(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Päťdesiat rokov informatiky na UPJŠ v Košiciach
@ Aktuálne -> Školstvo     Jun 21 2017 - 06:36 GMT


Na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach Výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied východného Slovenska. Počas uplynulých 50-tich rokov sa Výpočtové stredisko postupne transformovalo na Ústav informatiky, ktorý je akademickým pracoviskom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (PF UPJŠ) v Košiciach, a na Centrum informačných a komunikačných technológií (CIaKT), ktoré je univerzitným pracoviskom.#CONT#Počas celej svojej existencie obe pracoviská významne prispievali k rozvoju informatiky a výpočtovej techniky a budovaniu komunikačných sietí na východnom Slovensku, pričom svoje nezastupiteľné miesto zohrali aj v celoslovenskom meradle. K rozvoju informatiky na UPJŠ v Košiciach okrem domácich pracovníkov prispievali aj mnohí externí spolupracovníci a prednášajúci.Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ v Košiciach sa konalo 15. – 16. júna 2017 v priestoroch UPJŠ v Košiciach. Dvojdňový program otvoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.Možno na úvod to bola skôr technická požiadavka založiť Výpočtové stredisko na PF UPJŠ v Košiciach k zvládnutiu spracovania dát v personálnej či výpočtovej oblasti. Lenže tak, ako to väčšinou býva,  ak má inštitúcia šťastie na ľudí, ktorí dokážu vnímať rodiacu sa perspektívu a chopia sa realizácie, tak môžeme byť svedkami  prudkého rozvoja. A tak sa stalo aj v prípade rozvoja informatiky,“ zhodnotil vo svojom príhovore rektor UPJŠ v Košiciach.Na začiatky výpočtovej techniky na UPJŠ v Košiciach si zaspomínal prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc., prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. zúčastneným pripomenul udalosti, ktoré viedli k založeniu Katedry matematickej informatiky a na kreovanie informatiky na UPJŠ v Košiciach, Univerzite Komenského v Bratislave a na Slovensku upozornil aj prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. na záver ocenil bývalých aj terajších zamestnancov univerzity za celoživotnú prácu a ich zásluhy pri vybudovaní informatiky na univerzite. Za prínos k rozvoju informatiky a informačno-komunikačných technológií na UPJŠ pri príležitosti 50. výročia vzniku prvého informatického pracoviska udelil dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. bronzovú medailu PF UPJŠ v Košiciach prof. Ing. Štefanovi Hudákovi, DrSc., prvému vedúcemu Výpočtového strediska Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.Počas dvoch dní si účastníci Kolokvia 50 rokov informatiky na UPJŠ v Košiciach vypočuli odborné prednášky pozvaných hostí týkajúce sa vývoja v oblasti informatiky, rovnako absolvovali aj prehliadku priestorov Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na UPJŠ v Košiciach.Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .  Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v KošiciachZdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/