(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Prírodovedecká fakulta UPJŠ o spolupráci so strednými školami
@ Aktuálne -> Školstvo     Dec 14 2017 - 17:29 GMT


Odliv vedomostného kapitálu zo Slovenska, zvlášť v regiónoch východného Slovenska a znižujúci sa záujem mládeže o štúdium prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky sú brzdou rozvoja vysokých škôl najmä prírodovedného a technického zamerania.V snahe prezentovať kvalitu výskumu a výučby v regionálnom prostredí, sa vedenie fakulty rozhodlo iniciovať užšiu spoluprácu medzi Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a strednými školami, ktoré majú záujem podporovať orientáciu žiakov na štúdium STEM (z angl. Science Technology Engineering Mathematics) disciplín. #CONT#Označenie Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach je udeľované školám, ktoré sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi, zároveň  dlhodobo s fakultou spolupracujú.Na to, aby partnerstvo mohlo fungovať efektívne, považujeme za dôležité usilovať sa o dosahovanie najmä nasledovných cieľov:

 • podporovať aktivity v oblasti spoločných záujmov PF UPJŠ v Košiciach s partnerskou školou a spoločne presadzovať ich naplnenie,

 • skvalitňovať výučbu a zvyšovať atraktivitu prírodovedného, matematického a informatického vzdelávania,

 • podporovať účasť študentov na predmetových súťažiach, olympiádach a rozvíjať prácu s talentovanou mládežou,

 • skvalitniť kariérne poradenstvo v oblasti prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky a pomôcť študentom pri výbere štúdia na vysokej škole,

 • napomáhať študentom pri prechode na VŠ,

 • prezentovať výsledky vedeckej a pedagogickej práce zamestnancov PF UPJŠ v Košiciach smerom k verejnosti,

 • zvyšovať povedomie o kvalitatívnych vlastnostiach fakulty medzi žiakmi stredných škôl,

 • prispievať k znižovaniu odlivu vedomostného kapitálu z východného Slovenska.

 Uzavretím zmluvy o partnerstve s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach získali status Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach tieto stredné školy: 

 • Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku www.gdh.sk

 • Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach www.gphmi.sk

 • Gymnázium v Snine www.gymsnina.sk

 • Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove www.gymlsbj.sk

 • Gymnázium sv. Moniky v Prešove www.gymonika.sk

 • Gymnázium Alejová 1 v Košiciach www.galeje.sk

 • Gymnázium Poštová 9 v Košiciach www.gympos.sk

 • Gymnázium a Základná škola sv. Mikuláša v Prešove www.zsgmik.sk

 • Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove www.gjar-po.sk/

 • Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach www.srobarka.sk Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .  

 Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/