magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Šebastovce (do roku 1948 Žebeš)

Ležia 212 m nad morom, na východnom Slovensku, V Košickej kotlime, 7,5 km na juh od Košíc. Tvoria ich okrajovú mestkú časť.

História

Najstaršie osídlenie dokumentuje pohrebisko z doby avarskej ríše. Preskúmané bolo v rokoch 1966 - 1977 a je zatiaľ jediným kompletne odkytým pohrebiskom z tohto obdobia na Slovensku. Z celkového počtu hrobov 370, bolo 46 jazdeckých. Pohrebisko svedčí o organizovanej spoločnosti, boli tu pochovaní obyvatelia okolitých osád, medzi ktorými mala popredné postavenie skupina vyzbrojených jazdcov pochovaných s koňmi i bojovníkov bez koní. Podľa keramiky a ostatných nálezov možno počiatky pochovávania na pohrebisku datovať do druhej tretiny 7. storočia a jeho zánik do prelomu 8. a 9. storočia.

Prvú písomnú správu o území Šebastoviec máme z roku 1248. Vtedy kráľ Belo IV. daroval Lukulmovi, synovi Chamuka, zem Zebus v stolici Abovskej (in comitati Noui Castri), ktorá po smrti Rayzlaus Sclaui sa dostala do rúk kráľovských a opisuje aj hranice tejto zeme.

Branislav Varsík píše: "Táto zem hraničila na západe s územím dediny Poľov (villa Paul), na severe so zemou spišského prépošstva, čiže s územím dnešnej dediny Šebastovce, predtým Žebeša, na východe so zemou dediny Buzice, na východe so zemou Martina a Alexeja, na ktorých zemiach sa neskoršie vyvinuli dediny Buzice, Bernátovce a Všechsvätých a snáď i Košťany. Na juhu zasa hraničila so zemami Padar a Jarku. Z tohto opisu jasne vidieť, že tu ide i o darovanie južnej čiastky pôvodne rozsiahlejšej zeme Zebus, ktorej severná časť, čiže územie dnešnej dediny Šebastovce už pred rokom 1248 patrila spišskému prépošstvu."

"Z uvedeného opisu hraníc darovanej zeme Zebus roku 1248 vidieť jasne, že všetko územie na jej okolí bolo už kultivované a malo svojich majiteľov. Pri opise hraníc niet už nijakých stôp po lesnom poraste, ba niet tu ani najmenšieho náznaku o tom, že by tu išlo o nejaké novšie kolonizované územie. Je tu teda stará kultivované oblasť, čo cítime aj z listiny z roku 1248, kde sa uvádza, že ju držal Radslava Slovák sko zem kúpenú (terra emtitia)."

Na začiatku XIV. storočia tam už pôsobil kňaz a stál kostol. V nedatovanom zozname z čias okolo roku 1303 sa pripomína kňaz Filip zo Šebastoviec. V rokoch 1332 - 1337 tu bol zasa kňaz Michal.

Šebastovce sa v dokladoch uvádzajú takto:

- okolo roku 1303 Zebes
- v roku 1330 possessio Zebes
- v pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337 Sebus
- v roku 1352 Zebes
- v roku 1427 Zebes
- v lexikone z roku 1773 maďarsky Zsebes
- Lipszký v roku 1808 Zsebes, inak Sebes
- Czambel v roku 1906 slovensky Žebeš

V roku 1427 mali Šebastovce 39 port, roku 1553 16 1/2 port. V XVII. a začiatkom XVIII. storočia došlo k ďalšiemu vyľudneniu dediny, v roku 1715 tu bolo len 5 poddaných a 1 želiar. V roku 1720 bolo už 10 poddaných a želiarov. V konskripcii cirkvi a farárov Abaujskej stolice z roku 1746 sa uvádza, že ľud v Žebeši je dvoch rečí, katolíci väčšinou Slováci a kalvími zasa Maďari. (R. kat. 42, gr. kat 5, lut. 16, kalv. 60 a detí 33.)

S účinnosťou od 1. mája 1976 boli Šebastovce pričlenené k mestu Košice uznesením plenárneho zastupiteľstva Vsl. KNV číslo 41 zo dňa 23. apríla 1976.

Históriou heraldiky Šebastoviec sa v Košiciach zaoberá kunsthistorik Gabriel Kladek. Hľadal dokumenty a ich pečate v starých archívoch, aby mohol Heraldickej komisii Slovenska predložiť návrh na obecný erb a vlajku, ktoré vytvoril v spolupráci so synom Matejom Kladekom. Tieto Heraldická komisia Slovenska uznala a Šebastovce ich prijali za svoje obecné symboly.

ďalšie inromácie o Šebastovciach: Románsky kostol Sv. Jána Krtsiteľa www.cassovia.sk/sebastovce


Erb Šebastoviec: v modrom štíte odvrátene, kolmo postavený strieborný lemeš hrotom hore a čerieslo hrotom dole, medzi dvoma zlatými klasmi vyrastajúcimi zo zeleného kopca. Na stopkách klasov po dva lístky. Nad lemešom strieborná šesťcípa hviezda."


Vlajka Košice-mestská časť Šebastovce


List zo dňa 1. novembra 1819


Odtlačok pečatidla z roku 1800 na listine zo dňa 1. novembra 1819. Kruhová pečať v dvojkruží s rukopisom majuskulov začínajúci vpravo dole "SIGILLUM.P.ZSEBES". Na lemeši datovanie zdola hore 1800. Voľne v poli pečate odvrátene kolmo postavený lemeš hrotom hore a čerieslo hrotom dole, medzi dvoma klasmi dole prepojenými. Na stopke klasov po dva lístky. Nad lemešou šesťcípa hviezda.


List zo dňa 23. apríla 1842


Odtlačok pečatidla z roku 1830 na listine zo dňa 13. apríla 1842. Kruhová pečať v dvojkruží s rukopisom majuskulou začínajúci vpravo dole "PECSETTYE.1830. - reliéf šesťcípej hviezdy - ZSEBES HELLYSÉGE." Voľne v poli pečate na oranisku stojaci sedliak s klobúkom. V ľavej ruke drží tri klasy, spravádzaný vľavo odvráteným šikmo postaveným čerieslom hrotom hore a vpravo odvrátenou šikmo postavenou kosou hrotom dole. Dole odvrátená lemeš s hrotom do prava.  

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk