(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Nový školský rok - prechod kompetencií v oblasti školstva na samosprávu
@ Aktuálne -> Školstvo     Aug 28 2002 - 09:05 GMT
(Tlačová správa Magistrátu mesta Košice) - Uznesením č. 876 zo dňa 24. apríla 2002 sa do organizačnej štruktúry Magistrátu mesta Košice dostalo oddelenie školstva s dvomi referátmi: referát správy škôl a školských zariadení a referát ekonomiky a financovania škôl a školských zariadení. (vedúcim oddelenia je Ing. Štefan Kandráč). Od 1. júla 2002, keď nadobudol platnosť zákon č. 416/2001 Z.z. O prechode kompetencií, oddelenie so šiestimi zamestnancami vykonáva svoju činnosť.

Podstatou práce v období júl - august 2002 bolo vytvorenie a obsadenie samostatného oddelenia, naštartovanie komunikácie s okresnými úradmi a školami, školskými zariadeniami, komunikácia s nimi pri tvorbe delimitačných protokolov a dnes už aj pri samotnej delimitácii pramo na školách a zariadeniach, riešenie finančných a pracovno-právnych vzťahov k školám, školským zariadeniam bez právnej subjektivity, ale aj právnym subjektom.

Mesto Košice má od 1. júla 2002 zriaďovateľskú funkciu k 135 školám a školským zariadeniam. Ide o 48 základných škôl, 73 materských škôl, ostatné sú základné umelecké školy, centrá voľného času, strediská služieb škole, ako aj tri školské jedálne pri školách, ktoré majú právnu subjektivitu. Pri tomto výpočte treba pripomenúť, že podľa zákona od 1. júla 2002 sa všetky plne organizované základné školy stali samostatnými právnymi subjektami.

Keďže zákon o presune kompetencií narába s termínom obec, v prípade mesta Košice, ktoré má spolu s Bratislavou špecifické postavenie, je situácia máličko odlišná. Mesto Košice sa po konzultáciách so základnými školami rozhodlo, že v prípade základných škôl zostane zriaďovateľská kompetencia na pleciach mesta. V prípade materských škôl a ostatných školských zariadení ponúklo mesto zriaďovateľskú funkciu mestským častiam. Po prerokovaní v zastupiteľstvách mestských častí a na základe schválenej zmeny Štatútu mesta Košice presunulo zriaďovateľskú funkciu pre 21 materských škôl na mestské časti. V preddavkových organizáciách, t.j. materských školách bez právnej subjektivity, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice, sa zamestnancami mesta stalo 760 pedagogických i nepedagogických pracovníkov týchto zariadení.

Spolupráca s okresnými úradmi, ktoré nám kompetencie odovzdávajú, nie je bez chýb, ale môžeme hodnotiť ich snahu o hladký priebeh delimitácie. Napriek tomu sa objavujú chyby v delimitačných protokoloch, ktoré je potrebné odstrániť. Najväčšie problémy sú s nevysporiadanými pozemkami. Delimitačné protokoly nám okresné úrady neodovzdali k dnešnému dňu (27. augusta) kompletne - Okresný úrad Košic I. neodovzdal dva delimitačné protokoly, Okresný úrad Košice II. osem delimitačných protokolov. Delimitačné protokoly rozostavaných stavieb napriek požiadavke z našej strany, aby boli realizované prednostne, taktiež ešte nemáme kompletné. Čerpanie rozpočtu okresnými úradmi do 30. júna mnohokrát podľa delimitačných protokolov prekročilo 50 percent. Tu bude nutné konzultovať s okresnými úradmi, krajským úradom, ministerstvom financií. Je potrebné zreálniť rozpočty škôl a školských zariadenín na druhý polrok 2002 aspoň v oblasti nárokových zložiek financovania tak, ako to chápe zákon a financovaní škôl.

Všetky školy a školské zariadenia prešli od 1. júla 2002 pod zriaďovateľskú správu Mesta Košice bez predchádzajúcich dlhov. Pri uzatváraní nových zmlúv s dodávateľmi médií (elektrárne, plynárne, vodárne), kompetentné osoby z okresných úradov v súlade so zákonom na zmluvách písomne potvrdili, že všetky záväzky do tohto termínu ostávajú na pleciach okresných úradov. Keďže sa ale všeobecne vie o tom, že rozpočet škôl je poddimenzovaný a Mesto Košice môže disponovať len takým istým objemom prostriedkov, aký bol k dispozícii v prvom polroku, dá sa predpokladať, že ku koncu roka sa môžu objaviť problémy s uhrádzaním faktúr. Mesto sa bude v spolupráci so školami snažiť nájsť rezervy, ktoré by znížili možné straty. Pri príprave rozpočtu na rok 2003 chceme dostať rozpočet na reálnu úroveň, aby k takýmto problémom nedochádzalo.
Na začiatku nového školského roka však v meste neexistuje škola alebo školské zariadenie, ktoré by z akéhokoľvek dôvodu nemohlo začať s výučbou alebo prevádzkou. Všetky školy sú prevádzkyschopné, aj keď ich technický stev nie je stopercentný. Najčastejšími problémami sú zatekajúce strechy, nedostatky v elektrických rozvodoch, ktoré sa priebežne odstraňujú, poruchy na technologických zariadeniach v školských jedálňach. Veľké problémy spôsobuje vandalizmus, ktorý sa odráža predovšetkým na nechránených priestranstvách školských dvorov, na rozbitých oknách a podobne. Súčasťou delimitačných protokolov sú aj dotazníky, na základe ktorých si Mesto Košice presne zmapuje technický stav všetkých škôl a zariadení, aby mohlo presnejšie spoznať rozsah potrebných zásahov.

Pred začiatkom nového školského roka sa 27. augusta uskutočnilo na Magistráte mesta Košice
stretnutie riaditeľov všetkých škôl a školských zariadení, ktoré prešli pod správu mesta. Zúčastnil sa na ňom primátor Košíc Zdenko Trebuľa, námestník primátora Jozef Filas a riaditeľ magistrátu Ján Kovalčin. Primátor Zdenko Trebuľa vo svojom príhovore zdôraznil, že po získaní právnej subjektivity bude záležať na práci a zodpovednosti každého riaditeľa, ako dokáže vo svojej škole riešiť problémy a prispieť vlastnou iniciatívou k naplneniu potrieb školy aj mimorozpočtovými zdrojmi. „Popôrodné bolesti ešte len prídu,“ zdôraznil primátor. „Som ale rád, že máme základné školy takpovediac pod jedným klobúkom. Keďže všetci ste odborníci s mnohoročnými skúsenosťami, prosím vás, aby ste ich využili k jedinému cieľu - aby zmenu v negatívnom zmysle v žiadnom prípade nepocítili vaši žiaci. Sme pripravení všetky problémy operatívne riešiť na úrovni oddelenia školstva i námestníka primátora.“ S ohliadnutím sa na podpis úverovej zmluvy s konzorciom bánk primátor pripomenul, že vďaka tomuto dôležitému kroku sa zreálnila vidina zlepšenia situácie v meste, ktorá postupne môže priniesť aj reálne investície do škôl.

Vzhľadom na fakt, že materské a základné školy a školské zariadenia patria do kompetencie mesta, zúčastnia sa predstavitelia mesta na slávnostnom otvorení školského roka na týchto školách:
primátor Zdenko Trebuľa ZŠ Lechkého
námestník primátora Boris Farkašovský ZŠ Užhorodská
námestník primátora Jozef Filas ZŠ Novomeského
riaditeľ magistrátu Ján Kovalčin ZŠ Park Angelinum
zástupca riaditeľa magistrátu Ján Kováčik ZŠ Bernolákova 16
vedúci oddelenia školstva Štefan Kandráč ZŠ Starozagorská
Primátor požiadal poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa v rámci svojich možností tiež zúčastnili na otvorení školského roka na základných školách.

Rozsah pôsobností, ktoré prešli v prvý júlový deň roku 2002 na obce a samosprávne kraje pri zriaďovaní, správe, financovaní a komplexnom zabezpečovaní škôl a školských zariadení, je mimoriadne široký. Zložitosť presunutých kompetencií je zvýraznená počtom subjektov, ktoré zmenili zriaďovateľa. Len málokto si do dôsledkov, najmä v etape príprav týchto zmien uvedomil skutočnosť, že zmeny prebiehajúce v školstve sa dotýkajú prakticky každej obce v SR, že ovplyvnia činnosť niekoľko tisíc základných škôl, predškolských zariadení, základných umeleckých škôl, školských stravovacích zariadení a ďalších školských zariadení, dotknú sa niekoľko desiatok tisíc pedagogických i nepedagogických zamestnancov, a nepriamo niekoľkých miliónov detí, žiakov, rodičov. Ak k tomu prirátame fakt, že týmto dňom sa zmenili toky finančných prostriedkov v stovkách miliónov korún, že týmto dňom sa zmenili vlastnícke vzťahy k majetku v miliardových hodnotách, môžeme bez zveličenia konštatovať, že ide o najrozsiahlejšiu a najkomplikovanejšiu systémovú zmenu, ktorá sa po roku 1989 v tejto spoločnosti uskutočnila. Z hľadiska organizácie a riadenia školstva môžeme túto hranicu posunúť podstatne ďalej, možno až k aprílu 1948, keď bol prijatý zákon o jednotnej škole.

Túto tlačovú správu nám poslala: Zuzana Bobriková, hovorkyňa Magistrátu mesta Košice
27. augusta 2002


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/