(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Nový školský rok aj prinesie experimentálne odbory
@ Aktuálne -> Školstvo     Sep 05 2016 - 14:17 GMT


Na troch stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú od nového školského roka zaradené nové experimentálne odbory.Odbor „Asistenčné služby pre veterinárne ambulancie v študijnom odbore veterinárny asistent pre ambulancie“ v Projekte experimentálneho overovania školského vzdelávacieho programu sa otvára na Strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach. V odbore „Digitálna maľba – koncept art“ sa môžu vzdelávať stredoškoláci na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici otvárajú experimentálny študijný odbor „Technik vodár – vodohospodár“. Otváranie nových odborov a ich experimentálne overovanie je zvyčajne požiadavka zo strany zamestnávateľov. Dåžka experimentálneho overovania je závislá od dåžky štúdia daného odboru .#CONT#Od septembra 2016 začnú svoju činnosť aj štyri nové elokované pracoviská stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK . SOŠ na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi bude mať elokované pracovisko v Rudňanoch, SOŠ J. Bocatia Košice otvorí nové pracovisko v meste, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku na Kukučínovej vo Viničkách a SOŠ na Mierovej v Strážskom v Pavlovciach nad Uhom.V školskom roku 2016/2017 očakávame na stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 6 523 prvákov v dennej forme štúdia v študijných odboroch vzdelávania (v štvorročných a päťročných študijných oboroch stredných odborných škôl, v štvorročnom, päťročnom a osemročnom gymnaziálnom vzdelávaní a v šesťročnom vzdelávacom programe odborov vzdelávania v konzervatóriách) a učebných odboroch vzdelávania (v trojročných a štvorročných učebných odboroch stredných odborných škôl).  Toto číslo nezahàňa prvákov, ktorí nastúpia v dvojročných učebných odboroch vzdelávania určených pre žiakov, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne a prvákov v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania (nadstavbové a pomaturitné štúdium) a žiakov  v externej forme vzdelávania .Na stredné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nastúpi  do prvých ročníkov v uvedených formách a odboroch vzdelávania  5 212 žiakov, čo je pokles v porovnaní s minulým rokom. Presné počty žiakov budú známe až po 15. septembri, keď sa robí zber údajov pre normatívne financovanie.Nový školský rok otvoria na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, z toho na 19 gymnáziách, dvoch  konzervatóriách, 40 stredných odborných školách a na dvoch spojených  školách.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/