magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Rudolf Bauer bilancoval stav za dva roky Košického samosprávneho kraja
@ Aktuálne -> Verejná správa      Dec 23 2003 - 10:06 GMT
V závere minulého týždňa predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer bilancoval stav dvojročného spravovania vyššieho územného celku. Jeho správa znela vcelku optimisticky, a to napriek tomu, že prechod kompetencií a majetku zo strany štátu na samosprávne kraje nie je bezproblémový. Prevádza sa viac kompetencií a zodpovednosti ako financií na udržanie a zveľadenie chodu inštitúcií patriacich úrad samosprávneho kraja.

Rudolf Bauer dvojročné obdobie označil predovšetkým za čas prevodu kompetencií, delimitácie majetku a vytvorenia zásadných rozvojových dokumentov pre úspešné napåňanie poslania samosprávy.

Nadštandardné aktivity

Košický samosprávny kraj naviac založil Košické osvetové stredisko, tiež Správu ciest Košického samosprávneho kraja. Tá ma sídlo v Moldave a od nového roku je zodpovedná za údržbu ciest prevedených pod krajskú samosprávu. Vysoko ohodnotil založenie Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja. Hodnota tejto agentúry spočíva predovšetkým v tom, že svojimi poradenstvom dokáže usmerniť, z akých konkrétnych programov a fondov EÚ je možné získať finančné prostriedky na projekty podporujúce rozvoj hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja regiónu. Agentúra taktiež pomáha pri správnom napísaní projektov žiadajúcich finančnú podporu.

„Založenie a prínos agentúry vysoko hodnotil vo svojom pravidelnom monitoringu Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO spolu s Junior Achievment Slovensko. V jeho poslednom hodnotení ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR za tretí štvrťrok 2003 založenie našej Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja označil za druhý najvýznamnejší počin v rámci všetkých slovenských samospráv,“ povedal Rudolf Bauer.

Za veľmi významné považuje aj otvorenie Kancelárie regionálneho zastúpenia Košického samosprávneho kraja v Bruseli, ktoré tam pracuje od októbra 2003. „Úlohou nášho pracovníka v Bruseli je budovanie kontaktov s inštitúciami Európskej únie, partnerskými zastupiteľskými kanceláriami regiónov a zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky. Má sa tiež aktívne podieľať na hľadaní partnerov a vhodných záujmových združení regiónov a pomáhať pri obhajobe projektov z regiónu KSK,“ informoval predseda KSK Rudolf Bauer.

Majetok

Ako ďalej uviedol, „do pôsobnosti KSK od roku 2002 prešiel majetok v celkovej hodnote vyše 6,4 miliardy korún. Podľa posledného prehľadu stavu delimitácie a zverovania majetku KSK z novembra 2003 delimitácia bola na 100 % ukončená a 90 % delimitovaných nehnuteľností už máme zapísaných v katastri“.

Majetok prevedený zo štátnej správy však často nespåňa požiadavky pre plnohodnotnú prevádzku. Aj preto do zveľaďovania svojho majetku KSK v uplynulých dvoch rokov investoval vyše 427 miliónov korún, v budúcom roku plánuje investovať ďalších 250 miliónov korún. Najvýznamnejšie investície smerovali do škôl – za dva roky vyše 207 miliónov korún. V roku 2004 by to malo byť 133 miliónov korún.

Školstvo


V rámci decentralizácie štátnej správy prešli pod samosprávne kraje aj stredné školy a školské zariadenia. V prípade KSK je to 116 stredných škôl a školských zariadení. Záväzky týchto škôl však vysoko prevažovali hodnotu 21 miliónov Sk. Vďaka opatreniam, ktoré schválili poslanci, sa podľa slov Rudolfa Bauera zadåženosť škôl nezvyšuje, a to i napriek narastajúcim cenám za energiu. Školy získali možnosť predložiť rozvojové projekty, ktoré majú šancu získať financie z fondov EÚ. Túto možnosť zatiaľ využilo 34 škôl.

Zdravotníctvo

V celoštátnom kontexte vyzerá problémovo najmä zdravotníctvo. Zo štyroch nemocníc s poliklinikami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK mala najväčšia záväzky po lehote splatnosti za rok 2003 NsP Rožňava takmer 80 miliónov Sk, potom NsP Michalovce 88 mil. Sk, NsP Trebišov 70,5 mil. Sk a NsP Spišská Nová Ves 50 mil. Sk.

„Od začiatku roku 2003, odkedy k nám nemocnice prešli, sme začali prísne sledovať ich výdavky a zaviazali sme ich robiť týždenný monitoring hospodárenia. Vďaka tomu, ako aj začatému procesu transformácie nemocníc, došlo vo všetkých okrem michalovskej k poklesu vývoja zadåženosti. V nemocniciach sme začali postupne robiť finančný audit, ktorý má odhaliť rezervy v hospodárení a navrhnúť riešenia na ich odstránenie. Už bol ukončený v NsP v Spišskej Novej Vsi, v súčasnosti prebieha v NsP v Michalovciach,“ informoval predseda KSK Rudolf Bauer.

Doprava

Odbor dopravy začal na základe prevodu kompetencií pracovať v KSK od apríla 2003. Jednu jeho časť tvorí autobusová doprava, v rámci ktorej KSK vydal 200 licencií pre pravidelné spoje. V rámci kontroly a možnosti uloženia sankcií za nedodržiavanie zmluvných úloh KSK uložil aj pokuty v hodnote 200 tisíc Sk.

Verejnou mienkou zamávalo rozhodnutie ministerstva dopravy o zrušení vysokého počtu regionálnych železničných tratí. KSK v tomto smere obnovil prevádzku na železničnej trati Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany a na trati Plešivec - Muráň. V roku 2004 má dôjsť aj na obnovenie železničnej trate Spišská Nová ves – Levoča.

„Od januára 2004 sa KSK stane vlastníkom 560 kilometrov ciest II. a 1 388 kilometrov ciest III. triedy na svojom území. Do nášho majetku prejde aj 609 mostov, z ktorých je v zlom a veľmi zlom stave 30. Účtovná hodnota majetku súvisiaceho s delimitáciou ciest, ich správou a údržbou na KSK je 2,8 miliardy Sk. Dlhodobý investičný dlh do cestného hospodárstva v KSK dosahuje 0,9 miliardy Sk,“ povedal Rudolf Bauer. Podľa jeho slov budú medzi prvé úlohy patriť aktivity v rámci oddlženia ciest, ale aj ich údržba a oprava, aby sa cestná sieť stala kvalitnejšou. Je to však opäť otázka množstva finančných prostriedkov, ktoré bude možné do tejto činnosti investovať.

“Podarilo sa nám zaradiť úsek výstavby cesty II triedy Plešivec - št. hr. SR/MR - AGYTELEK v rámci cezhraničnej spolupráce do zoznamu projektov čerpajúcich finančné prostriedky s fondu PHARE. Aj pod vplyvom argumentov KSK poslanci národnej rady presadili uvoľnenie 100 mil. Sk na prípravu výstavby rýchlostnej komunikácie R4 Košice-Miškolc,“ dodal Rudolf Bauer.

Sociálne služby

V súčasnosti pod KSK patrí 6 domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb, 3 domovov sociálnych služieb s celoročným pobytom pre mentálne postihnutých dospelých, 3 domovov sociálnych služieb s denným a týždenným pobytom pre mentálne postihnuté deti, 6 útulkov, 3 domovov pre osamelých rodičov, 1 stanice opatrovateľskej služby, 4 zariadení pestúnskej starostlivosti. Od budúceho roka pribudnú 3 domovy sociálnych služieb s celoročným pobytom pre ťažko telesne postihnuté deti, 4 krízové centrá, 1 resocializačné centrum.

Rudolf Bauer za úspechy v tejto oblasti považuje prijatie koncepčného zámeru transformácie zariadení sociálnych služieb, transformáciu konkrétnych zariadení sociálnych služieb – DSS Kráľovce na neziskovú organizáciu, DDaDSS Južná trieda – transformácia formou odovzdania činnosti ADCH, racionalizácia zariadení zariadení bez právnej subjektivity – schválením zriadenia právneho subjektu, ktorý prevezme poskytovanie sociálnych služieb od zariadení so sídlom v Košiciach bez právnej subjektivity a vypracovanie štúdie sociálnych potrieb v okresoch Košice, Košice – okolie a Michalovce.

Slavomír Szabó   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk