(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Stop PVC - 7 mŕtvych na Slovensku stačilo
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Apr 10 2002 - 05:10 GMT
Tlačová správa Spoločnosti priateľov Zeme

Spoločnosť priateľov Zeme poskytla médiám štúdiu Štátneho zdravotného Ústavu v Prievidzi "Angiosarkóm pečene u pracovníkov profesionálne vystavených pôsobeniu vinylchloridu (na Slovensku)". Dokumentuje úmrtia 7 pracovníkov NCHZ Nováky na nádorové ochorenia - angiosarkóm pečene - v rámci výroby PVC (polyvinylchloridu), v súvislovsti s pôsobením vinylchloridu (od toho je odvodený aj názov tejto tlačovej správy). Autori však predpokladajú, že celkový výskyt prípadov nádorových ochorení na angiosarkóm pečene bude okolo 8 - 24. Dokumentované sú prípady pracovníkov vystavených pôsobeniu vinylchloridu v 50.- tych až 70.- tych rokov. V r. 1979 sa vďaka tlaku na NCHZ Nováky úradmi Hygienickej služby znížili koncentrácie vinylchloridu v pracovnom prostredí.

"Spoločnosť priateľov Zeme chce týmto upozorniť, že škodlivé zdravotné dopady PVC nie sú len predmetom vzdialených štúdií, ale už roky PVC negatívne vplýva aj na zdravie ľudí v SR. A nie len v rámci výroby - PVC uvoľňuje škodlivé látky pri používaní a likvidácii, hlavne spaľovaní" uviedol koordinátor Spoločnosti priateľov Zeme Ladislav Hegyi.

Mnoho odborných štúdií dokumentujúcich škodlivé vplyvy PVC objasňuje prínos zákazu PVC v SR, ktorý sa prijal v novom zákone o odpadoch s platnosťou od r. 2008. V súčasnosti Spoločnosť priateľov Zeme usiluje o vypracovanie štátnej koncepcie na postupné naplnenie zákazu PVC - vo forme jeho sociálne a ekonomicky citlivej náhrady čistejšími materiálmi

PVC spôsobuje toxické znečisťovanie :
OD VÝROBY : Výrobný proces vytvára množstvo vysoko toxických látok a tisíce ton odpadov, ktoré sú tiež znečistené množstvom dioxínov [1], hexachlórbenzénov. [2] Podľa štúdie Dow Chemical Corporation len z jediného závodu Fort Saskatchewan v Edmontone unikne ročne do ovzdušia množstvo dioxínov, ktoré podľa US EPA (Americká agentúra pre životné prostredie) predstavuje prijateľnú ročnú dávku pre 8,9 až 12,4 miliárd ľudí. Aj zástupcovia PVC priemyslu priznali, že vznik dioxínov počas výroby je nevyhnutný [ICI Chemicals/Polymers Ltd.,1994]. Keď PVC opúšťa výrobu, môže obsahovať aj dioxín a polychlorované bifenyly (PCB). Prieskum Švédskej agentúry pre životné prostredie r. 1994 odhalil ich koncentrácie v PVC materiáloch. [3]

CEZ POUŽÍVANIE : 15% - 60% PVC tvoria prísady, vrátane škodlivých ftalátov (zmäkčovadlá). U viacerých ftalátov bolo preukázané, že spôsobujú poruchy ľadvín, pečene, reprodukčného systému. Vedecký výbor Európskej komisie pre toxicitu, ekotoxicitu a prostredie uviedol, že hračky z mäkčeného PVC pre najmenšie deti vyluhujú až 10 x viac škodlivých ftalátov, ako je prípustné. [4] Pacienti, ktorí prijímajú dlhotrvajúce transfúzie prostredníctvom trubičiek z PVC, prijímajú vysoké úrovne ftalátu DEHP. U týchto pacientov boli pozorované choroby ako podráždenie pokožky, pečene, choroby krvného obehu. Keď nebol pacient dlhšiu dobu v kontakte s PVC, tieto symptómy sa vylepšili a po opätovnom kontakte s PVC sa znovu zhoršili.[6] Väčšina stabilizátorov PVC je na báze ťažkých kovov, napr. olovo, kadmium, ktoré sú toxické, niektoré podozrivé z karcinogenity. Použitie PVC zahŕňa aj ekonomické riziká. Napríklad požiar PVC káblov v telefónnej ústredni v Dusseldorfe (1998) bol zahasený len 10 litrami vody, ale mal za následok ťažkú kontamináciu budovy dioxínmi. Odstránenie kontaminácie prebiehalo 3 roky a stálo 12 miliónov USD. [7] AŽ PO LIKVIDÁCIU : Jedno z najväčších negatív PVC spočíva v produkcii vysokotoxických, rozkladu odolávajúcich toxických látkach - dioxínov. Dioxíny poškodzujú imunitný a hormonálny systém, znižujú inteligenciu, poškodzujú pohlavné orgány, u najtoxickejšieho (2,3,7,8 TCDD) boli preukázané karcinogénne účinky.

Rad vedeckých štúdií preukázal súvislosť medzi spaľovaním materiálov s obsahom chlóru a zvýšenou produkciou dioxínov (napr. [8,9]). V PVC končí najviac z celosvetovej produkcie chlóru (cca 35%), čoho následkom je PVC pravdepodobne najväčším zdrojom produkcie toxických dioxínov do prostredia.

Olovo z PVC tvorí od niekoľkých až do 28% z celkového olova v skládkovanom a spaľovanom komunálnom odpade, kadmium 10%. [5] Tieto sa môžu uvoľňovať na skládkach, niektoré sa uvoľňujú pri horení v spaľovniach.

Ladislav Hegyi
koordinátor Spoločnosti priateľov Zeme

V prípade záujmu o kópiu štúdie prosím kontaktujte Spoločnosť priateľov Zeme na číslach uvedených v hlavičke.

Zdroje:
[1] ICI´s report - HMIP, 24 apríl 1994, Report to the Chief Inspector HMIP, Authorisation AK6039 Improvement Condition Part 8, Table 8. 1 Item 2, "Formation od Dioxin in oxychlorination, significance for human health and monitoring proposals". ENDS Report 251, december 1995, pgs. 3-4 "ICI on the defensive over dioxins".

[2] Johnston P.A. Stringer R., French M.C. (1991) "Pollution of U.K. estuaries - Historical and current problems", Science of the total environment, vol. 106, pgs. 55-70.

[3] Bonnie R., Cray Ch., Costner P., Finaldi L.: "Plastická hmota PVC: hlavný pôvodca dioxínov v celosvetovom merítku", Greenpeace Int.

[4] Vedecký výbor Európskej komisie pre toxicitu, ekotixicitu a životné prostredie (SCTEE), citované z tlačovej správy Greenpeace ČR: "Greenpeace vyzýva ministryni zdravotnictví, aby se vyjádřila k rizikovým hračkám z měkčeného PVC", 5 / 1998.

[5] Green paper, EÚ, COM (2000)469, 26/7/2000

[6] Claus F., Frieze H., Gremler D., "Es geht auch ohne PVC: Einsatz-Entsorgung-Ersatz", Hamburg: Rasch u. Rohring, 1990.

[7] "Building the future - a guide to building without PVC", Greenpeace UK, London, Kerry Rankine, október 1996

[8] Wagner John C, and Green Alex, E.S., (1993), "Correlation of chlorinated organic compound emision from incineration with chlorinated organic input", Chemosphere 26 (11), 2039 - 2054.

[9] Ozvacic, V. et. al. (1990). "Biomedical Waste Incineration Testing programme". Chemosphere, 20: 1801 - 1808. Danish EPA, (1993), "PVC and Alternative Materials", Copenhagen, 1993.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/