou poisťovňou a s úradom práce,
- vykonáva pokladničné operácie,
- zabezpečuje výplatu jednorázových sociálnych dávok podľa dispozícií oddelenia bytového a sociálneho,
- vykonáva účtovné práce súvisiace so správou majetku mestskej časti a odsúhlasuje stav v evidencii majetku,
- sleduje hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, s majetkom štátu, právnických a fyzických osôb, ktorý bol mestskej časti zverený,
- organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku samosprávy a majetku zvereného mestskej časti do správy.
2. Referát daní a poplatkov zabezpečuje úlohy:
- vyrubuje a eviduje daň z nehnuteľností a miestne poplatky,
- vypracováva prehľady o výrube daní a poplatkov ,
- vedie evidenciu psov a vyrubuje poplatky za chov psov,
- vykonáva kontrolu vyrubených daní a poplatkov na základe získaných dispozícií,
- vykonáva kontrolu poplatníkov v súlade so zákonom 511/1992 Zb. ,
- vypracováva štatistické výkazy o vyrubených a uhradených daniach a poplatkoch,
- vypracováva návrh VZN o dani z nehnuteľností, VZN o miestnych poplatkoch.

SPRÁVNE ODDELENIE
poschodie 2.3., č.dverí: 201, 202, 222, 303, 304, 302, 305, 306, 320 telefónne číslo : 788 32 20
Správne oddelenie MÚ MČ Košice – Západ
sa člení na dva referáty:
1. Referát právny a všeobecnej vnútornej správy
2. Referát matriky

1. Referát právny a všeobecnej vnútornej správy plní úlohy na úseku:
- právnom
- evidencie obyvateľstva
- vnútornej správy
A. Na úseku právnom :
- sleduje uznesenia vlády, mestského zastupiteľstva a zabezpečuje ich rozpracovanie na podmienky mestskej časti orgánmi samosprávy,
- vypracúva odborné stanoviská, vyjadrenia alebo usmernenia zamerané na zabezpečenie plnenia úloh MČ v súlade s platnými právnymi predpismi,
- vypracúva návrhy vnútroorganizačných právnych noriem MČ a všeobecne záväzných nariadení MČ vrátane vykonávania ich aktualizácie,
- posudzuje materiály predkladané na rokovania orgánom samosprávy z hľadiska zákonnosti a súladu s vnútroorganizačnými predpismi mestskej časti,
- poskytuje právne rady a informácie o právnych predpisoch orgánom MČ a zamestnancom jednotlivých oddelení MÚ MČ,
- zabezpečuje aktualizáciu právnych noriem, vedie evidenciu právnych predpisov, ako aj normatívnych právnych aktov MČ Košice – Západ,
- pripravuje návrhy rôznych typov zmlúv a dohôd, zabezpečuje príslušné odborné podklady a materiály k týmto návrhom,
- vyjadruje sa k návrhom zmlúv a dohôd, účastníkom ktorých je MČ Košice – Západ,
- vyhotovuje vzory rozhodnutí a iných tlačív podľa potrieb a požiadaviek oddelení MÚMČ,
- vyhotovuje podania na súd a na iné orgány,
- zabezpecuje zastúpenie MC v konaní pred súdom a inými orgánmi,
- eviduje všetky zmluvy ktoré uzavrela MC Košice- -Západ,
- zabezpecuje vymáhanie pohladávok MC Košice - Západ (nedoplatky na daniach z nehnutelností, na miestnych poplatkoch, na nájomnom, na pokutách, náklady za pobyt v zá- chytnej izbe a dalšie pohladávky vzniknuté neplnením si zmluvnej povinnosti) ,
- poskytuje súcinnost súdnym exekútorom pri výkone exekúcií v MC Košice - Západ.
B. Na úseku evidencie obyvatelstva:
- vedie evidenciu pobytu obyvatelstva pre mestské casti: Západ, Pereš, Lorincík,
- plní úlohy vyplývajúce zo zákona c. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obcanov a z vykonávacej vyhlášky c. 146/1982 Zb.,
- plní úlohy súvisiace s prípravou volieb, referenda, scítania ludu.
C. Na úseku vnútornej správy:
- zabezpecuje vybavovanie rôznych druhov dožiadaní podla platných právnych predpisov týkajúcich sa obyvatelov MC Košice - Západ, spolupracuje s orgánmi cinnými v trestnom konaní,
- potvrdzuje údaje o osobných a rodinných pomeroch obyvatelov MC Košice - Západ,
- prejednáva priestupky podla osobitných právnych predpisov.
2. Referát matriky plní úlohy:
- zabezpecuje výkon matricnej agendy (rodnej, sobášnej a úmrtnej) za okres Košice II
- zabezpecuje výkon osvedcovania listín a podpisov na listinách

ODDELENIE VÝSTAVBY, ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT
II. poschodie, č. dverí 217-221, telefónne číslo: 788 32 30, 788 32 40
Oddelenie výstavby, rozvoja a podnikateľských aktivít
sa člení na dva referáty:
1. Referát výstavby a životného prostredia
2. Referát rozvoja a podnikateľských aktivít

1. Referát výstavby a životného prostredia zabezpečuje úlohy na úsekoch: - výstavby – stavebného poriadku
- dopravy
- životného prostredia
- územného plánu
A. Na úseku výstavby – stavebného poriadku:
- pripravuje stavebnú činnosť v MČ, pričom kontroluje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia v súlade so stavebným zákonom,
- zabezpečuje investičnú činnosť miestneho významu,
- zabezpečuje stanoviská k územným konaniam a zúčastňuje sa ich ako účastník konania,
- prijíma ohlásenia podľa § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb., (pripravuje a vydáva povolenia k drobným stavbám, stavebným úpravám v bytoch v zmysle uvedeného zákona),
- vykonáva štátny stavebný dohľad a s ním súvisiace činnosti vyplývajúce zo zákona č. 50/1976 Zb.,
- rieši sťažnosti obyvateľov vyplývajúce z neohlásených zásahov pri riešení stavebných úprav v bytoch,
- kontroluje spôsob uloženia a zneškodnenia drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri bežných udržiavacích prácach,
- zabezpečuje vyjadrenia k odpredajom a prenájmom pozemkov v MČ,
- prideľuje, mení a ruší súpisné čísla stavieb a vydáva príslušné potvrdenia k nim,
- zabezpečuje evidenciu a úschovu projektovej dokumentácie,
- spolupracuje s odd. správy majetku pri zabezpečovaní činnosti súvisiacej so stavebnou údržbou všetkých stavebných objektov, ktoré MČ Košice – Západ vlastní alebo má v správe,
- vedie evidenciu stavieb a pracuje s digitálnou pozemkovou mapou a evidenciou nehnuteľností z informačného systému katastrálneho úradu.
B. Na úseku dopravy:
- predkladá návrhy na umiestňovanie zastávok , zriaďovanie čakárni a prístreškov MHD
v zmysle § 55 Štatútu mesta Košice,
- monitoruje stav chodníkov a komunikácií v MČ a následne predkladá zistené skutočnosti na SKK,
- kontroluje stav a funkčnosť dopravného zvislého a vodorovného značenia, signalizácie a verejného osvetlenia v MČ,
- spolupracuje s ÚHA Košice – odbor dopravy pri vypracovávaní plánov rozvoja cestnej siete , parkovísk, chodníkov a spevnených plôch v MČ,
- je účastníkom územného konania pri projektoch rozvoja cestnej siete, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch v MČ,
- plní úlohy vyplývajúce z platnej právnej úpravy pri riešení vrakov v našej MČ,
- plní úlohy vyplývajúce z platnej úpravy na úseku povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení,
C. Na úseku životného prostredia:
- kontroluje stav a zabezpečuje realizáciu údržby zelene v MČ,
- prejednáva a vydáva záväzné stanoviská k predkladanej projektovej dokumentácii spracovanej SMZ Košice na výsadbu a dosadbu zelene, krovín a stromov v MČ,
- vydáva povolenia na prekopávky v zeleni , vykonáva kontrolu prekopávok a zúčastňuje sa pri ich následnom preberaní správcami,
- vykonáva kontrolu čistoty v zeleni, na komunikáciách, chodníkoch, v dopravných zariadeniach (prístrešky MHD) a na verejných priestranstvách,
- vykonáva pôsobnosti v oblasti ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.na spravovaných pozemkoch a na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb,
- vydáva rozhodnutia o povoľovaní výrubu drevín pre právnické a fyzické osoby,
- koordinuje „jarné a jesenné upratovanie v MČ“,
- nariaďuje na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonanie dezinfekcie a deratizácie,
- v spolupráci so SMZ monitoruje a zabezpečuje výstavbu a opravu detských a basketbalových ihrísk,
- zabezpečuje realizáciu ustanovení VZN MČ Košice - Západ o podmienkach držania psov,
- riadi a zabezpečuje pracovnú činnosť pracovníkov VPP na odd. VaŽP a na požiadanie aj pre iné oddelenia MÚ MČ Košice – Západ,
- vykonáva dozor nad doržiavaním podmienok určených nariadením mesta podľa zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a DSO,
- prijíma ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta,
- určuje stanovištia odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec, vrátane kontajnerov na separovaný zber v mieste vzniku a na zhromažďovanie komunálneho odpadu zo záhrad a chatových osád,
- poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení činnosti zariadení (zberné dvory) na nakladanie s odpadmi na území mesta, na základe informácií predkladaných mestom, prípadne ďalšími orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
- poskytuje obyvateľom ďalšie informácie týkajúce sa nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a inými odpadmi,
- usmerňuje a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov z oblasti ochrany životného prostredia prevádzok v MČ a ich okolia .
D. Na úseku územného plánu:
- zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie a koordinuje činnosti s orgánmi územného plánovania,
- podľa § 19 b ods. (2) stavebného zákona spolupracuje na prípravných prácach pri zabezpečení územnoplánovacej dokumentácie,
- spolupracuje s mestom vo veciach územného plánovania a územnoplánovacích podkladov,
- predkladá požiadavky a námety na riešenie pre spracovanie územného plánu.
2. Referát rozvoja a podnikateľských aktivít zabezpečuje úlohy na úsekoch: - územného rozvoja
- podnikateľských aktivít
- správy trhoviska
A. Na úseku územného rozvoja:
- vypracováva stratégiu územného rozvoja,
- spolupracuje pri vypracovávaní programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja MČ,
- koordinuje spoluprácu právnických osôb pri vypracovaní programov rozvoja MČ,
- sleduje a vyhodnocuje dostupné informácie o čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ na projekty , ktoré môže realizovať MČ,
- hľadá možnosti finančnej podpory enviromentálnych projektov: štátne zdroje - MŽP, štrukturálne fondy EÚ, podpora neziskových aktivít
B. Na úseku podnikateľských aktivít: - pripravuje rozhodnutia a záväzné stanoviská v oblasti podnikateľskej činnosti,
- vykonáva kontrolnú činnosť podnikateľských subjektov na území mestskej časti,
- vybavuje podnety, sťažnosti a petície občanov týkajúcich sa najmä nedostatkov v oblasti obchodu a poskytovania služieb na území mestskej časti,
- eviduje činnosť podnikateľskej sféry na území mestskej časti,
- pripravuje osvedčenia o zápise do evidencie a o zrušení registrácie osvedčenia.
C. Na úseku správy trhoviska: - vykonáva správu trhoviska vrátane denného výberu poplatkov za ZVP na trhovisku
- zabezpečuje denný režim upratovania na trhovisku,
- vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov,
- zabezpečuje podklady na prípravu rozhodnutí – povolení na ZVP na trhovisku a na miestach vyhradených na ambulatný predaj,
- vybavuje podnety a sťažnosti upozorňujúce na nedostatky v predaji na trhovisku,
- spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi.
Okrem vyššie uvedenej činností na jednotlivých úsekoch oddelenie:
- plní úlohy vyplývajúce z platnej právnej úpravy a z VZN mesta Košice a MČ Košice- Západ,
- spolupracuje pri tvorbe a navrhuje zmeny VZN MČ Košice – Západ v súvislosti so zmenami zákonov v súčinnosti s orgánmi miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ

Oddelenie : Územného rozhodovania a stavebného poriadku
Poschodie : 4 , č. dverí : 405 – 408 telefónne číslo : 7883250
V súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, územného rozhodovania a stavebného poriadku v nasledovnom rozsahu:
- povoľovacia činnosť vrátane ukladania sankcií
- štátny stavebný dohľad
- evidenčná činnosť a poskytovanie informácií do informačného systému

A. Povoľovacia činnosť vrátane ukladania pokút:
- vedie územné konanie, okrem územia vojenských obvodov a vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území a ochrannom pásme, o stavebnej uzávere ,
- povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere, povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia,
- rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia,
- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania, ako aj na ich zmeny (t.j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) ,
- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 stavebného zákona),
- povoľuje zmenu stavby pred dokončením, rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
- povoľuje terénne úpravy,
- vedie kolaudačné konanie a vykonáva kolaudáciu stavieb, na ktoré vydal stavebné povolenie a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav, vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby,
- rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku pred vydaním kolaudačného rozhodnutia a vydáva súhlas k začatiu prevádzky,
- povoľuje zmeny v spôsobe užívania stavby v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby,
- nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav,
- nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách,
- povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav,
- nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce,
- nariaďuje vypratanie stavby,
- rozhoduje o zrušení stavebného povolenia, ak sa zistí na stavbe neodstrániteľná závada, ktorá vznikla pri uskutočňovaní stavby,
- prejednáva priestupky občanov, správne delikty právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie,
- rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
- vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva vyvlastňovacie rozhodnutia (§108-115 Stavebného zákona),
- rozhoduje o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia (§ 116 Stavebného zákona),
- vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- spracováva odborné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP.
B. Výkon štátneho stavebného dohľadu
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 až 101 a 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona,
- nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§101 Stavebného zákona),
- vyzýva na urobenie nápravy podľa § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona
C. Evidenčná činnosť a poskytovanie informácií do informačného systému
- evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z jeho činnosti,
- zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 zákona ),
- zasiela orgánom geodézie a kartografie príslušné rozhodnutia.
- poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
D. Iné súvisiace činnosti
- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
- pri výkone svojich činností postupuje v zmysle. zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní.

ODDELENIE BYTOVÉ A SOCIÁLNE
Poschodie: III., č. dverí 307, telefónne číslo: 7883270
Oddelenie bytové a sociálne sa člení na dva referáty:
1. Referát bytový a sociálny
2. Referát zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) a opatrovateľskej služby (OS)

1. Referát bytový a sociálny zabezpečuje úlohy na úsekoch:
- bytovom
- sociálnom
A. Na úseku bytovom:
- v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka vypracováva písomné
stanoviská pre prenajímateľa obecných bytov :
- k žiadostiam o priznanie práva prechodu nájmu bytu,
- k žiadostiam nájomcov o spoločný nájom bytu na základe dohody medzi doterajším nájomcom, ďalšou osobou a prenajímateľom,
- k žiadostiam nájomcov o podnájom bytu tretím osobám,
- k žiadostiam nájomcov o súhlas k výmene bytov,
- k sťažnostiam občanov týkajúcich sa problémov v bytových veciach.
- vykonáva šetrenia rôznych podaní občanov súvisiacich s bytovou problematikou.
B. Na úseku sociálnom:
- zabezpečuje stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v MČ, ktorí sa stravujú v zmluvne dohodnutých stravovacích zariadeniach,
- zabezpečuje predaj stravných lístkov pre imobilných dôchodcov, ktorým je zabezpečovaný dovoz stravy do bytu opatrovateľskou službou,
- v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnej pomoci, ako aj podľa Zásad o poskytovaní jednorázových finančných výpomocí schválených Miestnym zastupiteľstvom vybavuje žiadosti o jednorázové sociálne dávky,
- vykonáva príslušné šetrenia a pripravuje rozhodnutia,
- podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnej pomoci a zákona o rodine spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo okresným úradom. Sleduje dodržiavanie týchto opatrení a ich účinnosť. Vykonáva s tým súvisiace šetrenia a informuje príslušné orgány.
- vykonáva ucelenú agendu súvisiacu s činnosťou klubov dôchodcov MČ,
- vybavuje pohreby zosnulých, ktorým nikto pohreb nezabezpečil,
- na základe výzvy notára v súvislosti s dedičským konaním oznamuje, nám známe skutočnosti, ohľadom majetkových pomerov nebohého a zároveň uplatňuje náhradu našich nákladov súvisiacich s pohrebom,
- vybavuje agendu spojenú s úhradou nákladov za prevádzku protialkoholickej záchytnej izby a zasiela výzvy na úhradu nákladov za pobyt v protialkoholickej záchytnej izbe tým občanom, ktorí zaňho nezaplatili priamo v záchytnej izbe,
- následne odstupuje správnemu oddeleniu na vymáhanie pohľadávky, ktoré neboli uhradené ani na základe výziev.
2. Referát ZOS a OS zabezpečuje úlohy na úsekoch:
- ZOS
- OS
A. Na úseku ZOS:
- v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnej pomoci a Štatútu mesta Košice zabezpečuje činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby na Ružovej ul. č. 39, ktoré je organizačnou súčasťou oddelenia,
- eviduje žiadosti o prijatie na pobyt do zariadenia, vedie poradovník,
- vykonáva sociálny prieskum,
- pripravuje rozhodnutia o umiestnení do zariadenia a o úhrade za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby,
- predpisuje platby za pobyt a kontroluje ich úhradu.
B. Na úseku OS:
- v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnej pomoci a Štatútu mesta Košice zabezpečuje agendu opatrovateľskej služby v bytoch občanov,
- vybavuje žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby,
- vykonáva sociálny prieskum,
- pripravuje rozhodnutia, spracováva výkazy o poskytovaní opatrovateľskej služby,
- predpisuje platby a kontroluje ich úhradu.
Okrem vyššie uvedených úloh oddelenie plní tieto úlohy:
- spolupracuje s orgánmi miestneho zastupiteľstva pri tvorbe návrhov na všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,
- spracováva a predkladá podklady a správy vyplývajúce z náplne činnosti oddelenia pre orgány samosprávy,
- pripravuje návrhy na rozpočet a kontroluje čerpanie rozpočtových prostriedkov pri všetkých príslušných agendách,
- zabezpečuje inventarizáciu majetku v zariadení opatrovateľskej služby a kluboch dôchodcov.

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
III. poschodie, číslo dverí 317, 320, II. poschodie, číslo dverí 206
Tel. číslo: 7883260
Oddelenie správy majetku MÚ MČ Košice – Západ
sa člení na dva referáty:
1. Referát správy a údržby majetku
2. Referát servisných činností

1. Referát správy a údržby majetku zabezpečuje úlohy na úsekoch:
- správy budov
- hospodárskej správy miestneho úradu
- PO a BOZP
A. Na úseku správy budov:
- komplexne zabezpečuje správu nehnuteľného majetku vo vlastníctve MČ Košice - Západ a zvereného do správy MČ Košice – Západ a pravidelne informuje nadriadeného o jeho stave,
- spravuje poistné zmluvy,
- zmluvne zabezpečuje ochranu budov vrátane zabezpečenia dennej prevádzky ,
- zabezpečuje zmluvný prenájom nebytových priestorov, vrátane sledovania záväzkov zo zmlúv vyplývajúcich,
- komplexne bilancuje dodávky nákupu a merania spotreby energie, kontroluje ich racionálne využívanie,
- kontroluje stav nehnuteľností - na základe jeho dôsledného posúdenia zabezpečuje drobné opravy (vo vlastnej réžii), výber dodávateľov a objednáva rozsiahle opravy,
- v súlade so zákonom č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov zabezpečuje výber dodávateľov pre realizáciu opráv na spravovaných objektoch,
- vyhodnocuje čerpanie rozpočtových zdrojov (bežných i kapitálových) na správu a údržbu budov, po analýze pripravuje návrh rozpočtu na nasledujúce účtovné obdobie.
B. Na úseku hospodárskej správy miestneho úradu:
- vyhodnocuje čerpanie rozpočtových zdrojov z položiek výdavky verejnej správy, po analýze pripravuje návrh rozpočtu na nasledujúce účtovné obdobie,
- komplexne zabezpečuje chod výpočtovej techniky, chod siete a jednotlivých aplikácií sieťovo využívaných, i aplikácií využívaných u jednotlivých odborných pracovníkov na všetkých pracoviskách zamestnávateľa (budova MÚ, A klub, H klub),
- komplexne zabezpečuje chod telefónnej ústredne, zriaďuje, prekladá a ruší telefónne prípojky v rámci budovy MÚ, poskytuje štatistické prehľady o nákladoch na telefónne hovory,
- vedie podrobnú evidenciu HIM, DHIM, NIM a OTE , vykonáva ročnú inventarizáciu, na základe ktorej navrhuje optimálne využitie inventáru v majetku a v správe mestskej časti,
- v súlade s právnymi normami spracováva podklady k mesačnému zaúčtovaniu odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vykonáva výber dodávateľov, objednáva tovary a služby všetkého druhu (kancelársky materiál, tlačivá, úradné pečiatky, publikácie v tlačovej i elektronickej forme, čistiace prostriedky, vybavenie prevádzkových a kancelárskych priestorov, vybavenie dielne, materiál na údržbu budov, výdaje spojené s prevádzkou motorových vozidiel, softwér, výpočtová technika ) vrátane zúčtovania
- zabezpečuje práce na úseku informačnej kancelárie, podateľne a kopírovacích služieb pre potreby MÚ a verejnosti.
C. Na úseku PO a BOZP
- spolupracuje so spoločnosťou, ktorá pre MČ zabezpečuje plnenie úloh v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláškou č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, sústreďuje a uchováva podklady súvisiace s touto činnosťou.
2. Referát servisných činností zabezpečuje pomocné a obslužné práce:
- zabezpečuje prevádzku cestných motorových vozidiel, vrátane ich drobnej údržby,
- zabezpečuje drobnú údržbu budov vo vlastníctve a v správe MČ Košice – Západ,
- zabezpečuje upratovanie v budove MÚ MČ, na ul. Tr. SNP 39.
Okrem vyššie uvedených činností oddelenie:
- spolupracuje s orgánmi miestneho zastupiteľstva pri tvorbe návrhov všeobecných záväzných nariadení mestskej časti,
- zabezpečuje technicko-materiálne vybavenie zriadených volebných a referendových okrskových miestností v rámci MČ

ODDELENIE KULTÚRY, ŠKOLSTVA A ŠPORTU
Atrium klub, Zuzkin park č.4, Košice, č.tel.: 6432 571

Oddelenie kultúry školstva a športu zabezpečuje úlohy:
- riadi a usmerňuje kultúrnu činnosť,
- tvorí dramaturgické plány činnosti oddelenia na rok,
- aktualizuje ročný plán činnosti oddelenia v mesačných plánoch činnosti (konkrétny dátum, čas podujatí a pod.),
- zabezpečuje komplexnú agendu prípravy podujatí (objednávky, zmluvy, propagačné materiály – plagáty, pútače, letáky),
- pri výbere a zabezpečovaní programov jedná s agentúrami a umelcami,
- vypracováva scenáre pri komponovaných kultúrnych programoch a podujatiach ZPOZ (Deň učiteľov, Deň matiek, Odovzdávanie Jánskeho plakety, Jubilanti – Zlatá svadba, životné jubileá 100 r. a pod.),
- zabezpečuje realizáciu technických podmienok jednotlivých podujatí (scéna, ozvučenie, osvetlenie a pod.),
- vyhotovuje a realizuje výtvarné a textové podklady pre propagáciu organizovaných podujatí (plagáty, letáky, pútače a pod.), vrátane ich distribúcie (rozvoz pútačov, výlep plagátov),
- vytvára podmienky pre činnosť jednotlivých súborov a krúžkov ZUČ, sleduje ich činnosť v súlade s uzatvorenými zmluvami,
- vyhľadáva lektorov ZUČ a spracúva mesačné výkazy, ako podklad návrhu na odmenu,
- stará sa o materiálno-technické zabezpečenie súborov a krúžkov ZUČ (hudobné nástroje, kostýmy, rekvizity a pod.),
- vedie evidenciu cenín, manipuluje s ceninami (vstupenky),
- vedie evidenciu výkazov, ktoré slúžia ako podklady k výplatám a vedie evidenciu dochádzky stálych a externých zamestnancov,
- zabezpečuje propagačnú činnosť a nábor na podujatia,
- organizuje občianske obrady na základe požiadavky občanov – sobáše, jubileá, uvítanie detí do života a pod.,
- zabezpečuje a vyhľadáva účinkujúcich na obradoch ZPOZ, vedie evidenciu účasti na obradoch a vyhotovuje mesačné výkazy, ako podklad pre vyplatenie odmien,
- organizuje a realizuje športové podujatia v rámci MČ pre mládež a dospelých,
- spolupracuje so školami a cetrami voľného času v MČ.
Okrem uvedených činností oddelenie:
- spolupracuje s orgánmi miestneho zastupiteľstva a pripravuje podklady a správy týkajúce sa činnosti oddelenia,
- pripravuje návrhy na rozpočet a kontroluje čerpanie finančných prostriedkov za oddelenie.

ÚTVAR CIVILNEJ OCHRANY A OBRANY
IV. poschodie, číslo dverí 405, tel. číslo: 788 32 64
Útvar civilnej ochrany (CO) a obrany :

- zabezpečuje plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré pre MČ Košice – Západ vyplývajú zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov, zo zákona 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu, zo zákona 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách, ako aj zo Štatútu mesta Košice,


Miestny úrad mestskej časti Košice - Západ


"Biely dom"


Katolícky kostol


Grécko-katolícky kostol


Ružínska ulica


Na Terase sa nachádza viacero materských škôl


Lunik VII


Križovatka Triedy SNP, Moldavskej cesty a Alejovej ulice

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk