(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
UPJŠ v rámci Slovenska na druhej pozícii.
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 10 2018 - 14:25 GMT


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zlepšila svoje umiestnenie v rámci rankingového hodnotenia URAP 2017/2018Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v rámci hodnotenia rankingu URAP - University Ranking by Academic Performance 2017 / 2018 umiestnila na 1047. mieste vo svete, 434. mieste v Európe a v slovenskom porovnaní hodnotených univerzít obstála UPJŠ na druhej pozícii.Výsledok UPJŠ v Košiciach považujem za potešujúci, keďže do prvej polovice rebríčka sa dostali len tri slovenské univerzity- Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ranking URAP hodnotí približne 10 % univerzít sveta, čím predstavuje jeden z najrozsiahlejších rankingových systémov hodnotenia kvality univerzít,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.#CONT#Ranking URAP sumarizuje hodnotenie univerzít podľa 6 kritérií, ktoré hodnotia vedecké aktivity univerzít. V rankingu 2017 – 2018 bolo posudzovaných 4000 univerzít, z ktorých 2500 najlepších sa následne bodovo hodnotilo. Celkovo je možné v rámci hodnotenia dosiahnuť 600 bodov. Na nich sa s rôznou váhou podieľajú tieto kritériá: počet článkov v roku 2016, počet všetkých citácií, počet všetkých publikácií, impakt článkov, impakt citácií, medzinárodná vedecká spolupráca, všetky indikátory okrem prvého spomenutého sa sledovali za obdobie 2012 – 2016. Východiskom pre hodnotenie dát sú vedecké výstupy evidované v InCites. Hodnotenie posudzuje citačný a publikačný výstup univerzít zohľadňujúc rozdielnosť výkonu vzhľadom na rôzne odbory, čím sa minimalizuje vplyv odboru na výkon univerzity a zachováva sa objektívnosť a univerzálnosť hodnotenia.Univerzity sú v rámci rankingu URAP hodnotené z objektívnych dát, na základe dostupných informácií zo spoľahlivých bibliometrických zdrojov. V tom spočíva aj rozdiel URAP hodnotenia od niektorých iných rankingov univerzít, ktoré sa opierajú napr. o expertné posudzovania, kde odborníci vyjadrujú, ktoré univerzity považujú za kvalitné (napr. QS World University Rankings), alebo rankingy (napr. Multirank, RankPro), kde informácie pre rankingové spoločnosti poskytujú hodnotené univerzity,“ uviedla prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.Zo slovenských univerzít sa do samotného hodnotenia, teda medzi prvú dvetisíc päťstovku dostalo 9 univerzít: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.    Poradie v rámci SR
Univerzita
Svetové poradie
Hodnotenie
Celkový počet bodov
 
 
 
 
 
1
Univerzita Komenského v Bratislave
551.
B++
315.29
 
 
 
 
 
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1047.
B+
301.86
 
 
 
 
 
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
1154.
B+
292.02
 
 
 
 
 
4
Technická univerzita v Košiciach
1779.
B
146.27
 
 
 
 
 
5
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2142.
B
81.30
 
 
 
 
 
6
Technická univerzita vo Zvolene
2308.
B-
58.87
 
 
 
 
 
7
Žilinská univerzita v Žiline
2319.
B-
56.96
 
 
 
 
 
8
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2331.
B-
55.19
 
 
 
 
 
9
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2434.
B-
43.13


 V medziročnom porovnaní si UPJŠ v Košiciach polepšila o viac ako 100 miest a v ani jednom hodnotenom ukazovateli nedosiahla horšie skóre ako pred rokom. Najvýraznejší prírastok bol zaznamenaný v indikátore počtu citácií.

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .Mgr. Linda Babušík AdamčíkováTlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/