(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V novom školskom roku o tri školy a štyri škôlky menej
@ Aktuálne -> Školstvo     Aug 31 2004 - 08:50 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) --V školskom roku 2004/2005 bude v Košiciach fungovať 41 základných a 49 materských škôl, štyri centrá voľného času a päť základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Do prvých ročníkov základných škôl by malo nastúpiť 2535 prváčikov, spolu bude základné školy navštevovať 23 700 žiakov v 1042 triedach, čo je o 150 žiakov menej, ako v minulom roku.

Zo 47 materských škôl funguje 14 s právnou subjektivitou, ostatné sú preddavkovými organizáciami mesta. Spolu ich navštevuje 4355 detí v 192 triedach. V uplynulom školskom roku pracovalo na školách a v školských zriadeniach 3982 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ich počet v tomto školskom roku poklesne v súvislosti s vyradením siedmich zariadení o 100 až 200 zamestnancov. Na košických základných školách je 97-percentná kvalifikovanosť učiteľov. Oddelenie školstva MMK, ktoré má kompetencie školského úradu, vydalo pred začiatkom nového školského roka pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2004 / 2005 pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti.

Zo siete škôl a školských zariadení ubudnú tri základné a štyri materské školy, ktorých vyradenie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva. Od septembra sa neotvoria brány základných škôl Park mládeže, Poľná, Dneperská a materských škôl Laborecká, Krosnianska 6, Žižkova a Európska trieda, zruší sa aj Stredisko služieb škole Košice – okolie. Mesto zatiaľ čaká na písomné rozhodnutie Ministerstva školstva SR k vyradeniu všetkých spomínaných škôl a materských škôl. Proces vyraďovania spomaľuje veľký počet žiadostí, ktoré ministerstvo dostalo, ale aj zdåhavé administratívne opatrenia.

V prípade špeciálnych tried, ktoré fungovali na ZŠ Park mládeže a mali byť v pôvodnom zložení, vrátane Špeciálno-pedagogickej poradne, presunuté na ZŠ Hroncova, schválili poslanci na augustovom mestskom zastupieľstve zmenu. Po dohode s vedením ZŠ Juhoslovanská a so súhlasom všetkých rodičov, budú špeciálne triedy pokračovať na tejto škole, ktorá vytvorila podmienky pre ich fungovanie. Vzhľadom na jednoznačný súhlas rodičov a skutočnosť, že ZŠ Juhoslovanská dokáže vytvoriť podmienky tak, ako boli deklarované pred schválením uznesenia v mestskom zastupiteľstve, oddelenie školstva MMK návrh akceptovalo a na rokovanie MZ predložilo návrh na zmenu uznesenia v tomto bode.

K 49 materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s najväčšou pravdepodobnosťou pribudne začiatkom budúceho kalendárneho roku päť ďalších, ktoré má zatiaľ v pôsobnosti mestská časť KVP. Poslanci miestneho zastupiteľstva rozhodli o vrátení správy pod mesto. Hlavným dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku.

V účtovnom roku 2004 má košické školstvo na bežné výdavky 916 miliónov korún, včítane valorizácie. Na kapitálové výdavky ďalších 17,3 milión a na rozostavané stavby 6,7 milióna korún. Tento objem s najväčšou pravdepodobnosťou nebude stačiť do konca kalendárneho roka. Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice vedie rokovania s riaditeľmi základných škôl. Ich cieľom je vypracovanie definitívnych podôb rozpočtov na tento kalendárny rok. Po ukončení rozhovorov, s ohľadom na výsledky čerpania za prvý polrok, bude upravená a zverejnená definitívna výška rozpočtu pre jednotlivé školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou i pre preddavkové organizácie. Školy dostali návrh rozpisu rozpočtu, ktorý dôsledne vychádza z rozpisu čerpania za prvý polrok. Školy na základe skutočných doložených potrieb pripravili návrhy na úpravu. Čerpanie za prvý polrok nás oprávňuje k určitému optimizmu, že deficit môže byť nižší. Je to ale v prvom rade dôsledok interných racionalizačných opatrení v školách a racionalizačných opatrení mesta, spojených s vyradením niektorých zariadení zo siete. Ïalšiu úsporu dosiahli štatutári niektorých právnických subjektov, ktorí z dôvodu šetrenia nevyplácali osobné príplatky zamestnancom, čo ale nie je cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť.

Na základe informácií Krajského školského úradu boli k 1. augustu valorizované mzdy pracovníkov školstva o necelých 8 percent. Finančné prostriedky by mali začiatkom septembra prísť na účet mesta, aby mohli byť vyplatené v mzdách za august. Priemerný plat v celom rezorte školstva na Slovensku bol v prvom tohtoročnom kvartáli 11 648 korún. Priemerný plat košických učiteľov za prvý polrok bol 11 707 korún. (Priemerná mesačná mzda v slovenskom hospodárstve bola v prvom štvrťroku 2004 na úrovni 14 541 korún.)

Mzda v školstve sa odvíja od normatívu, ktorý je stanovený legislatívne. Na druhej strane od legislatívnych noriem sa odvíjajú aj počty zamestnancov v jednotlivých organizáciách. Tie stanovujú presne pomery počtu zamestnancov k počtu žiakov, resp. počtu tried alebo jedál v kuchyni. Ak chceme, aby pracovníci v školstve dosiahli aspoň priemernú mzdu pracovníkov národného hospodárstva, je nutné zmeniť potrebné normy.


Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/