magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

R. Bauer: Hospodárenie našich škôl sa výrazne zlepšilo
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jun 18 2004 - 13:49 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová správa) - Hospodárenie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), záujem o školy po prvom kole prijímacích skúšok, tendencie demografického vývoja a jeho vplyv na stredné školstvo v kraji boli témou tlačovej besedy predsedu KSK Rudolfa Bauera. Predseda tiež novinárov informoval o rokovaní Výboru regiónov v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil a o programe Zastupiteľstva KSK 21. júna 2004.

„Aktuálne je v našej zriaďovateľskej pôsobnosti 115 stredných škôl a školských zariadení, v ktorých vzdelávame 39 tisíc študentov. Tak ako v zdravotníctve, aj v oblasti školstva sme sa hneď po prevzatí kompetencií snažili dôsledne presadzovať racionalizáciu výdavkov a dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia. K tomu sme zaviazali riaditeľov, zásady hospodárenia schválilo aj naše zastupiteľstvo. Dnes môžem konštatovať, že vývoj hospodárskych výsledkov našich škôl ide pozitívnym smerom. Vo všeobecnosti sa darí znižovať výšku neuhradených faktúr a narastá počet škôl a zariadení, ktoré nemajú žiadne dlhy“, uviedol v úvode R. Bauer.

Koncom roku 2003 mali príspevkové školy a školské zariadenia v pôsobnosti KSK dlhy vo výške 7,2 milióna korún. Rozpočtové školské organizácie mali dlhy za 2,2 milióna korún. Zadlženosť škôl KSK bola sumárne 9,4 milióna korún.

Za prvé štyri mesiace roku 2003 bol dlh príspevkových organizácií 9 miliónov korún, za rovnaké obdobie roku 2004 je to rovnaká suma a to aj napriek podstatne zvýšeným výdavkom za energie a vodu. Z 9 miliónovej sumy v tomto roku predstavujú neuhradené faktúry za energie 6,6 milióna korún.

Najhoršie hospodárske výsledky mali ku koncu apríla tohto roku tieto školské príspevkové organizácie:

SOU elektrotechnické, Krompachy malo neuhradené faktúry za vyše 1,8 milióna korún,
SOU stavebné, Košice, Ostrovského za 1,2 milióna korún
SOU stavebné, Košice, Kukučínova za 949 tisíc korún
SOU elektrotechnické, Veľké Kapušany za 905 tisíc korún
Najlepšie, teda bez dlhov, z príspevkových školských organizácií hospodárili:

Stredisko praktického vyučovania SAD Trebišov
Stredisko praktického vyučovania textilné Spišská Nová Ves
Školy v prírode v Medzeve a Thurzove
Rozpočtové školské organizácie vykázali od januára do apríla 2003 dlh 12,3 milióna korún. V tomto roku za rovnaké obdobie 11,7 milióna korún, z toho neuhradené faktúry za energie predstavujú 9,3 milióna korún.

Najviac neuhradených faktúr vykázali ku koncu apríla 2004 tieto rozpočtové organizácie:

SOU pôšt a telekomunikácií, Košice, Trieda SNP za 1,5 milióna korún
Domov mládeže, Košice, Medická 2 za 1,1 milióna korún
Stredná priemyselná a poľnohospodárska škola, Moldava nad Bodvou za 789 tisíc korún
Gymnázium v Spišskej Novej Vsi, Javorová 16 za 781 tisíc korún
Škola úžitkového výtvarníctva, Košice, Jakobyho za 776 tisíc korún

„Nie za všetky neuhradené faktúry nesie vinu zlé hospodárenie vedenia škôl. Sú tu aj objektívne príčiny. V odôvodnených prípadoch sme preto z pozície zriaďovateľa požiadali ministerstvo financií o dofinancovanie prevádzkových nákladov za rok 2003. Pred niekoľkými dňami tu boli preskúmať odôvodnenosť požiadaviek a plnenie podmienok na poskytnutie týchto prostriedkov pracovníci Správy finančnej kontroly. V roku 2003 sme zo štátneho rozpočtu na prevádzku škôl a školských zariadení dostali celkovo 319,6 milióna korún. Na dofinancovanie ich fixných nákladov na prevádzku sme žiadali 7,5 milióna korún. Kontrolóri uznali ako opodstatnenú na dofinancovanie za rok 2003 sumu 6,8 milióna korún s tým, že z požadovanej sumy neuznali faktúry splatné po decembri 2003“, povedal predseda.

Koncom roku 2003 bola zadlženosť škôl v pôsobnosti KSK 9,4 milióna korún. „Po uznaní oprávnených prostriedkov na dofinancovanie vo výške 6,8 miliónov korún možno povedať, že 115 našich škôl a školských zariadení uzavrelo vlaňajší rok s dlhom 2,6 milióna korún. Sumárne to považujem za veľmi dobrý výsledok - hospodárenie našich škôl sa po ich prechode zo štátnej správy do pôsobnosti Košického samosprávneho kraja výrazne zlepšilo“, konštatoval Rudolf Bauer.

Ako ďalej predseda uviedol, KSK bude v začatých aktivitách, ktoré vedú k racionalizácii a znižovaniu prevádzkových nákladov škôl pokračovať.
„V roku 2003 sme do zateplenia 8 škôl a školských zariadení investovali 12,8 milióna korún. V tomto roku pripravujeme zateplenie objektu Gymnázia v Krompachoch za 3,2 milióna korún. Do rekonštrukcie kotolní a termostatizácie šiestich škôl sme vlani investovali vyše 15,6 milióna korún. V tomto roku to bude ďalších 11 miliónov korún pre štyri školy.

Pripravili sme ďalších šesť projektov na rekonštrukciu a modernizáciu objektov, ktorými sa uchádzame o zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ. Dva z nich sa týkajú škôl – Gymnázia v Gelnici a SOU poľnohospodárskeho Pribeník. Celkové investičné náklady všetkých zámerov sú takmer 149 milióna korún, do uvedených škôl chceme z tejto sumy investovať 52 miliónov. Projekty sú už na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, v súčasnosti čakáme na rozhodnutie či budú schválené“, informoval košický župan.

Do druhého kola KSK pripravuje ďalších 7 projektov zameraných na modernizáciu budov, ktorými sa bude uchádzať o zdroje z fondov EÚ. Celkové investičné náklady predstavujú 370 miliónov korún. Šesť z týchto zámerov v hodnote 315 miliónov korún sa týka rekonštrukcie školských objektov, ktorá následne prinesie úsporu prevádzkových nákladov. Ide o gymnáziá v Trebišove, Michalovciach, na Šrobárovej v Košiciach a s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. Ïalej Strednú priemyselnú školu dopravnú a Strednú zdravotnícku školu v Košiciach.

„Uvedomujeme si, že hospodárske výsledky niektorých škôl môže negatívne ovplyvniť aj určený normatív na žiaka. V pripomienkach k zákonu o financovaní škôl a školských zariadení, ktoré sme adresovali Výboru národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá, navrhujeme prehodnotiť normatív pre športové gymnáziá a stredné školy umeleckého zamerania, ktorý sa nám javí z hľadiska ich reálnych potrieb ako nepostačujúci“, uviedol R. Bauer.

Počas tohto týždňa prebieha v stredných školách druhé kolo prijímacích skúšok. Plánovaný počet prijatých do prvých ročníkov stredných škôl v kraji je 8 048. Po prvom kole prijímačiek je zatiaľ voľných 1 434 miest.

V prvom kole prijímačiek bol najväčší záujem o košické Gymnázium Poštová 9, kde plánovali 126 prvákov, hlásilo sa 214 detí. Veľmi žiadané je Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, kde prijali 234 prvákov, záujem o prijatie malo 306 žiakov. Záujem vysoko prevyšoval možnosti košických stredných zdravotných škôl na Moyzesovej a Kukučínovej, košickej Hotelovej akadémie, rožňavskej Obchodnej akadémie, košického konzervatória a Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Záujem prevyšoval kapacitné možnosti odborných škôl najmä v odboroch: kuchár – čašník maturitný odbor, logistika v doprave, farmaceutický laborant, manažment regionálneho cestovného ruchu, zdravotnícky asistent.

Najmenší záujem bol o stredné odborné učilištia a učilištia v Košiciach na Kukučínovej a v Štítniku, SOU hutnícke v Šaci, SOU Viničky, SOU energetické Veľké Kapušany, SOU poľnohospodárske v Strážskom, SOU železničné v Čiernej nad Tisou. Tieto školy naplnili plánovanú kapacitu prvých ročníkov v prvom kole prijímačiek len na 16 až 63 percent.
Najmenší záujem bol o odbory: strojnícke – mechanik opravár, krajčírka, nástrojár, predavač, obrábač kovov, lakovník, inštalatér, maliar, podlahár, tesár, železničiar, záhradník.

K štruktúre škôl Rudolf Bauer uviedol: „V tomto školskom roku navštevovalo v našom kraji 36 percent študentov stredné odborné učilištia, 22 percent gymnáziá, 16 percent stredné priemyselné školy, 9 percent obchodné akadémie a tiež 9 percent združené stredné školy. Po tri percentá žiakov sa vzdelávalo na stredných poľnohospodárskych a na stredných zdravotníckych školách. Jedno percento študentov chodilo na dievčenské odborné školy a rovnaké percento na stredné umelecké školy“. Dodal, že je zrejmé, že niektoré školy ani po druhom kole prijímačiek nenaplnia plánované kapacity.

Podľa prognózy vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky do roku 2050 a prognózy týkajúcej sa KSK, ktorú spracovalo Výskumné demografické centrum, bude v nasledujúcich rokoch výrazne ubúdať žiakov a budú sa zvyšovať nenaplnené kapacity stredných škôl. Podľa najpravdepodobnejšieho stredného variantu prognózy najneskôr v priebehu 15 až 20 rokov začne obdobie trvalejšieho úbytku obyvateľstva. Populačný vývoj na Slovensku je charakteristický dlhodobým poklesom pôrodnosti. Počet narodených detí v SR sa znížil z 80 tisíc v roku 1990 na 51 tisíc v roku 2002, čo je pokles o vyše 29 tisíc detí.

Pre Košický samosprávny kraj odborníci spracovali demografický vývoj počtu absolventov základných škôl na najbližšie roky, ktorý má výrazne klesajúcu tendenciu.
V tomto roku absolvovalo základné školy v našom kraji 11 678 žiakov.
V roku 2009 to má byť 9 251 žiakov.
V roku 2014 predpokladáme že základné školy skončí 8 849 detí.
V roku 2015 to má byť iba 8 435 žiakov.

V súčasnosti je využiteľnosť jednotlivých typov škôl v Košickom samosprávnom kraji nasledovná:

gymnáziá 102 %
obchodné akadémie 93 %
stredné priemyselné školy 90 %
stredné poľnohospodárske školy 85 %
stredné zdravotníckej školy 86 %
stredné umelecké školy 100 %
združené stredné školy 100 %
stredné odborné učilištia 91 %
dievčenské odborné školy 86 %
Z uvedených údajov je zrejmé, že mnohé stredné školy by sa s ohľadom na demografický vývoj a pri financovaní na žiaka v krátkom čase dostali do ešte vážnejších existenčných problémov.

„Z pozície zriaďovateľa musíme pristúpiť k odôvodnenej racionalizácii siete škôl, s ktorou sme už začali a budeme v nej pokračovať. Musíme mať na zreteli globálny zámer racionalizácie s ohľadom na zabezpečenie plnej funkčnosti siete našich stredných škôl. Budeme pri tom postupovať uvážene a s maximálnou zodpovednosťou, pričom globálny zámer budeme vnímať ako nadradený individuálnym záujmom jednotlivcov“, povedal Rudolf Bauer.

Text: Soňa Jakešová

Foto: Marián Krlička

Domovské stránky KSK: www.kosice-region.sk/   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk