magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

ZDRUŽENIE ZA SOCIÁLNU REFORMU
OBČIANSKA INICIATÍVA ZA ZMENU SOCIÁLNEHO SYSTÉMU V SR

Kontakt:
Letná 38
040 01 Košice
e-mail: socreform@inMail.sk

ďalšie linky - publikačná činnosť:

PREDSTAVENIE

Našim hlavným cieľom je zmena nefunkčného sociálneho systému za vyskúšaný systém založený na práci a osobnej zodpovednosti.

Ten jediný môže, podľa nášho najhlbšieho presvedčenia, viesť nielen k znižovaniu nezamestnanosti a z toho plynúcich negatívnych javov, ale i k zvyšovaniu ľudskej dôstojnosti, zodpovednému rodičovskému správaniu a návratu k tradičným duchovným hodnotám.

Svoje presvedčenie o tom, že systém sociálnej pomoci založený na práci a osobnej zodpovednosti je tým najlepším liekom, šírime rôznymi formami:

 • prednášky a semináre - bližšie informácie na uvedenej e-mailovej adrese alebo na telefonickom čísle 0907 104 153
 • poradenstvo a konzultácie - bližšie informácie na uvedenej e-mailovej adrese alebo na telefonickom čísle 0907 104 153
 • publikačná činnosť - správy a dokumenty
 • príprava a realizácia pilotných projektov
 • podpora a príprava výskumných projektov a pobytov - informácie o doteraz zrealizovaných pobytoch v USA na uvedenej e-mailovej adrese alebo na telefonickom čísle 0907 104 153

SÚČASNÝ SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA JE Z DLHODOBÉHO HĽADISKA NEUDRŽATEĽNÝ...

... štát ročne vynakladá miliardy korún na rôzne sociálne dávky, príspevky a podpory...

... na vyplácanie týchto "dávok" má však čoraz menej peňazí, čo sa prejavuje jednak neustálym znižovaním ich výšky, zvyšovaním daňovej zaťaženosti a rôznych odvodov, čoraz prázdnejšej štátnej kasy...

... z roka na rok rastie počet sociálne odkázaných bez šance vymaniť sa zo závislosti na dávkach...

...dlhodobá nezamestnanosť sa podpisuje aj pod rastúci deficit odvodov najmä do školstva, zdravotníctva...

...zvyšuje sa kriminalita, pribúda násilia v rodine, problémov s alkoholom a drogami, detí poznačených predčasnou sexualitou, o neplánovaných tehotenstvách nevraviac...

... LEBO NÚTENÁ PASIVITA S MNOŽSTVOM "VOĽNÉHO" ČASU A NEDOSTATKOM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV LEN MÁLOKOMU POMÔŽE K ZVÝŠENIU POCITU NEZÁVISLOSTI A ZODPOVEDNOSTI

VYCHÁDZAME Z REŠPEKTOVANIA UNIVERZÁLNYCH ZÁSAD, ŽE...

...pred tvárou Boha sme všetci rovnakí...

...zmysluplná aktivita je prirodzenejšou vlastnosťou človeka, než ničnerobenie...

...pre to, aby sa sociálne závislí členovia spoločnosti mohli stať sebestačnými, nemôžu hrať úlohu pasívneho prijímateľa, ale musia sa zmeniť na aktívnych účastníkov procesu...

...zdravý systém sociálneho zabezpečenia podporuje budovane silnej rodiny prirodzene rešpektujúcej zásady zodpovedného rodičovstva...

...vládne programy sú, svojou povahou, odsúdené na nezdar. Len spoluprácou s podnikateľskou sférou a tretím sektorom môžu byť účinnejšie riešené problémy spoločnosti.

...práceschopnému človeku nemôžu dávky bez práce ako protihodnoty pridať na sebaúcte...

...zodpovednosť za seba musí vychádzať z teba samého; inak je každá forma pomoci "zvonku" márna

… NEREŠPEKTOVANIE TÝCHTO PRINCÍPOV, NEPOMÁHA ALE ŠKODÍ

Reformou sociálneho systému by Slovensko dosiahlo:

 • zníženie počtu ľudí závislých od štátnej "pomoci" formou rôznych dávok
 • prevzatie osobnej zodpovednosti každého za seba i za svoje deti, rodinu
 • zvýšenie ekonomickej nezávislosti a samostatnosti jednotlivca i spoločnosti
 • zvýšenie dôstojnosti a sebaúcty ľudí doteraz odkázaných na podporu a nútenú pasivitu...
 • zvýšenie tolerancie a eliminácie množstva dôvodov k rasovej neznášanlivosti
 • ...šancu nebyť v Európe chudobným príbuzným
 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606