(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Prvý ročník krajskej súťaže Voda nad zlato
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jan 17 2020 - 09:20 GMT


Predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, vyhlasuje 1. ročník súťaže Voda nad zlato. Od polovice januára môžu študenti z kraja nominovať konkrétnu situáciu, ktorá sa týka napríklad zadržiavania a úspor vody, prevencii sucha či povodniam.Voda a jej ochrana sú pre náš kraj prioritou v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V súvislosti so súťažou Voda nad zlato je pre nás dôležité práve spojenie reálnych riešení, ktoré pripravili študenti. Súťaž dáva príležitosť aktívne sa podieľať na tejto problematike aj mladej generácii so záujmom o ochranu prírodných zdrojov,“ hovorí  Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.#CONT#Súťaž sa realizuje v rámci krajského Programu obnovy krajiny a jej hlavnou ambíciou je podporiť mladých ľudí, ktorých rastúce obavy zo zmien klímy podnietili k organizovaniu klimatických protestov aj v Košickom kraji. Ako potvrdzujú informácie z médií, prejavy extrémneho počasia sa vyskytujú čoraz častejšie.Vďaka súťaži môžu vzniknúť inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia s vodou. Vítané sú návrhy ako dosiahnuť úsporu vody a ako dať do povedomia efektívne riešenia nakladania s vodou. Nápady študentov by mohli zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby vodného hospodárstva.Do súťaže sa môžete zapojiť:

 • ak ste študentský kolektív zo strednej školy v Košickom kraji (max. 6 študentov pod vedením pedagóga; pedagóg/pedagogička, ktorý/á vedie študentský kolektív sa medzi členov kolektívu nezarátava);

 • ak Váš súťažný návrh  bude riešiť jeden alebo viacero z nižšie uvedených problémov, alebo ak Váš návrh  súvisí so zmenou klímy všeobecnejšie;

 • ak zašlete súťažný návrh v termíne do 31. marca 2020 (uzávierka súťaže).

V súťažnom návrhu môžete navrhnúť riešenia vo forme jednoduchých štúdií, alebo konkrétnych návrhov, ktoré pomôžu:

 • nájsť konkrétne inovatívne riešenia ako zadržať (zachytiť) dažďovú vodu  (zo striech, ciest, chodníkov, parkovísk), ktorá najčastejšie odteká do kanalizácie bez úžitku a v čase sucha v prostredí chýba;

 • zvýšiť využitie zachytenej dažďovej vody ako adekvátnu náhradu za pitnú vodu napr. pri praní, zavlažovaní, splachovaní toaliet a pod. ; 

 • zvýšiť a zefektívniť čistenie odpadových vôd najmä v menších obciach alebo individuálnych budovách;

 • zvýšiť zastúpenie zelene v našich sídlach (stromy, kry, zelené steny a pod.) a vytvorenie inovatívnych riešení, ako nechať dažďovú vodu stromom i vegetácii.;

 • zvýšiť zastúpenie zelene, mokradí a vodných plôch vo voľnej a urbánnej krajine a  zabezpečiť ich optimálne rozmiestnenie; 

 • zmierňovať dopad zmeny klímy, aby čoraz častejšie extrémne prejavy počasia mali čo najmenší negatívny vplyv.

Návrhy na riešenie problémov, ktoré súvisia so zmenou klímy, môžu byť významným príspevkom k realizácii konkrétnych opatrení a v podstatnej miere môžu prispieť k zvýšeniu povedomia o zmene klímy.Harmonogram súťaže „Voda nad zlato“

 •  15. 01. 2020 vyhlásenie súťaže „Voda nad zlato“

 •  od 15. 01. 2020 do 31. 03. 2020  vypracovanie  súťažných návrhov „Voda nad zlato“

 •  31. 03. 2020 do 16:00  uzávierka odovzdania súťažných návrhov

 •  15. 05. 2020 posúdenie podaných návrhov  do súťaže porotou

 •  05. 06. 2020 záverečná prezentácia súťažných návrhov pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (miesto konania záverečnej prezentácie bude určené)

 •  05. 06. 2020 vyhlásenie víťazov súťaže „Voda nad zlato“ a odovzdanie cien 

 Uzávierka študentských prác bude 31. marca 2020. Do finále postupujú všetky riešenia od tímov, ktoré budú prezentovať pred odbornou porotou. Najlepší študentský tím získa cenu v hodnote 1 500 eur. Druhé miesto bude odmenené sumou 1 000 eur a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 eur.Viac informácií o súťaži Voda nad zlato získate u sprostredkovateľskej  organizácie súťaže - Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. alebo na webových stránkach www.arr.sk.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť alebo pozmeniť  harmonogram súťaže Voda nad zlato.

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/