magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Študovne

ŠTUDOVŇA KNÍH

V príručnej knižnici je umiestnených cca 8 000 zväzkov knižnej literatúry - encyklopédie, slovníky, jazyková literatúra, skriptá, odborná literatúra zo všetkých vedných odborov. Poskytuje výpožičné služby len vo svojich priestoroch.

ČITÁREŇ

Je v priestoroch požičovne. Požičiavajú sa v nej slovenské noviny a časopisy. Z hľadiska obsahu sú to vedecké a odborné časopisy z rôznych oblastí vedy, techniky a výskumu, knihovnícke, bibliografické, pedagogické, populárno-náučné, pre zábavu i poučenie, časopisy pre deti a mládež, ženy a rodinu, ďalej denníky, okresné, miestne a závodné noviny a periodiká s náboženskou tematikou.

ŠTUDOVŇA ZAHRANIČNÝCH PERIODÍK

Významným zdrojom najnovších odborných poznatkov vedy, techniky, umenia a literatúry je zahraničná odborná periodická tlač. Knižnica ju poskytuje svojim používateľom na prezenčné štúdium v študovni a staršie ročníky na štúdium aj mimo knižnice.

Skladbu a štruktúru fondu zahraničnej periodickej literatúry ovplyvňuje funkcia a poslanie knižnice, ako aj zloženie používateľského zázemia. V súvislosti s celoslovenskou špecializáciou sa knižnica zameriava na nákup periodík univerzálneho charakteru a periodík z oblasti baníctva, hutníctva, strojárstva a ďalšie odbory prírodných a spoločenských vied (filozofia, psychológia). V súčasnosti narastá potreba časopisov z oblasti ekonomiky, bankovníctva, výpočtovej techniky, informatiky.

ŠTUDOVŇA ŠPECIÁLNYCH FONDOV

Sprístupňuje svojim používateľom tzv. špeciálne technické dokumenty - normy, patenty a firemnú literatúru, ako aj audiovizuálne dokumenty - audiokazety, videokazety, kompaktné disky, diskety a CD ROMy. Fond platných slovenských technických noriem (STN) tvorí vyše 16 600 knižničných jednotiek, fond patentov bývalého Československa, Sovietskeho zväzu a patentov SR tvorí vyše 2 mil. knižničných jednotiek. V študovni je 462 audiokaziet z oblasti výučby cudzích jazykov, dejín, osobností, literatúry, zdravotnej výchovy, hudby a pod., 514 kompaktných diskov s vážnou i populárnou hudbou a hudbou jednotlivých národov Bohatá je zbierka firemnej literatúry - katalógy, prospekty, adresáre, firemné časopisy a pod.

NEMECKÁ ŠTUDOVŇA GOETHEHO INŠTITÚTU

V júni 1993 bola v priestoroch knižnice otvorená Nemecká študovňa Goetheho inštitútu v Mníchove. Vo fonde, ktorý pozostáva z vyše 6000 tlačených a audiovizuálnych médií, nájde čitateľ nemecké knihy a periodiká, audiokazety, videokazety, kompaktné disky a diskety. Z kníh sú to diela príručkového charakteru, encyklopédie, slovníky, adresáre, lexikóny, učebnice nemeckého jazyka, krásna literatúra po nemecky píšúcich autorov, odborná literatúra zo všetkých oblastí spoločenského života. Študovňa poskytuje výpožičné služby vo svojich priestoroch, ale aj mimo študovne, okrem diel príručkového charakteru, obrazových publikácií a posledných čísel periodík. Možná je aj výpožička žiadaného dokumentu prostredníctvom Informačného centra a knižnice GI v Bratislave. Študovňa poskytuje informácie k témam vzťahujúcim sa k Nemecku a exkurzie pre učiteľov a študentov.

ŠTUDOVŇA STARÝCH TLAČÍ

Odborná verejnosť má možnosť v priestoroch tejto študovne oboznámiť sa s historickým fondom z rôznych vedných oblastí. Otvorená bola v roku 1995 pri oddelení historických fondov, ktoré staré tlače postupne spracúva a získané poznatky zverejňuje vo forme tlačených výstupov.

REGIONÁLNA ŠTUDOVŇA

Zhromažďuje a sprístupňuje regionálny knižný fond z územia východného Slovenska. Poskytuje bibliografické informácie a konzultácie z tejto problematiky.


V študovni špeciálnych fondov


V študovni kníh


Študovňa starých tlačí na ul. Pri Miklušovej väznici č. 1


Záber z fondu starých tlačí

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk