(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
SPZ: „Príčinou vysokých poplatkov za komunálne odpady v Košiciach je spaľovňa"
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Oct 11 2004 - 02:54 GMT
( Spoločnosť priateľov Zeme- tlačová správa) – Košice majú jedny z najvyšších poplatkov za komunálny odpad, ale nemajú najlepšie odpadové hospodárstvo, ani najvyššiu životnú úroveň v SR.

Poplatky za tuhé komunálne odpady (TKO) v Košiciach rastú a budú patriť medzi najvyššie v SR hlavne kvôli spaľovni komunálnych odpadov. Obrovské investície do jej rekonštrukcie a prevádzkové náklady sa nakoniec premietnu v poplatkoch za komunálne odpady pre občanov a podnikateľské subjekty.

Ekonomické negatíva spaľovne TKO: Ako ukazuje tabuľka 1, už dnes majú Košice jedny z najvyšších poplatkov za komunálny odpad v SR. Pravdepodobne 2 najvyššie a tie sa plánujú ďalej zvyšovať. V SR fungujú 2 spaľovne TKO – v Bratislave a Košiciach. Vyššie poplatky má iba Bratislava... Vyššie sú aj z dôvodu, že v Bratislave už rekonštrukcia spaľovne TKO, ktorá zabezpečila spĺňanie emisných limitov EÚ, prebehla, v Košiciach ešte neskončila.

Spaľovne odpadov sú najdrahším zariadením aké v odpadovom hospodárstve (TKO) existujú. Aby sa splatili obrovské náklady, projektujú sa spaľovne predimenzované, ktoré sa usilujú spaľovať veľké množstvo odpadu, bez reálneho záujmu o znižovanie a recykláciu odpadov. Okrem toho spaľovne aj z technologických dôvodov potrebujú pravidelný prísun veľkých objemov odpadu. Následne sa prejavuje tendencia nerozvíjať – resp. potláčať triedený zber pre recykláciu, kompostovanie. Tie totiž odoberajú spaľovni odpady, ktorých spaľovanie je hlavným zdrojom jej príjmu. Zo sveta sú známe prípady keď mesto zastavilo triedený zber papiera preto, aby mala spaľovňa dostatočný prísun odpadov. Avšak legislatíva EÚ aj SR tlačí samosprávy zvyšovať objem triedeného zberu pre materiálové zhodnocovanie.

Zástupcovia spaľovne / Kositu prezentovali v masmédiách nereálnu víziu „riešenia“ - spaľovať tie druhy odpadov ktoré sa nepodarí vytriediť, recyklovať a pod. V takom prípade by im nevytriedené TKO len z Košíc nestačili. Košická spaľovňa spálila v r. 2000 63 202 ton odpadov, pričom má 2 spaľovacie linky K1 a K2, každú s kapacitou 80 000 ton spaľovaných odpadov ročne. Preto ako „riešenie“ plánujú dovážať odpady z miest východného Slovenska. Prezentovali tiež zarážajúci zámer dovážať odpady aj z maďarského mesta Miskolc, čo okrem iného nedovoľuje legislatíva SR. Trhová ekonomika funguje však aj v odpadovom hospodárstve. Mesto Košice má možnosti nasmerovať tok komunálnych odpadov iba voči občanov a podnikateľom Košíc. Neprinúti však iné mestá a obce dovážať komunálne odpady do drahšej spaľovne, ak majú lacnejšie možnosti – skládky odpadov, recykláciu, kompostovanie... Výsledkom bude, že vysoké náklady na košickú spaľovňu zaplatia podobne ako v iných mestách, len miestny občania.

Priatelia Zeme predložili v predošlých dňoch zástupcom politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve návrh na otvorenie diskusie o náhrade spaľovne odpadov tzv. recyklačným variantom. Na základe skúseností a ekonomických analýz je to riešenie nielen ekologicky šetrnejšie, ale aj lacnejšie. V prílohe zaslali aj ekonomickú štúdiu porovnávajúcu varianty investícií do spaľovania odpadov, triedeného zberu a materiálového zhodnocovania odpadov z Juhočeského kraja z Českej rep. Okrem iných aj tá preukázala ekonomickú výhodnosť „recyklačnej“ varianty oproti „spaľovacej“ (tab. 2). Zároveň zástupcovia Spoločnosti priateľov Zeme požiadali spoločnosť Kosit zastúpenú gen. riaditeľom G. Giuntom o zastavenie investícií do rekonštrukcie spaľovne odpadov a ich presmerovaní do prevencie vzniku TKO, intenzívnejšieho triedeného zberu pre recykláciu, kompostovanie a mechanicko – biologického spracovania nevytriedených zbytkov (tzv. recyklačný variant).

Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme

Pozrite si: Porovnanie výšky poplatkov občanov za odpady pri rôznych systémoch nakladania s TKO - formát .rtf

Porovnanie nákladov 3 variantov systémov nakladania s TKO v Juhočeskom kraji, Česká republika - formát .rtf


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/