magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Z histórie školy

Stredná zdravotnícka škola v Košiciach na Kukučínovej 40 bola zriadená s účinnosťou od 1.9.1988 Východoslovenským Krajským národným výborom - odborom zdravotníctva v Košiciach. Vznikla rozdelením Strednej zdravotníckej školy v Košiciach na Moyzesovej 17, ktorej súčasťou bola plných 39 rokov.

Stredná zdravotnícka škola v Košiciach, Kukučínova 40, je Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.1.1991 zriadená ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom MZ SR.

Predmetom činnosti školy je výchova, vzdelávanie a odborná príprava zdravotníckych pracovníkov s úplným stredným odborným vzdelaním a vyšším odborným vzdelaním.

Svoju samostatnú existenciu v školskom roku 1988/89 začala naša škola s 15 triedami. Pri zriadení školy v uvedenom školskom roku boli v škole aktivované študijné odbory: zdravotná sestra, detská sestra a rehabilitačný pracovník. Vzhľadom k transformácii zdravotníctva, s ktorou súbežne prebieha i transformácia zdravotníckeho školstva, dochádza k zmenám i v našej škole. Postupne sú v nasledujúcich školských rokoch v škole aktivované ďalšie študijné odbory, resp. dochádza k ich pretransformovaniu. Počet tried v škole sa zvyšuje.

Školský rok 1992/93 je v našej škole prelomový. Od uvedeného školského roku sa 1.ročník štvorročného štúdia aktivuje iba v študijnom odbore všeobecná sestra . Prvýkrát je aktivovaný 3-ročný študijný odbor masér pre absolventov 9.ročníka ZŠ, ktorí po absolvovaní uvedenej formy štúdia získali stredné odborné vzdelanie. Od šk.r.1998/99 je študijný odbor masér aktivovaný ako štvorročné štúdium s maturitou. Názov rehabilitačný pracovník sa mení na rehabilitačný asistent. V školskom roku 1992/93 sme získali od nášho zriaďovateľa MZ SR akreditáciu pre aktivovanie študijného odboru zdravotnícky záchranár ako dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. V prelomovom školskom roku 1992/93 sa prvýkrát pre sestry otvára v štúdiu popri zamestnaní študijný odbor operačná sestra, ktorý sa v školskom roku 1993/94 transformuje na diplomovanú operačnú sestru.

V školskom roku 1994/95 sa študijný odbor rehabilitačný asistent transformuje na 3-ročné vyššie odborné štúdium ako študijný odbor diplomovaný fyzioterapeut v dennej i diaľkovej forme štúdia. V uvedenom školskom roku je prvýkrát aktivovaný študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra v štúdiu popri zamestnaní. Akreditáciu pre otvorenie diplomovanej všeobecnej sestry v dennej forme štúdia sme získali v školskom roku 1997/98, kedy je prvýkrát aktivovaný i študijný odbor diplomovaná detská sestra v štúdiu popri zamestnaní. V školskom roku 2001/2002 študijný odbor diplomovaný zdravotnícky záchranár tiež v štúdiu popri zamestnaní.

V školskom roku 2001/2002 je aktivované 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

V odbornej učebni ošetrovateľstva

Na hodine fyzikálnej terapie

V chemickom laboratóriu

Odborná učebňa anatómie a fyziológie

V odbornej učebni ošetrovateľstva

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606