(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
IX. Sympózium z medzinárodného a európskeho práva na UPJŠ
@ Aktuálne -> Školstvo     May 04 2016 - 13:04 GMT


Od roku 2008 je študentské sympózium pevnou súčasťou vzdelávacích aktivít zastrešovaných Ústavom európskeho práva a oddelením medzinárodného práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od začiatkov poskytovalo priestor na prezentáciu študentom s hlbším záujmom o problémy medzinárodného práva a postupne bol jeho záber rozšírený aj na otázky európskeho práva. #CONT#Študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva predstavuje inovatívnu platformu pre diskusiu o aktuálnych otázkach medzinárodného a európskeho práva. Táto forma vzdelávacej aktivity dáva študentom možnosť získať skúsenosti s akademickým štýlom písania, ktoré následne môžu využiť pri písaní záverečných prác. Rovnako je to priestor na rozvíjanie prezentačných a argumentačných schopností využiteľných v právnickej praxi“, zhodnotil prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.Tohtoročný, už IX. ročník sympózia, ktorý sa konal 22. apríla 2016, bol prepojený s riešením grantovej úlohy „Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike“ a jeho témou boli „Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie.“Odborným garantom pre časť venovanú medzinárodnému právu bol prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. a pre časť venovanú európskemu právu doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. Dekanka Právnickej fakulty, doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., venovala účastníkom sympózia úvodný príhovor, ktorý bol vystriedaný úvodným slovom prof. Klučku o dôvodoch aktuálnosti diskutovanej témy. Následne študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a 1. a 2. ročníka magisterského stupňa štúdia predniesli svoje príspevky, ktoré sa týkali európskej a medzinárodnej ochrany práv utečencov, spoločného európskeho azylového systému, ochrany hraníc schengenského priestoru, činnosti medzinárodných organizácií v danej oblasti, postavenia osôb bez štátnej príslušnosti, či v neposlednom rade aj nových pojmov, ako napríklad pojem klimatických utečencov.Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sympózia sú dostupné na stránkehttp://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/publikacie-zborniky-zverejnenia/.Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/