(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Súťaž Karpatskej nadácie pre študentov košických gymnázií.
@ Aktuálne -> Región     Apr 04 2007 - 13:40 GMT
Ak máte svoj názor a predstavu, ako by mali vyzerať Košice, aby ste boli presvedčení o tom, že to je to pravé miesto, kde sa chcete v budúcnosti usadiť a žiť so svojimi rodinami,
Ak ste tímoví hráči a chcete prispieť k skvalitneniu podmienok pre štúdium anglického jazyka na vašom gymnáziu, Ak ste originálni, tvoriví, máte radi angličtinu a baví vás práca s počítačom, potom je súťaž o Encyklopédiu Britanika v anglickom jazyku a ďalšie anglicky písané knižné dary pre vás ako ušitá!

Súťaž vyhlasuje Karpatská nadácia vďaka knižnému daru, ktorý nadácii venoval americký filantrop, Fred Robey. Je určená pre súťažiace tímy študentov z košických gymnázií. Za súťažiaci tím sa považuje skupina, ktorú tvorí minimálne 5 študentov. Maximálny počet členov súťažiaceho tímu sa môže rovnať počtu študentov jednej triedy. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba také súťažiace tímy študentov, ktoré reprezentujú jedno gymnázium a jedno gymnázium môžu v súťaži zastupovať maximálne 2 súťažiace tímy. Študenti, ktorí sa ako tím do súťaže zapoja, majú šancu získať pre seba zaujímavú sadu kníh písaných v angličtine a pre svoje gymnázium kompletnú sadu Encyklopédie Britanika v anglickom jazyku.

Zadanie pre všetky súťažiace tímy je rovnaké. Ich úlohou je v anglickom jazyku a predpísanom formáte vytvoriť prezentáciu ich spoločnej vízie pre mesto, v ktorom študujú tak, aby toto mesto naozaj predstavovalo miesto, kde chcú žiť a realizovať svoje ciele a sny. Téma zadania v slovenčine znie „Miesto kde chceme žiť“ a v angličtine „A Place Where We Want to Live“.Požiadavky na všetky súťažiace tímy sú rovnaké. Zadanú tému je potrebné spracovať a odovzdať do termínu uzávierky do kancelárie Karpatskej nadácie v Košiciach vo forme powerpointovej prezentácie (ďalej iba PP) na CD:
PP musí byť spracovaná v anglickom jazyku (ďalej iba AJ), pričom úroveň používania AJ musí byť minimálne na úrovni stredne pokročilý.

PP musí obsahovať originálne texty v AJ, ktorých autormi sú študenti súťažiacich tímov. Minimálny počet slov originálnych textov v AJ je 500, vrátane členov. Maximálny počet slov originálnych textov v AJ je 800, vrátane členov. Každý sprievodný text k PP, ktorý má formu nahovoreného slova (v požadovanom audio formáte), musí byť priložený ku PP v samostatnom Word dokumente. PP môže obsahovať originálne fotografie, videá, audio nahrávky, ktorých autormi sú študenti súťažiacich tímov. Maximálna veľkosť použitých fotografií je 1024x768, 72dpi. Požadovaný formát použitých videí je “.avi“ s komprimáciou v “.divx“. Požadovaný formát použitých audio nahrávok je “.mp3“. Maximálny počet snímok na jednu PP je 20. Celková dåžka na prehliadnutie PP nesmie byť menej ako 5 a viac ako 10 minút. Celková veľkosť PP nesmie presahovať 25MB.
Povinnou prílohou ku každej PP je jeden úplne a pravdivo vyplnený, vytlačený a podpísaný FORMULÁR, ktorý nájdete na stránkach Karpatskej nadácie www.carpathianfoundation.org.

Kritériá pre výber víťaznej PP sa budú uplatňovať na všetky PP rovnako. Hodnotenie a výber víťaznej PP bude prebiehať v dvoch krokoch. Prvotné hodnotenie a výber prebehne na základe splnenia všetkých hlavných kritérií:

Dodržanie termínu uzávierky, ktorý pripadá na dátum 30.4.2007.

Obsah PP musí byť v súlade so zadanou témou a nesmie obsahovať žiadne prejavy rasizmu a intolerancie. Pri spracovaní obsahu zadanej témy môžu byť použité iba vlastné originálne texty, fotografie, videá a audio nahrávky. Minimálna stanovená úroveň anglického jazyka v PP – stredne pokročilý –musí byť dodržaná v písanej aj hovornej podobe. Technické spracovanie PP musí spåňať všetky stanovené požiadavky na formu, formáty a veľkosť pre celý obsah PP.
Každá súťažiaca PP, ktorá splní všetky základné kritériá bude zaradená do konečného výberu víťaznej PP, ktoré prebehne formou internetového hlasovania.

Termíny, ktoré sú dôležité pre všetkých, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť:

26.3.2007: Vyhlásenie výzvy Emanuel
30.4.2007: Uzávierka na predkladanie PP v AJ do súťaže Anastázia
14.5.2007: Spustenie I-net hlasovania Bonifác
01.6.2007: Ukončenie I-net hlasovania Žaneta
08.6.2007: Konečné výsledky I-net hlasovania sú známe Medard

Odovzdanie vašej PP do súťaže musíte stihnúť najneskôr do termínu uzávierky 30.4.2007. Vašu PP je potrebné buď osobne alebo poštou doručiť v požadovanej forme do kancelárie Karpatskej nadácie na adrese: Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice.

Otázky a nejasnosti, na ktoré pri príprave vašich PP narazíte a pri ktorých budete potrebovať poradiť, zasielajte mailom na cfsk@cfoundation.org, prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle 622 11 52.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/