magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Sever

Miestny úrad mestskej časti a kontakt

tel. čísla:

  • prednosta : 055/63 385 17
  • kontrolór : 055/63 319 71
  • vedúci právneho odd. 055/63 247-69
  • vedúci ekonom. odd. 055/63 247-75
  • vedúci odd. výstavby: 055/63 247-70
  • vedúci soc. služieb : 055/63 398-94
  • KS-Hornád : 055/63 322-62

starostka:
Košice - mestská čast Sever
Festivalové námestie 2
040 01 Košice
tel: 055/ 632 47 67, 633 98 94

úradné hodiny:

pondelok: 8,00 - 12,00
utorok: 8,00 - 12,00
streda: 8,00 - 12,00 a 14,00 - 16,30
štvrtok: 8,00 - 12,00
piatok: 8,00 - 12,00

Miestny úrad mestskej časti Košice - Sever

Miestny úrad mestskej časti Košice - Sever je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti.
Miestny úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci miestneho zastupiteľstva, ako aj jeho orgánov a starostu.
Vnútornú organizáciu miestneho úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje miestne zastupiteľstvo.

Organizácia miestneho úradu

l. Na čele miestneho úradu je prednosta.
2. Miestny úrad na člení na oddelenia a referáty.
Kultúrne stredisko a Klub dôchodcov sú zariadenia, ktoré riadi príslušné oddelenie.
Na Miestnom úrade Košice - Sever sú vytvorené nasledovné oddelenia:
ekonomické oddelenie
právne oddelenie
oddelenie služieb pre obyvateľov
oddelenie výstavby, územného plánu, životného prostredia a verejného poriadku
Náplň činnosti jednotlivých referátov a oddelení

Referát - sekretariát starostu MČ

- sekretárske a organizačno-administratívne práce pre starostu a prednostu
- evidencia významných dokumentov a listín MČ
- evidencia všetkých obchodných a občianskoprávnych zmlúv, kde jednou zo zmluvných strán je mestská časť
- zabezpečuje program prijímania stránok a návštev starostu
- zostavuje starostovi pracovný program a pomáha pri jeho usporiadaní
- vyhotovuje a archivuje záznamy z dôležitých rokovaní u starostu
na úseku personálnom zabezpečuje:
- evidenciu žiadostí o prijatie do zamestnania
- prijímanie do pracovného pomeru
- príprava pracovných zmlúv a ich zmeny
- ukončenie pracovného pomeru
- príprava pracovných náplní
- uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti
- vyhotovenie poverení
- zabezpečenie preberania a odovzdávania agendy
- vyhotovovanie dohôd o pracovnej činnosti a vykonaní práce
- usmerňovanie a riešenie problémov v pracovno-právnych vzťahoch
- zastupovanie MČ v pracovno-právnych sporoch

Referát CO, BOZP a PO, OBO

- sleduje a navrhuje opatrenia súvisiace so zabezpečením civilnej ochrany, požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- zabezpečuje úlohy v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany obyvateľstva MČ KE - Sever

Podatelňa, spisovňa, výpravňa, rozmnožovňa, archív:
- zabezpečuje prijímanie podaní, spisovú službu, obeh písomností, výpravu písomností
- zabezpečuje rozmnožovanie listín a dokumentov podľa požiadaviek
- zabezpečuje vedenie archívu, archivovanie písomností

Ekonomické oddelenie

referát účtovníctva a rozpočtu

- príprava podkladov na spracovanie návrhov rozpočtu a záverečného účtu mestskej časti
- sledovanie plnenia rozpočtu podľa položiek a rozpočtovej skladby, vedenie účtovníctva
- zabezpečenie dodržiavania všeobecnozáväzných právnych predpisov, ako aj interných predpisov MÚ pre účtovné operácie
- styk s peňažnými ústavmi, kompletizácia bankových dokladov
- sledovanie vecného plnenia zo zmluvných vzťahov mestskej časti
- evidencia došlých faktúr, kontrola a úhrada faktúr, vystavovanie faktúr
- evidencia a likvidácia cestovných príkazov
- sleduje hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mestskej časti
- zabezpečuje plnenie daňovej povinnosti voči štátu, odvodov do príslušných fondov, ako aj finančných povinností voči mestu Košice
- zabezpečuje výkazníctvo a štatistiku

pokladňa

- vykonávanie pokladničných operácií, vedenie pokladničnej knihy
- vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, ich zúčtovanie
- vykonávanie platieb v hotovosti - výplaty miezd a záloh pracovníkov MÚ, odmien poslancom a na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, výplata jednorázových sociálnych príspevkov
- preplácanie drobných nákupov v hotovosti
- vyplácanie preddavkov a následné zúčtovanie
- odvod peňažných prostriedkov na bankový účet
- príjem platieb v hotovosti - dane a poplatky
- archív účtovných dokladov
- objednávanie a evidencia odbornej literatúry, tlače, zákonov
- vydávanie stravných lístkov a zabezpečenie zmluvných vzťahov v súvislosti so stravovaním pracovníkov MÚ

referát daní a poplatkov

- komplexné zabezpečovanie správy daní a poplatkov
- zabezpečovanie vyhľadávacej a oznamovacej činnosti voči daňovníkom a poplatníkom
- daňové konanie v rozsahu od zistenia daňovej povinnosti, od vyrubenia dane a poplatku, odvolacie konanie,kompletizácia podkladov k vymáhaniu
- výkazníctvo a štatistika

referát vnútornej hospodárskej správy a prevádzky

- komplexná analytická evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve resp. správe mestskej časti, dopĺňanie a aktualizácia, inventarizácia sledovanie pohybu majetku
- návrh na likvidáciu poškodených a neupotrebiteľných vecí
- príprava účtovných podkladov pre inventarizáciu
- zabezpečenie ochrany majetku - poistenie a kontrola DHM a HIM
- podľa pokynov zabezpečuje vybavenosť kancelárskych priestorov MÚ pomôckami, technikou, zariadením
- zabezpečuje zásobovanie a nákup materiálu a potrieb pre činnosť MÚ
- vedie sklad MTZ, príjem a výdaj materiálu
- zabezpečenie opráv a údržby priestorov MÚ
- evidencia a sledovanie plnenia zmluvných vzťahov MÚ na užívanie priestorov, odber el. energie, dodávka tepla a vody
- zabezpečenie požiadaviek na spojovú službu pre MÚ

mzdový referát

- komplexná mzdová agenda a odmeňovanie pracovníkov MÚ, vrátane zabezpečenia povinných odvodov, hlásení, štatistiky a výkazníctva
- odmeňovanie poslancov a funkcionárov MČ
- príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu
- vystavenie platového výmeru
- vydávanie a evidencia služobných preukazov
- evidencia dochádzky, dovoleniek, práce nadčas a pod.
- oznamovacia povinnosť, štatistika, výkazníctvo
- dôchodkové konanie

Právne oddelenie

referát majetko-právny

- zabezpečuje úsek majetkoprávnych vzťahov mestskej časti
- zabezpečuje zmluvné prevody správy a vlastníctva majetku
- spracováva stanoviská k osvedčovaniu vlastníckych vzťahov, resp. k nadobudnutiu vlastníctva, napr. vydržaním.
- spracováva nájomné zmluvy
- zabezpečuje obchodno-záväzkové vzťahy v celom rozsahu /od uzatvorenia zmluvného vzťahu až po vymáhanie zmluvných plnení/
- zastupovanie mestskej časti obchodno-záväzkových vzťahoch

referát legislatívno-právny a organizačný

- zabezpečovanie dodržiavania platných právnych predpisov orgánmi mestskej časti
- spracovávanie vnútorných interných právnych noriem
- spracovanie resp. spolupráca pri spracovaní všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a ďalších právnych noriem mestskej časti a miestneho zastupiteľstva
- zastupovanie záujmov mestskej časti v správnom, daňovom a súdnom konaní, vymáhanie pohľadávok na daniach, poplatkoch, pokutách, vymáhanie vecných plnení
- zabezpečenie a organizácia volieb a referenda
- organizačné zabezpečenie rokovania miestneho zastupiteľstva a miestnej rady po stránke obsahovej, organizačnej a technickej
- sleduje a zodpovedá za dodržiavanie termínov prípravy a predkladania materiálov na rokovanie MR a MZ
- vyhotovenie záznamov a uznesení z rokovania MR a MZ, spracovanie a archívovanie protokolov z rokovaní MR a MZ
- zabezpečenie organizovania verejných zhromaždení starostu s občanmi
- koordinácia vybavovania interpelácií poslancov z rokovaní
- práca s poslancami - poslanecké dni, evidencia
- evidencia požiadaviek na finančné dotácie a ich predkladanie príslušným orgánom
- podiel na tvorbe a aktualizácii vnútorných organizačných predpisov

referát podnikateľských aktivít

- spracovávanie analýzy súčasného stavu siete obchodu a služieb, jej aktualizácia, navrhovanie opatrení na usmerňovanie obchodu a služieb
- vydávanie rozhodnutí a stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti na území MČ, k umiestneniu právnických osôb na území MČ
- vydávanie stanovísk k využitiu miestnych zdrojov
- usmerňovanie činnosti trhovísk a ambulantného predaja
- kontrola trhovísk
- schvaľovanie času predaja a prevádzkového času v zariadeniach obchodu a služieb
- usmerňovanie podnikateľských aktivít na území MČ
- návrhy koncepcií a zameraní vlastnej podnikateľskej činnosti
- evidencia ponúk podnikateľov na rôzne aktivity a služby
- evidencia osôb súkromne podnikajúcich na základe podkladov živnostenského orgánu

Oddelenie služieb pre obyvateľov

referát sociálnej starostlivosti

- priznávanie jednorázových peňažných a vecných dávok nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí, zdravotne postihnutým občanom, starým občanom, sociálne odkázaným občanom, neprispôsobilým občanom
- spolupráca so školskými, zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami pri vyhľadávaní odkázaných občanov
- sledovanie detí v rizikových, resp. sociálne odkázaných rodinách
- realizovanie výchovných alebo ochranných opatrení uložených orgánom štátnej správy
- navrhovanie pozastavenia, resp. odňatia sociálnych dávok, rodinných prídavkov
- výkon poradenskej činnosti a usmernenie sociálne, zdravotne a spoločensky odkázaných občanom
- doporučovanie opatrovateľskej služby
- doporučovanie umiestnenia v sociálnych zariadeniach /Azylový dom, Dom dôchodcov, Stanica opatrovateľskej služby/
- pochovávanie občanov, ktorých nemá kto pochovať
- posudzovanie sociálnej odkázanosti občanov pre účely priznania úľav na daní z nehnuteľnosti, resp. miestneho poplatku
- riadenie činnosti Klubu dôchodcov
- v súčinnosti s ref. kultúry zabezpečovanie osláv životných jubileí občanov
- vyjadrovanie sa k prechodu nájmu obecných bytov
- spolupráca s BPMK pri zisťovaní uvoľnených resp. protiprávne obsadených komunálnych bytoch
- stanoviská k prideľovaniu malometrážnych bytov

Referát evidencie obyvateľov a stavieb

- evidencia obyvateľov mestskej časti a jej sústavná aktualizácia
- vydávanie potvrdení o skutočnostiach vedených v evidencii
- spracovávanie oznámení, charakteristík, zisťovaní o občanoch pre účely trestného a občianskeho konania
- podávanie informácií a údajov z evidencie obyvateľov v súlade s osobitou úpravou
- evidencia ulíc, príprava podkladov v konaní o zmene názvu ulice
- prideľovanie súpisných a orientačných čísel domov a stavieb
- vedenie evidencie
- aktualizácia zoznamu voličov
- vyhotovovanie zoznamu brancov
- štatistika, výkazníctvo /pre orgány polície, armády, štatistiky, obrany, CO/

Referát kultúry, vzdelávania a športu

- vytváranie podmienok pre rozvoj kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti, telesnej kultúry, športu
- realizácia vlastných kultúrnych, výchovných, vzdelávacích a športových aktivít
- realizácia osláv životných jubileí občanov

Oddelenie výstavby, územného plánu, životného prostredia a verejného poriadku na úseku miestnej stavebnej správy

- povoľovanie informačných, reklamných, propagačných zariadení
- vydávanie oznámení k ohláseným drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam

ostatná stavebná činnosť

- zastupovanie mestskej časti v konaniach o umiestnenie stavby /územné konanie/ a o povolení stavby /stavebné konanie/
- vydávanie stanovísk k projektom stavieb
- spolupráca s ÚHA mesta pri obstarávaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie a pri schvaľovaní zmien a doplnkov záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie
- vydávanie stanovísk k začatiu investičnej činnosti v MČ
- vykonávanie stavebného dohľadu na stavbách v zmysle stav. zákona
- práca a ochrana katastrálneho operátu
- povoľovanie zvláštneho užívania miestnych komunikácií
- dodatočné povoľovanie havarijných prekopávok
- povoľovanie odberu podzemnej vody
- vyjadrenie k návrhom programov odpadového hospodárstva predkladaných pôvodcami odpadov
- vydávanie záväzných stanovísk k zriadeniu čakární a prístreškov verejnej dopravy
- vydávanie záväzných stanovísk k umiestneniu zastávok na území MČ
- prerokovanie miestnej úpravy dopravného značenia
- sledovanie stavebnej činnosti na území mestskej časti
- príprava podkladov a nariadení mestskej časti v oblasti územného rozvoja a výstavby
- zabezpečovanie a orgnizovanie výberových konaní na riešenie vlastných stavebných akcií
- zabezpečovanie výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev v mestskej časti
- posudzovanie technických podmienok pri povoľovaní podnikateľskej činnosti v mestskej časti
- zabezpečenie podkladov pre výrub miestnych poplatkov za zvláštne užívanie verejného priestranstva
- stanovovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia spôsobené malými zdrojmi znečistenia
- spolupráca so štátnymi orgánmi a orgánmi mesta pri tvorbe koncepcie a realizácii ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti

na úseku verejného poriadku

- hlásenie výskytu nebezpečných škodcov, prijímanie opatrení, realizácia opatrení vydaných štátnou správou
- zabezpečovanie úloh mestskej časti na úseku ochrany obyvateľov pred škodcami a zamorením v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, chove zvierat
- výkon úkonov a oprávnení v správnom konaní vo vecich porušovania VZN mestskej časti, porušovanie verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, priestupkové konanie v rozsahu danom zákonom
- výkon úkonov vo veci opustených motorových vozidiel
- v súčinnosti s kompetentnými subjektami vedie evidenciu zelene, sleduje jej stav, navrhuje nápravné opatrenia na zlepšenie jej stavu, požaduje od príslušných subjektov realizáciu údržby zelene
- výkon kontroly stavu a čistoty komunikačnej siete, požadovanie ostraňovania závad od zodpovedných subjektov
- výkon kontroly stavu a čistoty verejných priestranstiev a požadovanie odstraňovania závad od zodpovedných subjektov
- koordinácia a usmerňovanie zimnej údržby
- realizácia jarného a jesenného upratovania
- kontrola nakladania s komunálnym odpadom, prijímanie opatrení
- kontrola parkovania motorových vozidiel
- realizácia úloh preventívnej a represnej činnosti požiarnej ochrany v mestskej časti, spolupráca s obvodnou správou PO a mestským požiarnym zborom
- zabezpečovanie spolupráce obyvateľov v zmysle predpisov o občianskej výpomoci
- sledovanie realizácie vlajkovej výzdoby
- povoľovanie chovu psa, evidencia a povoľovanie chovu hospodárskych zvierat
- kontrola chovu a manipulácia so zvieratami
- vydávanie rybárskych lístkov
- evidencia včelstiev a výkon oprávnení na úseku povoľovania a usmerňovania chovu včiel
- vydávanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka
- sledovanie bezpečnosti majetku mestskej časti

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606