magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KRAJSKÁ SPRÁVA ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR V KOŠICIACH

Najvýznamnejšie medzníky histórie štatistiky a jej územných orgánov na Slovensku

1715 V Uhorsku bol vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva, zameraný na hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Pravdepodobne prvé organizované štatistické zisťovanie na území terajšieho Slovenska.

1767- 71 Súpis poddanského obyvateľstva. Súpis obsahuje údaje, o počte sedliakov, želiarov a ich majetkovom a právnom rozvrstvení.

1787 Prvé sčítanie všetkého obyvateľstva v Uhorsku bolo za vlády Jozefa II. Zaznamenali doň meno, vek, rodinný stav, triedne postavenie a zamestnanie zapísaných osôb i údaje o mechanickom pohybe obyvetľstva.

1804 - 05, 1828 Ďalšie súpisy obyvateľstva Uhorska.

1847 V Uhorsku bol zriadený Ústredný štatistický úrad, ktorý vykonával pravidelnú štatistickú službu aj na území Slovenska.

1919 Zákonom č. 49/1919 o organizácii štatistickej služby Československej republiky boli zriadené orgány štátnej štatistiky. Zriadená bola Štatistická rada štátna ako orgán poradného charakteru a Štátny úrad štatistický ako orgán výkonný. Zákon právne vymedzoval spravodajskú povinnosť organizácií a osôb. Úlohou štatistického úradu bolo zbierať štatistický materiál všetkého druhu, potrebný pre správu a vedu a sústreďovať celú štatistiku úradnú všetkých rezortov.

1921, 1930 Sčítanie ľudu, domov a bytov.

1930 Súpis poľnohospodárskych a živnostenských závodov a súpis priemyselných závodov.

1934 - 38 Vydané štatistické ročenky.

1938 - 45 Existovali dva štátne štatistické úrady v Prahe a v Bratislave.

1945 Česká národná rada obnovila činnosť Štátneho úradu štatistického. Na Slovensku bol nariadením Slovenskej národnej rady č. 48/1945 Zb. SNR zriadený Štátny plánovací a štatistický úrad

1946 V dohode medzi vládou ČSR a SNR bola vyjadrená zásada celoštátnej jednoty štatistickej služby. Po vyhláške ministerstva vnútra zo dňa 27. 6. o úprave obvodov štatistickej služby ONV boli postupne vo vybraných okresoch menovaní prví okresní štatistici. Na Slovensku sa konali dve veľké sčítania: 31. 1. sčítanie domov a bytov , 4. 10. sčítanie ľudu.

1947 V Košiciach sa konala v dňoch 1. - 8. júna prvá pracovná konferencia československých štatistikov.

1948 Vydaním výhlášok ministerstva vnútra a povereníka vnútra o úprave obvodov štatistickej služby okresných národných výborov v Čechách a na Slovensku boli okresné štatistické služby zriadené na všetkých okresoch. Koncom roku vyšla prvá povojnová Štatistická ročenka Republiky československej 1948.

1949 Územná reorganizácia, vytvorenie krajov a zriadenie krajských štatistických služieb. Zákon č. 60/1949 Zb. o národohospodárskom plánovaní stanovil, že Štátny úrad štatistický podlieha predsedovi Štátneho úradu plánovacieho. Súčasne bol týmto zákonom zrušený Štátny plánovací a štatistický úrad v Bratislave.

1950 K 1. 3. vykonané celoštátne sčítanie ľudu, domov a bytov.

1951 Bol vydaný zákon č. 108/1951 Zb., o organizácii národohospodárskej evidencie. Týmto zákonom bol Štátny štatistický úrad stanovený orgánom vlády pre odbor štatistiky. Zároveň na Slovensku bol zriadený Slovenský štatistický úrad. ktorý ako orgán Štátneho štatistického úradu spolu s krajskými a okresnými službami Štátneho štatistického úradu bol poverený dielčimi úlohami.

1952 Zásadná zmena v spôsobe zisťovania a spracovania štatistických údajov. Zavádza sa všeobecné decentralizované zisťovanie a spracovanie štatistických údajov po organizačnej línii rezortov. Štátny úrad štatistický spracovával celoštátne úhrny.

1953 Po prvýkrát vytvorená jednotná sústava výkazov.

1955 K 1. 1. vykonaná generálna inventarizácia základných fondov.

1956 Prvý súpis výrobných kapacít v priemysle.

1957 Zorganizovaný prvý mikrocenzus. Opäť začala vychádzať Štatistická ročenka, ktorá vychádza pravidelne do súčasnosti.

1960 Schválená nová organizácia a náplň práce krajských a okresných služieb Štátneho úradu štatistického, zastavené predkladanie výkazov po línii národných výborov, štatistické práce hromadnej povahy sústredené na krajské a okresné služby ŠÚŠ. Uskutočnila sa ďalšia inštitucionálna úprava, ktorá sa týkala Slovenska. Vládnym nariadením č. 102/1960 Zb. bol zrušený Slovenský štatistický úrad. V rámci Slovenskej plánovacej komisie sa zriadil štatisticko-dokumentačný útvar.

1961 Zákonom č. 56/1961 bol zrušený Štátny štatistický úrad (aj Ministerstvo štátnej kontroly) a zriadil sa nový orgán Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky. V krajoch sa realizáciou tohoto zákona zriadili krajské a okresné oddelenia štátnej kontroly a štatistiky s výkonom svojej činnosti nezávisle na iných orgánoch štátnej správy. K 1. 3. vykonané sčítanie ľudu, domov a bytov.

1967 Vydané zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, ktorým bola opäť rozdelená štatistika a kontrola a vytvorený Štátny štatistický úrad. V krajoch a okresoch boli ustanovené krajské a okresné oddelenia Štátneho štatistického úradu (11 krajských a 108 okresných; väčšina riaditeľov menovaná dňom 1. 7.). Zákonom SNR č. 15/67 Zb. o zmenách v organizácii a náplni niektorých výkonných orgánov SNR bola stanovená pôsobnosť Slovenského štatistického úradu a zriadená Štatistická rada.

1968 Federatívne usporiadanie Československého štátu spôsobilo zmeny i v inštitucionálnom usporiadaní ústredných orgánov štátnej štatistiky. Zákonom č. 170/1968 Zb., bol zriadený Federálny štatistický úrad. Zákonom Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb., o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR sa kvalitatívne zmenila a rozšírila pôsobnosť Slovenského štatistického úradu.

1970 K 1. 12. vykonané sčítanie ľudu, domov a bytov.

1971 Deľba práce medzi tromi ústrednými štatistickými úradmi sa do roku 1971 riešila väčšinou systémom zvláštnych dohôd. Dôležitým medzníkom vo vývoji Československej štátnej štatistiky je vydanie zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií. Týmto zákonom sa zmenilo postavenie a pôsobnosť Federálneho štatistického úradu. Otázky týkajúce sa Českého a Slovenského štatistického úradu boli upravené zákonmi Českej národnej rady (č. 40/1972 Zb.) a Slovenskej národnej rady (č. 41/1972 Zb). Týmito zákonmi sa upravili i oblastné štatistické orgány. Pre krajské orgány sa zaviedlo označenie krajské správy, v Prahe a v Bratislave boli zriadené mestské správy, v okresoch pôsobia okresné oddelenia a v Košiciach mestské oddelenie.

1980 K 1. 11. vykonané sčítanie ľudu, domov a bytov.

1990 Vyhlásením zákona SNR č. 347/1990 boli ustanovené orgány štátnej správy Slovenskej republiky a ostatné ústredné orgány štátnej správy, medzi ktorými bol ustanovený Slovenský štatistický úrad pre oblasť sociálno - ekonomických informácií.

1992 Zákonom SNR č. 322/1992 o štátnej štatistike boli stanovené orgány pre oblasť štátnej štatistiky Slovenskej republiky, ktorými sa stal Slovenský štatistický úrad (SŠÚ) a územné štatistické orgány. Územnými orgánmi štatistiky sa stali oblastná správa SŠÚ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, Mestská správa SŠÚ pre oblasť Bratislavy, okresné oddelenia SŠÚ pre územné obvody okresov a mestské oddelenie SŠÚ v Košiciach pre územný obvod Košice. V tomto roku začali zabezpečovať ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy SR činnosti, ktoré zabezpečovali dovtedy ústredné orgány štátnej správy ČSFR v príslušnom rozsahu.

1997 Po novelizáciách zákona SNR č. 322/1992 bolo vydané úplné znenie zákona NR SR č. 38/1997 o štátnej štatistike, v ktorom sa po územnej reorganizácii ustanovuje ako orgán pre oblasť štátnej štatistiky Štatistický úrad SR a územné orgány štatistiky - Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach. Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky a pre oblasť informatiky.

1999 Presun kompetencií v oblasti informatiky do rezortu ministerstva školstva SR

2001 K 25. 5.2001 vykonané sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa zákona č. 165/1998 Z. z..

2001 Zákon č.540/2001 z 29. novembra 2001 o štátnej štatistike, v ktorom územné štatistické orgány stratili právnu subjektivitu. Štatistický úrad SR so sídlom v Bratislave je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky a môže zriaďovať mimo svojho sídla stále alebo dočasné pracoviská.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606