(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Zákon o slobodnom prístupe k infromáciam umožňuje získať aj telefónne čísla na služobné mobily starostov a iných verejne činných osôb
@ Aktuálne -> Médiá     Apr 09 2002 - 19:29 GMT
- k infozákonu na témy mobily, cirkevné školstvo a archívy

Nedávno sme Vás na stránkach www.cassovia.sk informovali o tlačovom brífingu, ktorý k uvedeniu Zákona o slobodnom prístupe k informáciam pripravila mimovládna organizácia Komunikačný dom. Vtedy na konkrétne otázky odpovedali bratislavskí hostia Tomáš Kamenec a Vladimír Pirošík. Spojili sme sa prostredníctvom e-mailu s pánom Vladimírom Pirošíkom, aby sme mohli priniesť ďalšie informácie, na čo máme podľa spomínaného zákona právo. Radi pripomíname, že na internetovej doméne www.infozakon.sk nájdete výklad, na aké informácie máte právo a ako ho môžete uplatniť. Rovnako máte na tejto doméne možnosť posielať otázky, spojené s možnosťami tohto zákona a informovať o jeho prípadnom porušovaní. Naše otázky boli zodpovedané takto:

Pracovníci orgánov štátnej správy a samosprávy často využívajú služobné mobilné telefóny. Občania majú možnosť byť informovaní o telefónnych číslach pevných liniek na všetky organizácie a ich pracovníkov, ktorí patria pod Zákon o slobodnom prístupe k informáciam. Vzťahuje sa to aj na služobné mobily?

"Ak by som podal v zmysle Zákona č. 211/200 Z. z. žiadost o informáciu, mal by som číslo služobného mobilu dostať. To isté sa vzťahuje aj na výpisy hovorov. Nie je to totiž osobný údaj podľa § 3 písm a, Zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a neexistuje ani iný legitímny dôvod na odmietnutie tejto informácie. Len pripomínam, že bratislavskí poslanci (niektorí) zverejňujú aj svoje osobné mobily. Možno ste zachytili v súvislosti s kauzou Česká televízia ako novinári zverejnili výpisy telefónnych hovorov členov licenčnej rady a zistilo sa, ze niektorí z nich volali 150 krát za mesiac s jedným poslancom... Členovia licenčnej rady boli síce z toho parádne nazlostení, ale mali smolu. Vlastnili služobné mobily a českí investigatívni žurnalisti tie výpisy získali na základe oficiálne podanej žiadosti o informácie."

(pozn. redakcie Cassovia.sk - Aj keď príklad z ČR môže viesť k polemikám, že ČR má vlastnú legislatívu a SR tiež, aj na Slovensku si môžete v súlade so zákonom vyžiadať telefónne čísla na služobné mobily starostov, prednostov, poslancov a iných predstaviteľov štátnych a samosprávnych orgánov, či na zamestnancov podnikov, ktoré verejná správa zriadila. Rovnako si môžete vyžiadať náhľad do ich výpisu hovorov.)

Ako je to s poskytovaním informácií cirkevnými školami? Sú financované z našich daní, vzťahuje sa na ne infozákon?

"Okruh povinných osôb určuje § 2 Zákona c. 211/2000 Z.z. Cirkevné školy nie sú subjektom zriadeným na základe zákona a ani nie sú zriadené niektorou z povinných osôb (napr. okresným alebo krajským úradom). Z tohto dôvodu cirkevné školy nie sú priamo povinné poskytovať informácie o tom, ako používajú naše dane. Ak však máte záujem získať informácie o štruktúre a výške dotácií poskytovaných štátom cirkevným školám, obráťte sa na Ministerstvo školstva SR, z ktorého rozpočtu sú predmetné dotácie poskytované."

Umožňuje mi zákon, aby som si z konkrétneho archívu vyžiadal zoznam historických listín z určitého obdobia, taktiež aby som získal anotácie z obsahu týchto listín, prípadne, ak to majú vyhotovené, ich úplný preklad?

"V zmysle § 22 Zákona c. 211/2000 Z.z. sa sprístupňovanie informácií zo štátnych archívov riadi špeciálnym zákonom - Zákonom č. 149/1975 Zb. o archívnictve a vyhláškami vydanými na vykonanie tohoto zákona. Predpokladám, že dokumenty, ktoré podľa vašej otázky chcete žiadat, sú archívnymi dokumentami a teda sa na ich sprístupnenie nedá použit Zákon č. 211/2000 Z.z. Prístup k archívnym dokumentom upravuje § 11 Zákona o archívnictve:

§ 11
Nazeranie do archívnych dokumentov (1) Každý môže nazrieť do archívnych dokumentov uschovaných v štátnych archívoch so súhlasom riaditeľa príslušného archívu. Na nazretie do archívnych dokumentov uschovaných v podnikových archívoch a v archívoch organizácií osobitného významu (dalej len "iný archív") udieľa súhlas vedúci organizácie, ktorá archív spravuje, alebo ním poverený pracovník.

(2) Súhlas na nazretie do archívnych dokumentov nemožno udeliť, ak by nazretím do archívnych dokumentov boli ohrozené štátne alebo spoločenské záujmy, alebo právom chránené záujmy dosiaľ žijúcich osôb.

Aj keď Zákon o archívnictve umožnuje riaditeľovi archívu nepovoliľ nazretie do dokumentov, nemôže odmietnuť prístup bez odôvodnenia. Aj v tomto prípade ide o právo na informácie v zmysle čl. 26 ústavy a aj tu možno obmedziť prístup k informáciam iba v presne stanovených prípadoch. Čiže na jednoduchý prístup k archívnym dokumentom by mal stačit Zákon o archívnictve."

Slavomír Szabó
sivo@box.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/