(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Napraví TV Markíza porušenie zákona?
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Feb 17 2003 - 07:19 GMT
Na stránkach Cassovia.sk sme už viackrát informovali o aktivitách mimovládnych organizácií, ktorým sa v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR podarilo presadiť nový zákon o odpadoch. Podľa neho budú aj umelohmotné PET fľaše zálohované, čím sa má znižovať odpad plastických hmôt na Slovensku a výrazne zvýšiť recyklácia, čiže pôvodný odpad sa má využívať ako druhotná surovina.

Tento zákon vznikol najmä vďaka odbornej spolupráci ministerstva a Spoločnosti priateľov Zeme. Zákon má však aj veľa neprajníkov, ktorí prostredníctvom médií očierňujú tvorcov legislatívy. O jednom takomto prípade vydala mimovládna organizácia Brečtan nasledujúcu tlačovú správu.

(Občianske združenie – Brečtan) - Dňa 18.8.2002 vysielala TV Markíza v Televíznych novinách príspevok o novom zákone o obaloch. Po zhliadnutí tohto príspevku dospeli členovia občianskeho združenia Brečtan k názoru, že sa jedná o tendenčný, zavádzajúci a nevyvážený príspevok, ktorý vzbudzoval až dojem príspevku na objednávku v prospech odporcov nového zákona o obaloch a združení výrobcov obalov. Preto občianske združenie Brečtan podalo voči tomuto príspevku sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky ako príslušný správny orgán.

Na základe zhliadnutia uvedeného príspevku Rada konštatovala, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona zo strany vysielateľa a preto zahájila voči vysielateľovi správne konanie.

Rada v správnom konaní dospela k záveru, že vysielateľ porušil zákon o vysielaní a retransmisii tým, že v spravodajskom programe „Televízne noviny“ zo dňa 18.8.2002 odvysielal príspevok „Zákon o obaloch“, v ktorom poskytnutím nepomerne väčšieho priestoru na vyjadrenie jednej názorovej skupiny (v tomto prípade odporcov zákona a zástupcov združení výrobcov obalov) nerešpektoval vyváženosť ako základné kritérium nestrannosti a objektívnosti spravodajských programov.
Vzhľadom na uvedené bola sťažnosť občianskeho združenia Brečtan posúdená ako opodstatnená a vysielateľovi bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona.

Občianske združenie Brečtan vyjadruje nádej a vieru, že TV Markíza splní svoju povinnosť o vyváženom spravodajstve, ktorá mu nezanikla uložením sankcie, a poskytne rovnaký priestor a rovnakú možnosť prezentácie názoru aj zástancom zákona o obaloch, napr. Spoločnosti priateľov Zeme, Košice, či Ministerstvu životného prostredia SR.

V tomto zmysle sa občianske združenie Brečtan obráti aj na riaditeľa TV Markíza so žiadosťou o nápravu nezákonného stavu.

RNDr. Daniel Darida, Brečtan o. z.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/