(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Karpatská nadácia: SڍAŽ O NAJLEPŠÍ A NAJINOVATÍVNEJŠÍ PROJEKT SAMOSPRÁV – OBCÍ A MALÝCH MIEST V KARPATSKOM EUROREGIÓNE
@ Aktuálne -> Región     Oct 08 2002 - 11:17 GMT
(Karpatská nadácia - tlačová správa) Karpatská nadácia si uvedomuje dôležitú úlohu miestnej samosprávy pri skvalitňovaní života občanov a rozvoji miestnej demokracie. Uvedomuje si ťažkú situáciu miestnych samospráv a oceňuje inovatívne a kreatívne úsilie pri riešení miestnych sociálnych a ekonomických problémov ako aj problémov v kultúre a životnom prostredí.

Karpatská nadácia otvára tento program za účelom predstavenia a zviditeľnenia tých aktivít a projektov, ktoré môžu svojím inovatívnym charakterom a využívaním najlepších metód poslúžiť ako model iným samosprávam v Karpatskom euroregióne. Tento program na jednej strane oceňuje aktivity realizované v minulosti a zároveň podporuje rozvoj najlepších riešení v rámci samospráv v budúcnosti. Program sa zameriava na miestne samosprávy v obciach a malých mestách, ktorých sa najviac dotýkajú zmeny v ekonomickej a politickej oblasti vyplývajúce z transformačného procesu v strednej a východnej Európe ako aj globalizačných procesov.

Karpatská nadácia vyzýva miestne samosprávy, aby poskytli popisy aktivít (projektov), ktoré realizovali a ktoré už dokázali svoj pozitívny vplyv z hľadiska dlhodobého plánovania a aktivít miestnych komunít.


HLAVNÉ CIELE PROGRAMU

1. Oceniť inovatívne a modelové projekty miestnych samospráv v Karpatskom euroregióne.
2. Oboznámiť širokú verejnosť s úsilím spojeným s miestnymi inovačnými projektami miestnych samospráv.
3. Podporiť výmenu skúseností medzi miestnymi samosprávami na národnej
a medzinárodnej úrovni.
4. Ponúknuť priestor na dialóg a príležitosť na spoluprácu medzi miestnymi samosprávami.
5. Napomôcť ďalšiemu rozvoju špecifických hodnôt miestnych komunít v Karpatskom euroregióne.

TEMATICKÉ ZAMERANIE AKTIVÍT A PROJEKTOV

Karpatská nadácia v rámci tohto programu prijíma nominácie (popisy) už zrealizovaných aktivít, projektov a programov, dotýkajúcich sa nasledovných tematických oblastí:

· inovatívne riešenia a praktiky v miestnom ekonomickom rozvoji,
· efektívne riešenie miestnych environmentálnych problémov,
· úspešné príklady účasti občanov na miestnom rozhodovaní a/alebo miestnom rozvoji,
· zvyšujúca sa efektivita miestnych organizácií,
· úspešné príklady z oblasti miestnej sociálnej politiky,
· spolupráca a zapojenie miestnych mimovládnych organizácií do vecí verejných,
· ochrana miestneho kultúrneho dedičstva,
· miestne kultúrne a vzdelávacie iniciatívy,
· interetnická spolupráca na miestnej úrovni, ktorá podporuje mierumilovné spolunažívanie rôznych etnických skupín a národností,
· cezhraničná spolupráca medzi miestnymi samosprávami.

Prostredníctvom tohto programu Karpatská nadácia udelí ceny v celkovej výške 8.000 USD za najlepšie uskutočnené projekty miestnej samosprávy v uvedených oblastiach. Karpatská nadácia môže udeliť cenu jednej komunite, prípadne ju rozdeliť medzi viacerými komunitami v každej krajine.


KTO SA MÔŽE UCHÁDZA O CENU

Do súťaže sa môžu zapojiť výlučne tie volené miestne samosprávy, ktoré sú na území
Karpatského euroregiónu. Do tohto územia patrí:

Slovensko: Košický a Prešovský kraj

Poľsko: Podkarpatský región
Maďarsko: Župy Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok
Ukrajina: oblasti Lvivska, Zakarpatska, Cherniviska, Ivanovo-Frankivska
Rumunsko: Župy Bihor, Botosani, Maramures, Satu Mare, Salaj, Hargita and Suceava

Akceptované budú len projekty od miestnych samospráv s počtom obyvateľov pod 50.000.
Jedna samospráva môže podať do súťaže aj viac návrhov.

Tie samosprávy, ktoré boli v minulých rokoch v rámci tejto súťaže ocenené môžu podávať svoje návrhy opäť pod tou podmienkou, že nový návrh bude zameraný na odlišnú tematickú oblasť ako jej predchádzajúci víťazný návrh.

Návrhy s popisom aktivít, ktoré patria do zvyčajných zodpovedností prípadne zákonom daných povinností samosprávy bez inovatívneho charakteru, nebudú do súťaže zaradené.

Popísané projekty musia byť takého charakteru, aby mohli byť replikovateľné (znovu realizovateľné) z riadnych a bežných miestnych rozpočtov (bez medzinárodnej finančnej podpory).
Popísané riešenia a inovácia musia byť založené na typických podmienkach bežných miestnych samospráv, aby mohli byť použiteľné v podobných podmienkach iných komunít.


Prednosť budú mať projekty, ktoré demonštrujú mobilizáciu miestnych zdrojov a podporu rozvoja znevýhodnených vidieckych oblastí. Predkladajúca samospráva musí jasne uviesť vo svojom projekte, či ho už predstavila aj v inej podobnej súťaži a či na realizáciu projektu získala prostriedky z medzinárodných zdrojov. Karpatská nadácia nebude brať do úvahy projekty, ktoré už získali ocenenie v podobných programoch iných donorov alebo medzinárodných organizácií.


AKO SA ZAPOJI DO SڍAŽE

Miestna samospráva pripraví a odovzdá nomináciu (popis) svojho najlepšieho projektu, ktorý v blízkej minulosti realizovala. Popis pripraví v slovenskom jazyku a odovzdá ho kancelárii Karpatskej nadácie pre Slovensko.

Popis projektu musí obsahovať nasledujúce časti:

1. Sumár projektu v rozsahu jednej strany, ktorý obsahuje nasledujúce odpovede a informácie:
· Kto je uchádzač (max. 2 riadky)
· Aký hlavný problém projekt riešil (max. 5 riadkov)
· Aké bolo navrhované a použité riešenie (max. 5 riadkov)
· Aké sú najdôležitejšie výsledky/výstupy (max. 5 riadkov)
2. Popis projektu
· základné informácie o komunite (obci, meste) – kde sa nachádza, veľkosť, základné sociálne, ekonomické a kultúrne črty
· popis problému(mov) alebo záležitostí, ktoré projekt riešil
· popis tradičnej metódy, ktorá býva využívaná pri riešení takéhoto problému (pokiaľ existuje)
· vysvetlenie aspoň troch dôvodov, prečo bola tradičná forma riešenia zmenená (v prípade, že sa to stalo),
· popis inovatívneho riešenia problému (maximálne 5 strán)
· ako bola iniciovaná inovácia a kto boli miestni iniciátori
· kto je cieľová skupina a/alebo kto sú účastníci miestneho programu/projektu
· aké boli základné kroky implementácie miestneho programu
· aké sú konkrétne výsledky/výstupy inovatívneho riešenia
· aké sú merateľné úspechy inovatívneho riešenia
· popis, ako by miestna samospráva využila cenu, keby ju v tejto súťaži získala.

K projektu je potrebné pripojiť prílohy, dokumenty týkajúce sa popísaného projektu (pracovný plán, rozdelenie úloh, dekréty, koncepty, fotografie, mapy, ...).

Uzávierka programu je 10. januára 2003 o 16:00 hod., t.j. v uvedený deň musia byť nominácie projektov k dispozícii v kancelárii Karpatskej nadácie (adresa a kontakt je uvedený v závere tohto dokumentu).
Rozhodovací proces prebehne do konca marca 2002. Predstavitelia najlepších projektov budú mať možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencie Communal Expo, ktorú zorganizuje Karpatská nadácia.
HODNOTENIE PROJEKTOV

Hodnotiaci proces bude pozostávať z dvoch častí:
Návrhy, ktoré zodpovedajú kritériám tohto programu budú prehodnotené Grantovou komisiou Karpatskej nadácie. Najlepšie návrhy budú vybrané do nasledovnej etapy posudzovania.
Návrhy budú s konečnou platnosťou posúdené Správnou radou Karpatskej nadácie, ktorá urobí záverečné rozhodnutie.

Kritériá hodnotenia projektov:

1. Praktické kritériá
· jasná, prehľadná a adresná prezentácia miestnej situácie a potrieb,
· jasný popis postupu projektu, ktorý bol predmetom/obsahom inovácie,
· jasný popis povahy a druhu inovácie,
· podrobný popis cieľov a metód použitých počas implementácie miestneho programu, konkrétne výsledky miestneho programu s doložením podpornej dokumentácie.
2. Kvalitatívne kritériá
· výnimočný a inovatívny prístup, ktorý predstavuje netradičný spôsob riešenia miestneho problému a zlepšuje prácu miestnej samosprávy,
· inovatívne zhodnocovanie silných stránok regiónu pre budúci rozvoj,
· mobilizácia miestnych autentických zdrojov,
· opakovateľnosť (pilotnosť) programu,
· zvýšená účasť verejnosti na realizácii miestnych programov.
3. Iné kritériá
· interetnický prístup,
· cezhraničná spolupráca,
· ochrana a propagácia Karpatského dedičstva, miestnych tradícií a zručností.


VYUŽITIE CENY
Popis projektu musí obsahovať prehlásenie, ako budú použité prostriedky v prípade, že uchádzač cenu získa (stručný rozpočet). Cena bude udelená na základe riadnej Zmluvy o poskytnutí grantu. Cena nemôže byť použitá na nákup technického vybavenia a nehnuteľného majetku.


V prípade otázok a nejasností súvisiacich s prípravou návrhu projektu kontaktujte:

Karpatská nadácia- Kancelária pre Slovensko,Hlavná 70, 040 01 Košice
Telefón: 055/622 11 52
Fax: 055/622 11 50
e-mail: cfsk@changenet.sk

www.carpathianfoundation.org

KONZULTÁCIE PODÁVA VÝLUČNE KANCELÁRIA PRE SLOVENSKO!

Telefonickú konzultáciu môžeme zrealizovať kedykoľvek, keď zastihnete pracovníkov Karpatskej nadácie na uvedenom telefónnom čísle.
Osobnú konzultáciu je z praktických dôvodov potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo písomne!

***

Poslanie Programu cezhraničnej spolupráce v Karpatskom euroregióne:

Poslaním programu je identifikácia a motivácia projektov iniciovaných na miestnej úrovni, ktoré podporujú cezhraničné a medziregionálne aktivity v Karpatskom euroregióne. Program usiluje o vytváranie a zlepšovanie partnerstiev na oboch stranách štátnych hraníc.

Ciele Programu cezhraničnej spolupráce v Karpatskom euroregióne:

1. Podporiť spoluprácu medzi pohraničnými regiónmi a komunitami v Karpatskom euroregióne v rámci projektov, ktoré riešia spoločné problémy
2. Rozvíjať a realizovať cezhraničné stratégie a projekty
3. Stimulovať budovanie spoločných inštitúcií a organizácií, ktorých úlohou bude dlhodobá podpora cezhraničnej spolupráce v Karpatskom euroregión
4. Prispieť k budovaniu dôvery medzi rozličnými národnostnými a etnickými skupinami pomocou výmeny skúseností a osvedčených postupov
5. Podporovať spoluprácu a vytváranie vzťahov medzi mimovládnymi organizáciami (MVO), miestnymi samosprávami a podpora ich partnerských vzťahov s podnikateľmi na cezhraničnej a medziregionálnej úrovni
Zameranie programu v rokoch 2002/2003:

Karpatská nadácia v rámci tohto programu očakáva cezhraničné a medziregionálne projekty, ktorých hlavným zameraním bude udržateľný ekonomický rozvoj (s environmentálne citlivým prístupom k ekonomickému rozvoju). Témou projektov môžu byť:

· Nové ekonomické a environmentálne stratégie pre miestne komunity
· Organické/udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré prispeje k zvýšeniu súťažeschopnosti miestnych podnikateľov v poľnohospodárstve
· Udržateľný rozvoj lesníctva, spolupráca medzi národnými parkmi
· Miestne remeslá a rozvoj tradičných zručností
· Regionálne trhy a výstavy
· Cezhraničné trasy, ochrana dedičstva a rozvoj cestovného ruchu.

Grantový program v rokoch 2002/2003 poskytne podporu vo výške max. 15.000 USD na projekt.

Aké sú základné kritériá pre získanie grantu?

Žiadatelia musia byť zaregistrované MVO alebo miestne samosprávy nachádzajúce sa vo vyššie uvedenej geografickej oblasti - v Karpatskom euroregióne. Vzdelávacie a výskumné inštitúcie, národné MVO a medzinárodné organizácie sídliace a pôsobiace mimo spomenutých oblastí sa môžu zúčastniť projektov ako spolupracujúci partneri, ale nemôžu byť príjemcovia grantu.

Žiadateľ by mal mať za sebou osvedčené aktivity v oblastiach, na ktoré je tento program zameraný a tiež zodpovedajúce skúsenosti z oblasti cezhraničnej spolupráce. Ciele organizácie musia korešpondovať s cieľmi tohto programu.

Maximálna možná dåžka projektov je 12 mesiacov od dátumu udelenia grantu - podpísania grantovej zmluvy.

Akceptované budú len projekty tých žiadateľov, ktorí preukážu jasné cezhraničné partnerstvo.

Položky na nákup technického vybavenia (vrátane počítačov, tlačiarní, kancelárskeho nábytku, atď.) nesmú presiahnuť 10% rozpočtu projektu žiadaného od Karpatskej nadácie.

Aktivity, ktoré nemôžu byť financované v rámci programu:

· charitatívne aktivity a humanitárne projekty
· nákup pozemkov a/alebo budov
· výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľností
· re-granting, dary, spozorstvo
· konferencie (okrem tých, ktoré sú súčasťou plánovania, monitorovania alebo evaluácie projektu, alebo keď podporujú výmenu skúseností medzi projektami Karpatskej nadácie)
· študijné programy a štipendiá

Kritériá pre hodnotenie konceptov:

· Relevatná prezentácia a presvedčivá analýza situácie v riešenom cezhraničnom regióne
· Jasný popis cieľov a metód navrhovaných pre riešenie projektu,
· Inovatívnosť a finančná efektívnosť projektu
· Súvislý súbor úloh s jasne stanovenými a nadväzujúcimi čiastkovými cieľmi a merateľnými výstupmi
· Detailný rozpočet jasne vysvetľujúci navrhované využitie zdrojov ako aj identifikujúci iné/ostatné zdroje projektu
· Kapacita partnerov potrebná pre implementáciu projektu a jasné rozdelenie úloh a zodpovedností medzi nimi
· Jasný popis metodiky hodnotenia úspešnosti projektu
· Konkrétne (hmatateľné) výsledky projektu a jeho dlhodobá udržateľnosť
· Vlastný vklad do rozpočtu projektu (min. 25% rozpočtu musí tvoriť vlastný finančný a nefinančný vklad)


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/