(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Prírodovedecká už pod strechou
@ Aktuálne -> Školstvo     Jan 30 2018 - 08:52 GMT


Priebeh rekonštrukčných prác na Ústave chemických vied a výučby na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v KošiciachDňa 9. decembra 2016 zasiahol budovu Ústavu chemických vie d Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach) ničivý požiar. V budove sídlila Katedra anorganickej chémie a časti Katedier organickej chémie, Katedry analytickej chémie a Katedry biochémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach. V budove prebiehali rôzne formy výučby (prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia) základných chemických disciplín.V termíne od 19. 12. 2016 do 6. 2. 2017 prebiehali prvotné opatrenia na zamedzenie ďalších škôd po požiari spoločnosťou SANAC s. r. o. v rozsahu: demontáž zničenej strešnej krytiny/krovu a sute zo strechy, vrátane likvidácie vzniknutého odpadu, urobila sa montáž krovu dočasného prekrytia strešného plášťa a montáž hydroizolačnej vrstvy, vysúšanie budovy a dekontaminácia požiarom poškodených miestností – prízemie – ľavé krídlo budovy. Celková suma je 240 tisíc €.#CONT#V termíne od 5. 1. 2017 do 19. 1. 2018 prebiehala obnova budovy ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach po škodách spôsobených požiarom realizovaná spoločnosťou Metrostav, a. s. V priebehu roka sa vykonali práce v rozsahu: spracovanie projektu jestvujúceho stavu, spracovanie projektu pre stavebné povolenie, spracovanie realizačného projektu, výkon inžinierskej činnosti na vybavenie stavebného povolenia, výkon autorského dozoru počas realizácie diela, projekt skutočného vyhotovenia stavby (potrebné ku kolaudácií stavby), realizácia novej strechy, elektroinštalácia- silnoprúd, elektroinštalácia- slaboprúd, vzduchotechnika (odvetranie digestorov), zdravotechnika (požiarny vodovod), výplňové konštrukcie (okná, dvere- repas, resp. výmena), úprava povrchov (maľby, nátery, steny, podlahy, podhľady, stropy), realizácia nového stropu nad 3.NP v celkovej sume 2, 6 milióna €. Ostatné náklady – dendrologický posudok na drevený trámový strop, reštaurátorsky výskum a návrh na reštaurovanie NKP, architektonicko -  historický pamiatkový výskum, koordinátor bezpečnosti na stavbe, stavebný dozor, výmena okien v celkovej sume viac ako 200 tisíc €.Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na poslednú fázu obnovy budovy - rekonštrukcia fasády budovy ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach, ktorá je plánovaná v apríli 2018. Dnes, 29. 2. 2018, začína spoločnosť ITES s čistením a montážou nábytku, ktoré by malo trvať do konca februára 2018. Predpokladáme, že bude možné vybaviť 4 laboratória pôvodným nábytkom, s dôkladnými opravami diagnostikovaných problémov dielov, inštaláciou digestorov a pod. Zvyšné laboratória v budove budú vybavené novým laboratórnym nábytkom v predpokladanom termíne do konca júna 2018.Rok 2016 tak výrazne ovplyvnil aj vzdelávaciu a vedecko-výskumnú infraštruktúru Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na jednej strane sa fakulte podarilo ukončiť projekty Univerzitného vedeckého parku Technicom a Vedecko-výskumného centra Promatech, na druhej požiar budovy ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach zasiahol do výučbového procesu fakulty. Rok 2018 bol pre PF UPJŠ v Košiciach v znamení opráv, rekonštrukcií a dokončovacích prác. Tie boli úspešne ukončené a vynovené časti areálu Jesenná 5/Park Angelinum 9 už slúžia svojmu účelu a v budove na Moyzesovej 11 sa 23. 1. 2018 začal proces kolaudácie. Budova sa tým pádom bude môcť postupne uviesť do plnohodnotného používania. Bez obmedzení bude študentom a zamestnancom fakulty slúžiť od začiatku akademického roka 2018/2019.Rekonštrukcia priestorov ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach ani tento rok neovplyvní Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Nové priestory areálu Jesenná 5/Park Angelinum 9 budú záujemcom o štúdium, pedagógom a výchovným poradcom zo stredných škôl predstavené v rámci podujatiaDňa otvorených dverí na PF UPJŠ v Košiciach vo štvrtok 8. 2. 2017. Pre všetkých návštevníkov je pripravený bohatý program, v rámci ktorého súčasťou je aj Alumni Space – diskusie s úspešnými absolventmi fakulty, informačné, popularizačné a vedecké prednášky, prehliadky vzdelávacích priestorov a vedeckých laboratórií, besedy so súčasnými študentmi, ale aj oddychové aktivity v priestoroch pre študentov. Uchádzači o štúdium dostanú aj informácie ako podať prihlášku na štúdium bez zbytočného papierovania využívajúc elektronickú prihlášku v Akademickom informačnom systéme AiS2, ktorý PF UPJŠ v Košiciach dodáva a prevádzkuje na ďalších 16 vysokých školách a pri implementácií prvkov e-govermentu úzko spolupracuje s Ústredným portálom verejnej správy.

 Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2018/.  

 Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/