magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Študijné možnosti

Päťročné štúdium pre absolventov 8., prípadne 9. ročníka ZŠ

Počas prvého ročníka sa kladie zvýšený dôraz ma výučbu angličtiny. Táto obsahuje 16 hodín týždenne a dve hodiny anglickej konverzácie.

1. ročník - povinné predmety: SJL, ANJ, ďalší živý jazyk, TEV, NAB. Ďalšie predmety si vyberá žiak podľa sféry svojho záujmu a predpokladanej budúcej profesionálnej orientácie.

2. ročník - pribúda ďaší živý jazyk, na výber sú: NEF, FRJ, RUJ. V prípade záujmu riaditeľstvo povolí otvorenie inojazyčnej skupiny, ak je do nej prihlásených viac ako 12 študentov. V druhom ročníku dochádza aj na obrat v predmetoch NAB, GEO, ktoré sa vyučujú v angličtine. Postupne pribúda aj MAT, DEJ a BIO.

Už v 3. ročníku sú medzi voliteľnými predmetmi aj semináre v anglickom jazyku, aby v decembri 5. ročníka mohli žiaci robiť Cambridgeské skúšky.

Vzhľadom na charakter školy medzi povinné predmety patrí aj výučba náboženstva. Túto zabezpečujú dvaja absolventi Teologickej fakulty za ECAV a jeden absolvent Teologickej fakulty za REF.K.C.

V 4. ročníku žiaci maturujú zo slovenského jazyka, v 5. ročníku z anglického a ďalších dvoch voliteľných predmetov, pričom maturitná skúška aspoň jedného z nich sa vykonáva v angličtine, štátna jazyková skúška odborná.

Kritéria prijatia na štúdium:

Záujemca prechádza dvoma skúškami.

Talentová skúška sa vykonáva na jar, zvyčajne v marci a obsahuje psychologický test a anglický jazyk.

Po úspešnom zvládnutí talentových skúšok nasleduje prijímacia skúška z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Osemročné štúdium pre absolventov 4. ročníka ZŠ

Po ukončení 4. ročníka ZŠ a prijatí na gymnázium musí žiak v príme až kvarte absolvovať 5 hodín anglického jazyka týždenne, pretože v kvinte pokračuje vyučovanie v angličtine.

Počas prvých štyroch rokov musí žiak zvládnuť učivo 5. až 9. ročníka základnej školy. V oktáve maturuje zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a ďalších dvoch voliteľných predmetov.

Podmienky zriaďovateľa školy:
Záujemcovia z Evanjelickej cirkvi a.v. a iných protestantských cirkví (Reformovaná kresťanská cirkev, Apoštolská cirkev, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov): Záujemca by mal byť aktívny v cirkevnom živote, navštevovať služby Božie, prípadne byť aktívny v mládežníckych službách Božích. Je vhodné, aby o tom predložil potvrdenie od zborového farára. Je potrebné predložiť platný doklad o krste, prípadne o príslušnosti k niektorej z uvedených cirkví, taktiež potvrdenie o konfirmácii, prípadne príprave na konfirmáciu.

Záujemcom o 5-ročné štúdium sa odporúča na zvládnutie vstupného testu naštudovať túto literatúru:
Biblia /prehľad, hlavné postavy, knihy/ konfirmačné príručky:
M.Hvožďara : Verím a sľubujem
Pleiel : Brána viery otvorená
J. Filo st. : Cesta za Kristom
M. Luther: Malý katechizmus
Konvit: Vyznanie viery
K. Gábriš: Svetlo zostavila

Na hodine informatiky

V triede SEKNUDA A

Školská knižnica ponúka množstvo literatúry v anglickom jazyku

V učebni zahraničných jazykov

Na hodine náboženstva

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk