magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

História knižnice

Zrod knižnice sa odvodzuje od založenia Knižnice Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v auguste 1946, no z hľadiska knižničných fondov siahajú jej tradície až do roku 1657. Je to rok vzniku Košickej univerzity a jej knižnice, zreorganizovanej od roku 1777 na Akadémiu s filozofickou a právnickou fakultou a od roku 1850 na Právnickú akadémiu v Košiciach. Zachované fondy historických predchodcov Štátnej vedeckej knižnice tvoria dnes jej organickú súčasť.

Priama kontinuita knižnice sa však skutočne odvíja od roku 1946. Tak ako viaceré vedecké knižnice, aj košická vyrástla z pôdy vysokoškolskej knižnice. Maximálne zohľadňujúc potreby svojho okolia postupne sa pretvárala na univerzálnu vedeckú knižnicu, a to tak zo stránky riadiacej, ako aj organizátorskej, ale najmä vytvárania knižničných a informačných fondov a podmienok ich mnohostranného využívania.

V roku 1946 začala táto knižnica svoju činnosť knižným darom z bývalej Ústrednej knižnice Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v počte asi 1 700 zväzkov a veľkým pozitívom bolo, že v roku 1947 získala právo na povinný výtlačok. Ďalšími spôsobmi doplňovania fondov sú nákup, dary a medziknižničná výmena.

Knižnica sa v súčasnosti pri získavaní literatúry orientuje v súlade s vednoodborovou špecializáciou popri univerzálnom zameraní na filozofiu, psychológiu, sociológiu, právo, informatiku, ekonomiku, ekológiu, baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechniku, výpočtovú techniku a aplikovanú geológiu.

Knižnica už od 50. rokov vyvíja vysoko odbornú činnosť na poli retrospektívnej i súbežnej bibliografie, plní výskumné úlohy celoslovenského charakteru, ktoré sa odrážajú v bohatej edičnej činnosti. V súčasnosti sa podieľa na tvorbe Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie - rozpis článkov v roku 1901-1918, i súbežnej bibliografie spracúvaním záznamov z oblasti geológie. Je gestorom koordinácie bibliografickej činnosti Slovenska v týchto odboroch a od roku 1997 aj gestorom v oblasti regionálnej bibliografie. Plní funkciu informačného strediska, zostavuje rešerše, poskytuje faktografické a odborné informácie z primárnych aj sekundárnych prameňov i elektronických databáz.

Služby používateľom knižnice boli už v 70. rokoch spojené s automatizáciou a reprografiou. Evidenciu používateľov pomocou výpočtovej techniky začala knižnica realizovať už v roku 1981 ako prvá knižnica v bývalom Česko-Slovensku. O rok neskôr prešla aj na automatizovanú evidenciu výpožičiek. V súčasnosti je výpožičný proces zabezpečovaný už ôsmou verziou výpožičného systému v databázovom prostredí Dataflex.

V oblasti spracovania literatúry nastali v knižnici veľké zmeny sprevádzkovaním podsystému KIS - neperiodické dokumenty. Skúšobná prevádzka so zavádzaním predmetových hesiel sa začala v roku 1993 a v januári 1995 sa začala reálna prevádzka. Všetky neperiodické dokumenty získané akvizíciou prešli vecným a menným spracovaním. V máji 1996 už mohli používatelia využívať aj elektronickú formu katalógu, tzv. on-line katalóg, ktorý umožňuje vyhľadávanie literatúry podľa autora, názvu, predmetových hesiel, signatúry dokumentov, medzinárodného desatinného triedenia (MDT), medzinárodného identifikačného čísla knihy (ISBN). V súčasnom období je v katalógu 44 251 záznamov o neperiodických dokumentoch spracovaných od roku 1994. V najbližšom pláne knižnice je retrospektívne spracovať ešte roky 1992 a 1993. Možno predpokladať, že táto forma katalógov postupne nahradí tradičné lístkové katalógy.


Centrálna budova ŠVK


V študovni zahraničných periodík


Čitáreň a požičovňa

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk