magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

VÝSKUM ZANIKNUTÉHO STREDOVEKÉHO DEDINSKÉHO KOSTOLA A PRIKOSTOLNÉHO CINTORÍNA V NIŽNEJ MYŠLI NA KOSCELKU

Archeolgický výskum na polohe Koscelek sa v rokoch 1996 a 1997 sústredil na odkrytie zvyškov kamennej architektúry a hrobov prikostolného cintorína. Výskum realizovali VPS AÚ SAV Košice a COLLEGIUM MYSSLE. Lokalita sa nachádza v katastri obce Nižná Myšľa, asi 2,5 km južne od obce na zalesnenej vyvýšenine nad riekou Olšavou.

Podľa ľudovej tradície sa neďaleko od obce, na mieste zvanom Koscelek, mali nachádzať zvyšky kostola. Po terénnej obhliadke a následnom výskume, sa pravdivosť tejto informácie potvrdila. Skúmaná lokalita niesla náznaky terénnych reliktov po zaniknutej architektúre. Už v prvej sezóne výskumu sme mohli pôdorys sakrálnej stavby spoľahlivo rekonštruovať podľa pomerne dobre zachovaných základov. Stavba má klasickú orientáciu V - Z, avšak s výraznou odchýlkou od základnej osi smerom na juh. Touto odchýlkou sa stavitelia kedysi zrejme prispôsobili terénu. Vonkajšie rozmery kostola sú 14,5 x 8,5 m. Východný uzáver tvorila pravouhlá apsida s vnútornou svetlosťou 3,8 m a s vonkajšími rozmermi 5,5 x 5 m. Vchod bol široký 160 cm a bol situovaný na západnú stranu. Počas výskumu bol odkrytý aj starší južný vstup do kostola, ktorý bol neskôr zamurovaný. V priestore presbytéria sa odkryli základy oltárnej menzy, ktoré pozostávali z veľkých kameňov kladených na sucho. K apside bola neskôr pristavaná sakristia s rozmermi 5 x 4,5 m. Dlážka kostola bola tehlová. V lodi kostola sa našli, okrem nesúvislej deštrukcie tejto dlážky, aj jej zachované fragmety. Najlepšie sa táto dlážka zachovala v priestore sakristie.

Po skončení výskumu kostola archeológovia prikročili k jeho rekonštrukcii a konzervácii. Chýbajúce časti muriva doplnili s použitím pôvodného kameňa zo sute, ktorý pre tento účel odkladali. Zrekonštuovali aj oltárnu menzu s použitím masívnej kamennej platne, nájdenej pri výskume v exteriéri kostola.

Odkryté hroby cintorína sa rozprestierali na J a čiastočne na JV strane sakrálnej stavby. Už počas výskumu bolo zrejmé, že odkryté hroby nepatria k najstarším hrobom prikostolného cintorína. Staršie hroby boli pravdepodobne zničené neskorším pochovávaním.

Skúmaný kostol patril zaniknutej dedine, ktorá sa rozkladala v bezprostrednej blízkosti sakrálnej stavby na brehu rieky Olšavy. Prečo a kedy táto dedina zanikla, sme zatiaľ s určitosťou nezistili. Mohla zaniknúť v súvislosti s vojenskými akciami bratríckych vojsk, keďže existuje záznam o plienení a obsadení premonštrátskeho prepošstva v Nižnej Myšli Jiskrovým vojskom v roku 1458.

Obyvatelia sa po vyplienení dediny a kostola pravdepodobne presťahovali do susedných dedín Nižná a Vyšná Myšľa. Výskum sa ale mohol oprieť len o skromné písomné pramene, ktoré ale nespomínajú skúmaný kostol ani zaniknutú dedinu. V pápežských desiatkoch z roku 1332 - 1337 sa nespomína farnosť, ku ktorej by mal patriť zaniknutý kostol. Nepodarilo sa nám zistiť ani patrocínium tejto sakrálnej stavby.

Pri datovaní kostola sa archeológovia historici opierali jednak o skromný materiál z výskumu, ale hlavne o datovanie analogických pôdorysných dispozícií stojacich a zaniknutých kostolov v najbližšom okolí. Vznik stavby môžeme rámcovo datovať do druhej polovice 13. stor. a následné stavebné úpravy do prvej polovice 14. storočia. Preskúmané hroby datovali na základe hrobových nálezov do 16. - 18. storočia.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606