(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Štart kampane “Smerovanie k nulovému odpadu”
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jun 17 2004 - 02:39 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- “Robíme mnoho, aby sme pripravili naše deti na budúcnosť, ale robíme dosť aj pre to, aby sme pripravili budúcnosť pre naše deti ?”
Lary Chalfan, výkonný riaditeľ Zero Waste Alliance


V stredu 16.6. o 14.00 hod. odštartuje akciou na nám. SNP v Bratislave Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) kampaň “Smerovanie k nulovému odpadu”.

Kampaň SPZ je pomenovaná podľa modernej koncepcie odpadového hospodárstva, ku ktorej sa hlási rastúci počet samospráv, organizácií i firiem vo svete. “Koncepcia Smerovanie k nulovému odpadu nezahŕňa len prácu na zvyšovaní recyklácie. Je to komplexný systém zaoberajúci sa elimináciou množstva a škodlivosti odpadov, počnúc dizajnom výrobkov a obalov, ich používaním až po recykláciu” objasňuje predseda SPZ Ladislav Hegyi. Koncepcia smerovania k nulovému odpadu minimalizuje vznik a škodlivosť odpadov už pri zdroji, maximalizuje recykláciu, zabezpečuje, že výrobky sa môžu opätovne používať, opravovať alebo recyklovať - dávať bezpečne späť na trh alebo do prírody.

Cieľom kampane SPZ “Smerovanie k nulovému odpadu” je v najbližších mesiacoch zavedenie a rozvoj triedeného zberu odpadov v obciach pre recykláciu a kompostovanie. Súčasne však bude zdôrazňovať, že len samotný triedený zber nestačí pre riešenie problémov so súčasnou produkciou odpadov. Dôležité je dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva
(deklarovanú aj legislatívou EÚ a SR):
1. Minimalizuj (lepšie je odpadom predchádzať, než s nimi nákladne a problematicky nakladať)
2. Znovupoužívaj
3. Recykluj


Koncepcia “Smerovanie k nulovému odpadu” zahŕňa širokú škálu krokov napr. :
- rozšírená zodpovednosť výrobcov za svoje výrobky (vrátane ich zberu a recyklácie po skončení životnosti)
- motivačné systémy triedeného zberu; mechanicko-biologické spracovanie nevytriedených odpadov
- rozšírenie zálohovacích systémov
- nepodporovanie ťažby primárnych surovín a zneškodňovania odpadov (skládok a spaľovní odpadov)
- finančná / daňová reforma (internalizácia externalít, presunutie daňovej záťaže z “dobrých vecí” na znečisťovanie…)
- podpora minimálneho obsahu recyklovaného materiálu
- rozvoj opätovného používania (výrobkov, obalov)

Žiaľ, aj tak základná vec ako triedený zber odpadov stále nie je zavedený vo väčšej polovici obcí SR. To napriek tomu, že dnes sú už vytvorené vďaka novej legislatíve o odpadoch ekonomické nástroje, ktoré poskytujú obciam finančné prostriedky na rozvoj triedeného zberu (Recyklačný fond až na 95% nákladov). Stovky obcí v SR stále vôbec o tieto finančné prostriedky ani nežiadajú ...

Preto v prvej fáze tejto kampane budú Priatelia Zeme poskytovať obciam poradenstvo - informácie o možnostiach efektívnych systémov triedeného zberu, využívania prostriedkov Recyklačného fondu a ďalších zdrojov. Priatelia Zeme budú obciam pomáhať v rozvoji triedeného zberu aj osvetou i praktickou pomocou. Cieľom je, aby boli čo najskôr zavedené efektívne systémy triedeného zberu odpadov v ďalších mestách SR. Prvými aktivitami Spoločnosti priateľov Zeme bude informačné turné po 13 mestách SR, kde bude poskytovať informácie občanom a zástupcom samospráv. S obcami bude SPZ diskutovať a plánovať spoluprácu na rozvoji prevencie a triedeného zberu odpadov. Okrem toho bude SPZ distribuovať “Príručku pre obce o trvalo udržateľnom odpadovom hospodárstve”. Obsahuje podrobné informácie, návody na rozvoj efektívnych systémov prevencie a triedeného zberu, kontakty na výkupcov druhotných surovín a pod.
Vďaka aktivitám SPZ zaviedlo alebo rozšírilo triedený zber odpadov už 20 miest a obcí v SR, len minulý rok ich bolo 7.

Ladislav Hegyi
predseda SPZ

Príloha

“Smerovanie k nulovému odpadu” - príklady zo sveta


Nový Zéland:
je prvým štátom na svete, ktorý sa oficiálne prihlásil ku koncepcii “nula odpadov”, už v r. 2001 prijalo 40% miestnych zastupiteľstiev cieľ dosiahnuť v r. 2015 nulový odpad. Predpokladá sa, že vďaka rozvoju recyklácie a kompostovania sa vytvorí 40 000 nových pracovných miest.

Canberra, Austrália: (270 000 obyvateľov) v r. 1996 si stanovilo cieľ znížiť množstvo odpadov na nulu do r. 2010 a premeniť 2 skládky odpadov na recyklačné a kompostovacie centrá. Zatiaľ mieru recyklácie zvýšili na 80%.

Okres Del Norte (30 000 obyv.), Kalifornia, U.S.A.: prvý okres v USA, ktorý prijal program “nula odpadov”.

Okres Santa Cruz (230 000 obyv.), Kalifornia, U.S.A.: schválil ako dlhodobý cieľ “nula odpadov” v r. 1999.

Seattle (540 000 obyv.), U.S.A.: prijal cieľ “nula odpadov” ako strategický princíp odpadového hospodárstva.

Nasledovné mestá neprijali oficiálne cieľ “nula odpadov” dosiahli však v znižovaní odpadov príkladné úspechy:
San Jose
(850 000 obyv.), Kalifornia, U.S.A.: 60% materiálov z domácností je znovu použitých alebo recyklovaných, množstvo skládkovaných odpadov sa znížilo o 47%.

Edmonton (650 000 obyv.), Kanada: 70% miera zberu a materiálového zhodnotenia odpadov (vrecový systém zberu, centralizované kompostovanie bioodpadov, zálohovanie nápojových obalov)

Trenton (15 000 obyv.), Ontario, Kanada: znížil množstvo skládkovaných odpadov o 75%

Bellusco (6 000 obyv.), Taliansko: znížilo množstvo skládkovaných komunálnych odpadov o 73%.

Slovensko

Palárikovo (4 380 obyv.) znížilo množstvo komunálnych odpadov o 60,7 %, Miera triedeného zberu dosiahla v r. 2003 okolo 24% (ďalší podiel na znížení odpadov mala prevencia, hlavne domáce kompostovanie bioodpadov). Miera zapojenosti obyvateľov do triedenia odpadov je cca 95%. Aktivity pre znižovanie odpadov začali realizovať v r. 2000, triedený zber zaviedli v r. 2002. Tieto úspechy dosiahlo Palárikovo aj vďaka spolupráci Spoločnosti priateľov Zeme, ktorá jej od začiatku pomáha poradensky, osvetou i prakticky. Podľa slov manažérky odpadového hospodárstva sa riadia presne pokynmi SPZ … a výsledky sa dostavili.

Priemysel:

Xerox Corp., Rochester, New York:
V roku 1999 dosiahol podnik mieru recyklácie pevného odpadu vo svojich podnikoch vo svete 87 % a zvládol manažment u 94 % nebezpečného odpadu recykláciou alebo pod.

Battery Council International: Zdokumentoval v júni 2000 ročnú mieru zberu a recyklácie pre olovo v oloveno-kyselinových batériách je 94.6 %.

Hewlett Packard, Roseland, Kalifornia: Znížil množstvo odpadov o 95% a v r. 1998 pritom ušetril 870,564 dolárov.

Epson Portland Inc., Hillsboro, Oregon: recykluje 90% svojich materiálov

Brewers of Ontario, Ontario, Kanada: Zálohovacím systémom dosahujú mieru návratnosti fliaš 99% z ich celkového objemu, 97,6% ich obalov je vytriedených, 80% sú opakovane používané (zálohované) obaly.

Fetzer Vineyards, Hopland, CA, U.S.A.: Fetzer recykluje papier, lepenku, konzervy, sklo, kovy, protimrazovú zmes, palety a vínové sudy; kompostuje korok a hroznové semiačka. Odpad poklesol o 93 % za posledných pár rokov, s cieľom dosiahnúť nulový odpad v roku 2009.


Vysvetlenie: Pod pojmom “nula odpadov” sa nemyslí zníženie tvorby odpadov na nulu – to v spoločnosti zameranej na spotrebu nie je možné. Myslí sa tým eliminácia dnešného spôsobu zneškodňovania odpadov (na skládkach a v spaľovniach) na nulu, alebo maximálne priblíženie sa k tomuto cieľu. “Odpady” - druhotné suroviny - ktoré vznikajú, by mali byť opätovne navracané na trh (napr. vďaka recyklácii), alebo do prírody (biologický rozklad - kompostovanie a pod.).


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/