magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Slovenský Syndikát Novinárov

Slovenský syndikát novinárov / ďalej len SSN / je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Chráni slobodu slova a slobodné šírenie informácií, ochraňuje práva svojich členov a obhajuje ich profesijné záujmy. Do štruktúry SSN patrí sedem regionálnych organizácií /RO/ a ústredie SSN v Bratislave.

Sídlom RO SSN pre Košický kraj sú Košice. Kancelária RO SSN v Košiciach sídli na Szakkayho ulici č. 1, v budove patriacej spoločnosti FAMS, s. r. o. Členstvo v SSN je dobrovoľné. Regionálna organizácia SSN v Košiciach má v súčasnosti takmer 200 členov vo všetkých redakciách na území mesta i kraja. Členmi SSN sú novinári, ktorí väčšinu svojho pracovného času venujú novinárskemu povolaniu. Podľa Stanov SSN môžu byť členmi SSN aj ďalší tvoriví pracovníci v redakciách, tlačoví tajomníci, hovorcovia, študenti žurnalistiky, novinári, dôchodcovia, ale aj publicisti, ktorí nevykonávajú novinársku profesiu, ale pravidelne publikujú v informačných prostriedkoch.

Podmienky prijatia do SSN

O členstvo sa môže uchádzať aktívny novinár tak, že podá v kancelárii RO SSN vyplnenú prihlášku doplnenú ukážkami publikovaných prác, krátky životopis a dve fotografie. Zároveň priloží čestné vyhlásenie, že nie je zamestnávateľom. Prihlášku záujemcu posúdi výbor RO SSN, ktorý ju v kladnom prípade odporučí na prijatie členskej komisii Predstavenstva SSN v Bratislave. Definitívne prijatie záujemcu schvaľuje Kolégium predsedu SSN. Nový člen môže byť zaradený do kategórie riadneho, alebo mimoriadneho člena.

Práva členov SSN

Členovia SSN majú právo vlastniť preukaz člena SSN, ako aj člena Medzinárodnej federácie novinárov /MFN/ a využívať výhody ktoré im SSN poskytuje. Riadni členovia majú právo na podporu, pomoc a ochranu v uplatňovaní profesijných, odborových, etických a materiálnych práv súvisiacich s novinárskou činnosťou, na podporu v kolektívnych pracovných sporoch, na podporu v nezamestnanosti, alebo nezavinenej nečinnosti, na sociálnu výpomoc v nepredvídaných životných situáciách.

Povinnosti členov

Členovia SSN sú povinní dodržiavať stanovy SSN, Kódex novinárskej etiky, byť solidárni pri presadzovaní základných práv člena SSN, platiť členské príspevky vo výške a termíne, ktoré stanovilo Predstavenstvo SSN.

Činnosť SSN, organizovanie tlačových podujatí

Jednou z hlavných úloh vyplývajúcich zo Stanov SSN je chrániť slobodu slova a slobodne ho šíriť informačnými prostriedkami. RO SSN v Košiciach organizuje na území kraja tlačové podujatia pre záujemcov z radov štátnych a spoločenských inštitúcií, politických strán, občianskych združení, nadácií, podnikateľských subjektov i individuálnych záujemcov. Tlačové besedy sa písomne (mailom) objednávajú v kancelárii RO SSN a organizujú sa za finančnú úhradu, ktorej výšku schválil výbor RO SSN. Podmienkou prijatia objednávky je presné udanie obchodného názvu, adresy a identifikačného čísla objednávateľa a telefonického kontaktu s ním Súčasťou objednávky musí byť označenie témy tlačovej besedy, miesta a termínu jej uskutočnenia, menovanie hostí s uvedením funkcií a titulov. Tlačová beseda sa objednáva vždy do štvrtka predchádzajúceho týždňa tak, aby sa po skoordinovaní termínov mohla zaradiť do týždenného prehľadu tlačových podujatí. Tlačová beseda sa môže zorganizovať v priestoroch zasadačky RO SSN alebo v priestoroch, ktoré si vyberie objednávateľ. RO SSN rozosiela informáciu o tlačovej besede viac ako 40 tlačeným a elektronickým médiám, ktoré majú v Košiciach hoci len jedného novinára. Kto nemá záujem o tlačovú besedu, len o písomnú informáciu, v takom prípade môže RO SSN rozposlať médiám iba tlačovú správu.

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov

predseda: PhDr. Katarína Čižmáriková
kancelária: Alžbeta Linhardová
Szakkayho č. 1, 040 01 Košice
tel. 055/622 79 29 alebo 0903 845 120
e - mail kosice@ssn.sk
ústredné stránky SSN:(www.ssn.sk)

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk