magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

R. Bauer informoval novinárov o zámeroch regionálneho rozvoja KSK
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jan 27 2005 - 15:33 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová správa) - Z projektov, ktoré podal Košický samosprávny kraj, bolo doposiaľ schválených 16, pričom suma celkových nákladov predstavuje 126,23 milióna korún. Stopercentnú úspešnosť mal KSK s projektmi zameranými na rozvoj ľudských zdrojov. Vo fáze hodnotenia je v súčasnosti 36 projektov košickej regionálnej samosprávy so sumou celkových nákladov takmer 764 mil. Sk. Novinárov o tom informoval na tlačovej besede predseda KSK Rudolf Bauer.

Košický župan predstavil ciele úspešných projektov, na ktoré získal financie zo štrukturálnych fondov EÚ. „K našim úspechom patrí získanie finančnej podpory z prostriedkov ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vypracovanie projektu Štúdia rozvoja integrovanej regionálnej dopravy v Košiciach“, uviedol Rudolf Bauer. Zámer a poskytnutie nenávratného finančného príspevku schválilo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii. Cieľom je pripraviť podmienky pre skvalitnenie dopravnej situácie vo verejnej osobnej doprave. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 4,5 mil. korún, z ktorých 3,4 mil. Sk je zo zdrojov ERDF a 1,1 mil. korún zo štátneho rozpočtu. Výstupom štúdie, ktorá bude spracovaná do konca tohto roku, bude príprava projektov na dopravné stavby a technológie KORID tak, aby mohli byť zapracovávané do plánov výstavby dopravných stavieb. „Projekty chceme pripraviť tak, aby sme sa na ich realizáciu mohli uchádzať o ďalšie zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ v nasledujúcom programovacom období“, doplnil predseda s tým, že štúdia bude predstavovať reálnu víziu dopravného integrovaného systému, vytipuje lokality a dopravné stavby. Mohla by obsahovať napríklad vybudovanie novej železničnej stanice v lokalite Košice – Sever, koľajové prepojenie železničnej trate so sieťou električkovej dopravy na úseku Námestie Maratónu mieru – železničná stanica, výstavbu terminálov hromadnej prepravy osôb pre cestujúcich prestupujúcich z vlakov na MHD, výstavbu záchytných parkovísk pre individuálnu dopravu, komplexné dobudovanie Staničného námestia vrátane podchodov, elektrifikáciu železničnej trate Košice-Haniska-Veľká Ida, nákup moderných pantografových jednotiek na regionálnu dopravu, vytvorenie jednotného informačného systému.


Ako uviedol Rudolf Bauer, KSK podal v rámci výzvy ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny vyhlásenej v máji 2004 tri projekty v celkových nákladoch vyše 10,4 mil. korún. Všetky tieto projekty sú v súlade s Lisabonskou stratégiou zamestnanosti a so všetkými strategickými dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni. Spolufinancované budú zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu , ktorý je jedným zo štyroch štrukturálnych fondov Európskej únie. Zameraný je na podporu rozvoja ľudských zdrojov, zamestnanosti, vzdelávania, podnikateľského prostredia, sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí. Poskytuje podporu členským štátom EÚ pri zavádzaní nových aktívnych politík zamestnanosti a systému boja proti nezamestnanosti. Patria medzi ne projekt Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v KSK. Jeho poslaním je odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie ich pracovného a rodinného života. Projekt ISAK rieši problém zamestnateľnosti absolventov škôl v KSK prostredníctvom efektívnejšieho poradenstva a prístupu k informáciám cez komplexný regionálny informačný systém pre uplatnenie absolventov škôl v Košickom kraji na trhu práce. „Vytvoríme integrovaný regionálny informačný systém ako pomocný nástroj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach. Tým zvýšime dostupnosť, kvalitu a rozsah informácií v oblasti kariérneho poradenstva pre školský systém a trh práce“ doplnil predseda. Projektom Druhá šanca, chce KSK prostredníctvom netradičného typu vzdelávania v rámci európskej koncepcie škôl druhej šance zvýšiť úroveň vzdelania rizikových skupín mládeže zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Projekt Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samospráv v KSK je zameraný na podporu cieleného ďalšieho vzdelávania a prípravu zamestnancov samospráv na všetkých úrovniach v KSK, hlavne v súvislosti s využívaním prostriedkov zo Štrukturálnych fondov. Ide predovšetkým o dobudovanie systémových nástrojov - systém celoživotného vzdelávania a virtuálne vzdelávacie a tréningové centrum pre zamestnancov samospráv.

„Ïalší balík projektov sme podali na základe výzvy ministerstva práce z júna 2004 v rámci Iniciatívy spoločenstva EQUAL, ktorú vyhlásilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán v júni 2004. KSK podal v rámci tejto výzvy tri projekty, ich úspešnosť bola tiež 100 - percentná, pričom celkové náklady sú 22, 28 mil. Sk. Všetky projekty sú nadnárodného charakteru a náš samosprávny kraj vystupuje ako tímový líder vo všetkých z nich“, uviedol R. Bauer.

V ďalšej skupine sú projekty KSK, ktoré úspešne prešli hodnotiacim procesom v priebehu roka 2004 v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra. Projekt Nemocnica s poliklinikou Michalovce – Zefektívnenie tepelného hospodárstva sa už nachádza v štádiu verejnej súťaže na výber dodávateľa stavebných prác. Celkové náklady predstavujú 48,120 mil. Sk, pričom 95 % sú financie z EÚ. Projekt Spišská knižnica Spišská Nová Ves rieši rekonštrukciu a modernizáciu objektu Spišskej knižnice, ktorý je v pamiatkovo chránenej zóne Spišskej Novej Vsi. Celkový rozpočet je 18,031 mil. Sk, pričom KSK sa na ňom podieľa čiastkou 900 tisíc Sk.

KSK ďalej participuje na schválených nadnárodných projektoch v úlohe partnera. Sú nimi Projekt – S 3 - Výmena skúseností v oblasti štrukturálnych fondov, Projekt Regionálna Inovačná Stratégia a ROBINWOOD.

„Podali sme aj ďalšie projekty, ktoré sú zatiaľ v štádiu hodnotenia“, povedal Rudolf Bauer. Sú medzi nimi Štipendijný program – ide o skvalitnenie vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom štipendijného programu a motivačnej finančnej podpory a SMS – vzdelávanie manažmentu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby KSK podal projekty zamerané na budovanie podnikateľských inkubátorov v Moldave nad Bodvou, Gelnici, a rozšírenie podnikateľského v Spišskej Novej Vsi.

Text: Soňa Jakešová

Foto: Marián Krlička   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk