(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Nová koncepcia kontajnerových stanovíšť
@ Aktuálne -> Rôzne     Mar 08 2017 - 23:50 GMT


Pracovná skupina zložená zo zástupcov Magistrátu mesta Košice a špecialistov spoločnosti KOSIT a.s. sa venuje príprave novej koncepcie kontajnerových stanovíšť od zmeny VZN v oblasti odpadov. Cieľom tohto projektu je komplexné riešenie umiestnenia kontajnerových hniezd v meste Košice z pohľadu riešenia dostupnosti zberu pre obyvateľov mesta a logistiky odvozu odpadu, zohľadnenia dopravnej situácie a jej vplyvu na systém odvozu, ako aj vizuálnej stránky samotných stanovíšť.#CONT#Predmetom riešenia je hľadanie vhodnej kombinácie veľkosti každého stanovišťa a optimalizácie logistiky odvozu odpadu, samozrejme, s prihliadnutím na komfort obyvateľstva, čiže vzdialenosti nového kontajneroviska od obydlí. Okrem dobrej dostupnosti menších stanovíšť redukovaných na nádoby na komunálny odpad, prioritou sa stáva i triedený zber.Zmena umiestnenia stanovíšť je v mnohých prípadoch potrebná aj z pohľadu dopravnej situácie. „Denne musíme vypraviť jedno dodatočné vozidlo. Nesprávne zaparkované vozidlá pred kontajnermi, alebo nepriechodná ulica pre naše vozidlo, je každodenný problém," komentuje situáciu v Košiciach riaditeľ Divízie služieb spoločnosti KOSIT a.s., Michal Hrabovský.Vizuálna stránka kontajnerových miest je predmetom diskusie už dlhšiu dobu. Do úvahy prichádzajú podzemné i polopodzemné kontajnery, ako aj  uzamykateľné kontajneroviská. Každá z alternatív má svoje špecifiká. Napríklad uzamykateľné kontajneroviská je potrebné riešiť so zreteľom na dostupnosť nádob na zber odpadu pre obyvateľov, ktorí nedisponujú kľúčom od stanovišťa, na ich funkčnosť z pohľadu možností zberu ďalších typov odpadu ako sú napríklad šatstvo, drobný elektroodpad a batérie, ale aj z pohľadu bezpečnosti a odolnosti voči vandalizmu.Prvá fáza projektu zohľadňovala predovšetkým rôzne alternatívy podoby stanovíšť, nádob na komunálny odpad a triedený zber s dôrazom na analýzu ich výhod a nevýhod. Pracovná skupina pripravila koncepciu riešenia, ktoré by bolo šité na mieru potrebám mesta Košice.Pri príprave koncepcie nových kontajnerových stanovíšť sme sa pozerali hlavne na skúsenosti v iných mestách na Slovensku, ale aj na bežnú prax v zahraničí. Voľne stojace kontajnery nájdete všade a neporiadok pri podzemných kontajneroch vyzerá rovnako ako pri tých voľne stojacich. S našimi dizajnérmi sme sa snažili pozrieť na všetky otázky, a aj keď sme s výsledkom našej práce zatiaľ spokojní, zaujíma nás pohľad verejnosti," hovorí vedúci Oddelenia investícií v spoločnosti KOSIT a.s., Ladislav Pešta.V ďalšej fáze projektu je plánom posúdiť individuálne umiestnenie všetkých stanovíšť, ich budúcu podobu, analyzovať možné úspory z pohľadu rozpočtu mesta Košice po zmene systému odvozu a navrhnúť nové budúce usporiadanie stanovíšť. Súčasťou je aj príprava investičného plánu z pohľadu rozsahu a jeho rozdelenia do nasledujúcich rokov.    „Naším cieľom je predložiť riešenie, ktoré bude pre všetkých komfortné, dostatočne reprezentatívne z pohľadu postavenia mesta Košice ako druhého najväčšieho mesta na Slovensku a ktoré bude súčasne odpoveďou na všetky dnešné problémy týkajúce sa zberu a odvozu odpadu," približuje generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s., Marián Christenko.    S ohľadom na záujem obyvateľstva o otázku podzemných a polopodzemných kontajnerov, ktoré sú súčasťou posudzovania pracovnej skupiny, prijali Magistrát mesta Košice a spoločnosť KOSIT a.s. rozhodnutie rozšíriť okruh členov tímu pre ďalšie fázy projektu aj o zástupcov mestských častí a otvoriť verejnú diskusiu týkajúcu sa finálneho riešenia.    „Som presvedčený, že bude veľmi prospešné vypočuť si názor bežného občana, ktorý môže kriticky konfrontovať naše názory na základe skúseností a poznatkov z iných miest, alebo krajín, resp. doplniť naše závery o vlastné skúsenosti z lokality, kde býva," hovorí námestník primátora Mesta Košice, Martin Petruško.    V spolupráci s magistrátom bude postupne vytvorených niekoľko pracovných skupín pre jednotlivé mestské časti, ktorých úlohou bude zmapovať všetky kontajnerové stanovištia a navrhnúť pre každé z nich vhodné riešenie, t.j. ktoré ponechať, ktoré nahradiť a ako ich tvár zmeniť. Túto činnosť bude sprevádzať aj informovanie verejnosti, ako aj verejná diskusia a to prostredníctvom internetovej stránky www.kosit.sk a facebookovej stránky Za čistejšie Košice.   KOSIT a.s.KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska. Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/