magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach

Predstavenie

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, je od 1. 1. 2002 organizačnou zložkou úradu a vo svojej činnosti sa riadi zákonom SNR č. 540/2001 Z. z. V súlade s týmto zákonom sa zameriava predovšetkým na:

 • organizáciu a vykonávanie štatistických zisťovaní, zhromažďovanie a spracovanie štatistických údajov,
 • zverejňovanie a poskytovanie výsledkov štatistických zisťovaní,
 • vypracovanie analýz vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja,
 • pravidelné informovanie verejnosti o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytovanie štatistických informácií a vydávanie štatistických publikácií,
 • aktualizáciu registra spravodajských jednotiek a štatistických jednotiek za územie Košického kraja,
 • prideľovanie identifikačného čísla vybraným spravodajským jednotkám pre územie Košického kraja,
 • kontrolu dodržiavania spravodajskej povinnosti v oblasti štátnej štatistiky a ukladanie pokút za jej porušenie,
 • zabezpečovanie organizačných, personálnych a technických podmienok potrebných na spracovanie výsledkov volieb a referenda, konaných podľa osobitných zákonov v Košickom kraji.

Štatistické informácie sa pre potreby štátnej štatistiky získavajú výberovými alebo vyčerpávajúcimi štatistickými zisťovaniami pomocou písomných nosičov (výkazy, dotazníky, súpisové a iné štatistické formuláre) alebo pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky.

Štatistický úrad SR organizuje a vykonáva štatistické zisťovania zahrnuté do programu zisťovaní, ktorý sa v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami zostavuje na trojročné obdobie a vyhlasuje v zbierke zákonov vyhláškou. V rokoch, keď sa nový program nezostavuje, môže úrad na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe požiadaviek ministerstiev, resp. štátnych organizácií vydať vyhláškou zmeny a doplnenia programu zisťovaní. Štatistické zisťovania sa vykonávajú formou pravidelných zisťovaní alebo osobitne organizovaných zisťovaní, súpisov, sčítaní, prieskumov, ankiet a monografických zisťovaní.

Dôležitým predpokladom kvalitného spracovania štatistických informácií je dobrá spolupráca so spravodajskými jednotkami. Spravodajskými jednotkami sa rozumejú právnické osoby alebo fyzické osoby, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania.

V zákone o štátnej štatistike je zakotvená povinnosť úplne, pravdivo, v stanovených termínoch a bezplatne poskytovať všetky údaje požadované pre štátne štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní.

Dôverné údaje zo štatistických zisťovaní týkajúce sa jednotlivých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ich poskytli sa nesmú bez ich súhlasu zverejňovať, oznamovať alebo použiť na iné ako štatistické účely. Za individuálne údaje sa nepovažujú tie údaje, ktoré sa nachádzajú vo všeobecne dostupných zdrojoch vytvorených v súlade s právnymi predpismi (adresáre, zoznamy, číselníky, registre a pod.) a údaje, ktoré vznikli sumarizáciou dostatočného počtu individuálnych údajov tak, že nemožno určiť ktorých spravodajských jednotiek sa týkajú.

Štatistický úrad využíva aj údaje z administratívnych zdrojov a môže na výkon svojej činnosti požiadať ministerstvá, štátne organizácie, orgány územnej samosprávy a verejnoprávne inštitúcie o poskytnutie údajov, ktoré získavajú, spracúvajú alebo uchovávajú pri výkone svojej činnosti.

Krajská správa vytvára a aktualizuje register spravodajských a štatistických jednotiek, ktorý v časti obsahujúcej identifikáciu a klasifikáciu spravodajských jednotiek (názov - obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo, adresa trvalého bydliska, miesto podnikania, dátum vzniku a zániku, predmet činnosti, ekonomickú aktivitu, kategóriu veľkosti organizácie, meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska štatutárneho zástupcu, klasifikačné údaje) obsahuje verejné údaje a možno ich poskytnúť za úhradu každému, kto o ne požiada. Koncom uplynulého roka bolo v štatistickom registri Košického kraja takmer 46 tisíc subjektov z ktorých štvrtinu tvorili právnické a tri štvrtiny fyzické osoby.

Činnosť pracoviska ŠU SR v Košiciach určujú dva základné faktory - schválená špecializácia a územný spôsob zisťovania v tzv. terénnych štatistikách. Od roku 1999 sa spracovávajú všetky predkladané štatistické výkazy v plnom rozsahu podľa špecializácie krajských správ na jednotlivé štatistické zisťovania. Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach zabezpečuje súbory mesačných, štvrťročných a ročných výkazov z úsekov stavebníctva, investičného majetku stavebných organizácií, bytovej výstavby, práce a miezd a za celé územie Slovenskej republiky. Územným spôsobom za Košický kraj sa zabezpečuje spracovanie registra spravodajských a štatistických jednotiek, výberových zisťovaní pracovných síl, spotrebiteľských cien, rodinných účtov, mestskej a obecnej štatistiky a odhadov úrod poľnohospodárskych plodín.

Jednou z dôležitých pravidelných činností je publikačná činnosť a poskytovanie štatistických informácií, ktoré sú bezplatné pre miestne orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy v dohodnutých lehotách, periodicite a rozsahu. Ostatným odberateľom, ktorí o to požiadajú, sa štatistické informácie poskytujú za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi.

V rámci publikačného systému Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach vydáva informácie o stave a vývoji ekonomiky a sociálnej štruktúry príslušného územia, sociálno-ekonomickom vývoji za dlhšie časové obdobie pre umožnenie retrospektívneho hodnotenia javov v konkrétnom území a niektorých aktuálnych javoch, ktoré sú žiadané odberateľmi.

Základnú štruktúru publikačného systému Štatistický úrad SR – pracoviska ŠÚ SR v Košiciach tvoria:

 • súborné publikácie (hodnotené viaceré oblasti ekonomiky a spoločnosti),
 • informatívne správy (spravidla monotematické materiály),
 • publikácie v edícii Štatistické čísla a grafy (spravidla monotematické materiály),
 • iné osobitné, príležitostné publikácie a propagačné materiály vydávané v tlačenej forme,
 • výstupy z pravidelných štatistických spracovaní v tlačenej forme, poskytované na vyžiadanie,
 • elektronické produkty zo štandardných výstupov,
 • neštandardné výstupy na vyžiadanie.

Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach má trojstupňové riadenie (riaditeľ, vedúci odborov a vedúci oddelení) a z hľadiska odbornej problematiky je usporiadaná do 4 odborov, samostatného oddelenia a vysunutých pracovísk. Vysunuté pracoviská umiestnené vo vybraných okresných mestách zabezpečujú terénne zisťovania v okresoch Michalovce (pre okres Michalovce, Sobrance), Rožňava, Spišská Nová Ves (pre okres Spišská Nová Ves, Gelnica) a Trebišov. Štatistické zisťovania realizované územnou metódou pre okresy Košice I až Košice IV a Košice-okolie zabezpečuje samostatné oddelenie pracoviska ŠÚ SR v Košiciach.


Sídlo pracoviska ŠÚ SR v Košiciach


Riaditeľ Štatistického úradu SR – pracoviska ŠÚ SR v Košiciach - Ing. Juraj Horkay


Vedúca odboru štatistiky práce a miezd a vybraných sociálnych štatistík - Ing. Mária Jurčišinová


Technický systém zabezpečenia prevádzky

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606