(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Medzinárodná vedecká konferencia ekonomickej univerzity
@ Aktuálne -> Školstvo     Oct 24 2013 - 13:21 GMT


Ekonomická univerzita v Bratislave - Podnikovohospodárska fakulta (PHF EU)v Košiciach, Katedra marketingu a obchodu  pozývajú na 1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“, ktorá sa uskutoční v priestoroch PHF EU na Tajovského 13 v Košiciach v dňoch 24. až 25. októbra 2013. #CONT#Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov a praktických skúseností manažérov, marketingových a obchodných  odborníkov, ako aj odborníkov sociálnych vied súvisiacich s trendmi marketing manažmentu, obchodu  a sociálnych aspektov podnikania,  oboznámenie sa s ich vývojom a možnosťami implementácie v praxi. Konferencia je určená vedecko-pedagogickým pracovníkom vysokých škôl, doktorandom a odborníkom z praxe. Vítaní sú aj vysokoškolskí študenti adekvátnych študijných programov. Širšia spoločná platforma prispeje k napåňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, networkingu a vzájomnému pozitívnemu inšpirovaniu odborníkov z praxe, vedeckých, pedagogických pracovníkov a študentov. Vedecký výbor konferencie: 

 • Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. – dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, SR

 • Ing. Vojtech FERENCZ, PhD. – štátny tajomník Ministerstva životného prostredia, SR

 • prof. zw. dr hab. Ma³gorzata BEDNARCZYK – Widzial Zarz¹dzanie w turystyce Uniwersytetu Jagielloñskiego v Krakowie, PL

 • prof. nadzw dr. hab. Pawel MARZEC – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, dziekan Wydzia³ Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie

 • Lubelskim, PL

 • prof. Andrzej SZROMNIK – Universitet ekonomiczny v Krakowie, PL

 • prof. Prof. Dr. Zoltán SZAKÁLY – Faculty of Economic Sciences, Kaposvar University, Hungary

 • Univ.-Prof. Dr. Brigit FELDBAUER-DURSTMÜLLER – Institut für Controlling & Consulting, Johannes Kepler Universität Linz, Austria

 • prof. Dr. Anabel TERNÉS – International Management University in Berlin, Nemecko

 

 • prof. RNDr. Peter MIKULECKÝ, PhD. – Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, ČR 

 • doc. Ing. Pavel ŠTRACH, PhD. & PhD. – prorektor, ŠKODA AUTO, a. s. Vysoká škola, Mladá Boleslav, ČR

 • doc. Ing. Stanislava GROSOVÁ, PhD. – Ústav manažmentu Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, ČR

 • prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc. – Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, SR

 • prof. Ing. Igor LIBERKO, PhD. – Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, SR

 • prof. Ing. Iveta UBREŽIOVÁ, CSc. - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SR

 Program konferencie: Štvrtok 24. 10. 201308:30 - 09:30 Prezentácia účastníkov09:30 –09:45 Slávnostné  otvorenie09:45 –11:30 Rokovanie v pléne11:30 –13:00 Obed13:00 – 14: 30 Rokovanie v sekciách14: 30 –15:00 Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)15:00 – 16:30 Rokovanie v sekciách18:00 – 20:00 Večerné konferenčné dialógy (účasť podľa záujmu, nahlásiť počas registrácie) Piatok 25. 10. 201309:00 –10:30 Rokovanie v sekciách10:30 –11:00 Prestávka11:00 –11:45 Rokovanie v sekciách11:45 –12:00 Záver konferencie  Prof. dr hab. Andrzej Szromnik  - profesor, vedúci oddelenia obchodu a trhuPedagogická činnosť:  Priemyselný marketing, Marketing miest a regiónov, marketing, poisťovníctvo, marketing, obchod, marketing v stavebníctve, obchode a predaja, organizácie Exchange obchody a aukcie, Medzinárodný marketing. Publikácie: 175,  knihy: 28 (monografie), počet  udelených doktorátov: 10.     Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. – Mendelova univerzita BrnoPedagogická činnosť:  Základy marketingového øízení (bakaláøské studium) , Public relations a veøejné mínění, Marketingová komunikace (magisterské studium), Marketing obchodní firmy,  Veletrhy jako komunikace, Diplomový semináø, Vědeckovýzkumná činnost: Marketing, marketingová komunikace, marketingový výzkum  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/