magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Charakteristika

Gymnázium a ZŠ s vyučovacím jaz. maďarským Sándora Máraiho je jedinou národnostnou školou tohoto typu v meste. Zvláštnosťou tejto školy je jej integrovaná štruktúra základnej školy a gymnázia operujúcich v spoločných priestoroch pod jedným zriaďovateľom – Košickým samosprávnym krajom. Naša škola je jedinoum maďarskou základnou školou v meste je spádovou školou pre deti z oblasti celého mesta Košice.

Gymnázium je navštevované študentami z celého Košického kraja. V poslednom čase vzrástol záujem o našu školu v severnom regióne Maďarska. V súčasnosti škola má 21 tried a 482 žiakov. Všetky predmety sa vyučujú v maďarskom jazyku ale odborné názvy a definície aj v jazyku slovenskom. Okrem toho v každom ročníku gymnázia máme odbornú konverzáciu v slov. jazyku 1 hodina týždenne.

Od 1. ročníka ZŠ si môžu žiaci vybrať z cudzích jazykov angličtinu alebo nemčinu a na gymnáziu okrem tých jazykov aj španielčinu. Materiálne vybavenie školy dovoľuje vyučovať informatiku už od 1.roč. ZŠ. K dispozícii sú odborné učebne a laboratória: fyziky, biológie, chémie, informatiky, výtvarnej výchovy. Žiakom slúži aj bohatá školská knižnica, ktorá má približne 20 000 kníh.

Študentské aktivity
Na škole pracuje 23 záujmových krúžkov, ako napr: krúžok prírodných vied ( matematický, chemický, fyzikálny, biologický), krúžok protidrogovej výchovy, výtvarný krúžok, keramický krúžok, internetový krúžok, dramatický krúžok, športový krúžok.

Žiaci majú možnosť aktívne sa zapájať do spevokolu Zvonček, tanečného súboru, do divadelného krúžku KGSZT. Pre študentov aj pre zamestnancov je k dispolzícií fitnesscentrum. Na škole aktívne pracuje Študentská samospráva – DÖK, vydávajú vlastný časopis s názvom Bojler.

Prijímacie skúšky
Prijímacie skúšky na gymnázium sú z jazyka slovenského, z maďarského jazyka, z matematiky. Žiaci, ktorí uchádzajú zo slovenských ZŠ, prijímacie skúšky z maď. jazyka nekonajú. Od prijímacích skúšok sú oslobodení tí žiaci, ktorých priemer koncoročných známok bez výchovných predmetov v 8. ročníku a priemer polročných známok v 9. ročníku je nižší ako 1,5 a zároveň zo žiadného predmetu nemali horšiu známku ako 2 (chválitebný).

Maturitné skúšky
Maturitné skúšky sa skladajú z maďarského jazyka, slovenského jazyka, z cudzieho jazyka, z prírodovedného predmetu a z voliteľného predmetu.

Na hodine biológie

V učebni informatiky

Školská knižnica

Na hodine angličtiny

V odbornej učebni fyziky

Na hodine telesnej výchovy

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606