magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

3. ročník ankiet ”Smraškod” a ”Zelená haluz” 2004 už má víťazov
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Dec 21 2004 - 03:09 GMT
Vyhlásili výsledky ankiet o osobnosť, ktorá najvýraznejšie prispela k poškodzovaniu životného prostredia o najabsurdnejší výrok v oblasti životného prostredia v SR.


(Spoločnosť priateľov Zeme a Lesoochranárske zoskupenie VLK - talčová správa) - Výsledky ankiet ”Smraškod 2004” - o osobnosť, ktorá najvýraznejším spôsobom prispela k zhoršeniu, alebo konzervovaniu zlého stavu v oblasti životného prostredia v SR za posledný rok a ”Zelená haluz 2004” o najabsurdnejší výrok v oblasti životného prostredia, vyhlásili na dnešnej tlačovej besede v Bratislave zástupcovia ekologických organizácií.

Víťazom ankety ”Smraškod 2004” sa stal:
- Pavol Rusko, minister hospodárstva SR, predseda ANO
(popis činnosti, za ktorú získal toto ocenenie nájdete v prílohe tlačovej správy).
- Prvé miesto v ankete ”Zelená haluz 2003” vyhral výrok:
"Betón nie je nepriateľ človeka, pokiaľ sa s ním nakladá efektívne."
Mikuláš Dzurinda
, premiér SR, predseda SDKÚ (denník SME, 25.11.2004).
M. Dzurinda sa takto vyjadril po kalamite v Tatrách prezentujúc svoje názory na “nový pohľad na rozvoj turizmu vo Vysokých Tatrách, aby sa mohli meniť územné plány, budovať zariadenia” ... pričom sa zabudol zmieniť o dopadoch na národný park.

Do ankiet nominovali kandidátov občania SR po zverejnení výzvy, od 16.11. do 2.12. Tohto roku bolo zaslaných občanmi 14 nominácií. Nominácie posudzovala a o víťazoch ankiet ”Smraškod 2004” a ”Zelená haluz 2004” rozhodovala 35 členná komisia zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z akademickej obce a známych osobností.

Cieľom obidvoch ankiet je humorno - satirickou formou upozorniť na problém poškodzovania prírody a životného prostredia na Slovensku, ktorý je často spojený práve s činnosťou konkrétnych jednotlivcov. Práve tí svojimi činmi prispievajú k devastácii prírody, alebo konzervovaniu zlého stavu v niektorej oblasti životného prostredia. Takéto aktivity uskutočňujú často bez vedomia verejnosti, dopady ich činov však následne znáša celá spoločnosť. Ankety oboznamujú verejnosť s činnosťou týchto ”osobností” a majú zabezpečiť dostatočnú ”propagáciu” ich činom a výrokom, ktorých výsledky môžu neskôr ovplyvniť aj naše životy.


Za organizátorov

Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme

Juraj Lukáč
náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

Prílohy:

Popis činnosti víťaza ankety ”Smraškod 2004”


PhDr. Pavol Rusko
, minister hospodárstva SR

Od nástupu do funkcie ministra hospodárstva SR Pavol Rusko stihol vyvíjať aktivity poškodzujúce ochranu životného prostredia, prírody, vo všetkých oblastiach, kde to bolo možné:
- Vyvíjanie hrubého nátlaku za zníženie súčasnej úrovne ochrany prírody v národných parkoch a chránených územiach ako údajnej prekážky rozvoja turizmu v SR, vrátane TANAPu.
- Zablokovanie zavedenia zálohovania nápojových jednorazových obalov a vysokej miery ich recyklácie, na základe nátlaku lobbistických skupín niektorých obchodných reťazcov a výrobcov nápojov, bez odborných objektívnych podkladov. Naviac, zablokoval to rozporovaním Vyhlášky Ministerstva životného prostredia, ktorá mala byť už len posledným formálnym krokom. ZA zavedenie zálohovania už totiž predtým hlasovali občanmi zvolení poslanci parlamentu v zákone o obaloch (ten poskytol základný rámec, ktorý mala Vyhláška už len dotiahnuť). Vláda SR hlasovala za limity recyklácie, ktoré sa bez zálohovania nedajú dosiahnuť. Zablokoval ho napriek faktu, že ZA zálohovanie je podľa oficiálnych prieskumov (napr. Focus 2003) väčšina občanov SR, Združenie miest a obcí SR, mnoho odborníkov z akademickej obce, 80 mimovládnych organizácií. Týmto konaním tiež prispieva k prenášaniu práva rozhodovať o riešení problémov životného prostredia z demokraticky volených zástupcov občanov a zodpovedných odborných orgánov na nikým nevolené lobbistické priemyselné a obchodné skupiny. Kvôli tomuto postoju je / bude životné prostredie SR zbytočne znečistované desaťtisícami ton odpadov ročne navyše.
- Presadzovanie štátnej podpory pre dostavbu AE Mochovce so všetkými známymi negatívami atómovej energetiky pre ľudí a prírodu, bez nezávislej ekonomickej analýzy, ktorá by preukázala ekonomickú výhodnosť (pretože predošlá nezávislá analýza preukázala jej ekonomickú nevýhodnosť). S tým súvisí svojvoľné nahradenie záväzného, vládou schváleného dokumentu, ktorý bol verejne pripomienkovaný iným, neprerokovaným a nezáväzným dokumentom. Koncepciu energetickej politiky dal P. Rusko stiahnuť z verejne prístupnej webovej stránky ministerstva hospodárstva. Tá bola dovtedy jediným koncepčným dokumentom, ktorý prešiel verejným pripomienkovaním. Jej neodôvodnené nahradenie materiálom vypracovaným spoločnosťou Slovenské elektrárne, ktorého objektívnosť je diskutabilná, je pohŕdaním základnými pravidlami riadenia verejných inštitúcií.
- Nerešpektovanie a verejné znevažovanie oficiálnych, vládou a v prípade Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja (NSTUR) i NR SR schválených rozvojových koncepcií a strategických dokumentov, bez oficiálneho iniciovania procesu ich nového vypracovania.

Ochrana životného prostredia a prírody je nerozlučne previazaná s celkovou snahou o zlepšenie kvality života občanov, preto uvádzame aj ďalšie negatíva pôsobenia Pavla Ruska na poste ministra hospodárstva SR:
- Porušovanie a ignorovanie zákonov SR, zákona o slobodnom prístupe k informáciam (odmietanie zverejnenia zmlúv medzi SR a súkromnými korporáciami, napriek nezákonnosti, ktorú preukázala analýza ministra spravodlivosti, napriek uzneseniu Národnej rady SR, rozhodnutiu vlády). Želanie súkromných korporácií kladie nad zákony SR, nad vlastnícke práva občanov SR.
- Nerešpektovanie vlastníckych práv (napr. udalosti okolo vlastníkov pozemkov pre KIA).
- Neslušné osočovanie oponentov, ľudí s iným názorom (napr. redaktorov masmédií), odborníkov z oblasti ochrany prírody.
- Podliehanie nátlaku lobbistických skupín a zamieňanie si súkromného záujmu so záujmom verejným.


Komisia ankiet ”Smraškod 2004” a ”Zelená haluz 2004”

Občianske združenia, mimovládne organizácie:

- Centrum pre podporu miestneho aktivizmu - Michaela Farkašovská
- Nadácia Ekopolis - Peter Medveď, Ing.
- Lesoochranárske zoskupenie VLK - Juraj Lukáč, Ing.
- MV SZOPK - Katarína Šimončičová
- Spoločnosť priateľov Zeme - Ladislav Hegyi
- Sloboda zvierat - Rastislav Kolesár, MVDr.
- Brečtan - Daniel Darida, RNDr.
- Bratislavské ochranárske regionálne združenie (BROŽ) - Ľubica Trubíniová, Ing.
- Dubnická Environmentáílna Skupina (D.E.S.) - Marek Kurinec
- Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Juraj Hipš, Mgr.
- Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty - Rastislav Mičaník
- Nadácia Zelená nádej - Mária Hudáková, Ing.
- Za matku Zem Prešov - Peter Socháň, Mgr.
- OZ Vydra - Mária Šrolová,
- Za matku Zem - Pavol Široký, Mgr.
- Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (STUŽ) - Mikuláš Huba, Doc., RNDr., CSc.
- Lesoochranárske zoskupenie VLK Poľana - Marek Záslos
- Združenie Slatinka - Martina Paulíková, Ing.
- Priatelia Zeme - Štefan Jančo, Mgr.
- ASIS - Margita Palušová, Mgr.
- Klub Strážov - Juraj Smatana, Mgr.
- Inštitút pre solidárnu spoločnosť - Eduard Chmelár PhDr.
- Děti Země Česká rep. - Miroslav Patrik, RNDr., zástupca spriateleného českého Ropáka

Známe osobnosti:
- Ján Króner,herec
- Stanislav Dančiak, herec
- Martin Huba, herec, režisér
- Marián Greksa, spevák, hudobník
- Juraj Johanides, režisér
- Alan Mikušek, spevák, hudobník
- Miroslav Noga, herec, spevák
- Lucia Šoralová, herečka, speváčka
- Janko Kuric, spevák, hudobník

Osobnosti akademickej obce:
- Miroslav Vanek, Ing.
- Miloš Veverka, Ing.
- Sámešová Dagmar, Doc., Ing., PhD.
- Bohdan Juráni, Prof., Ing., CSc.


Smraškod obyčajný - zoologický popis
(Büro vulgaris, L.)

Podivný tvor patriaci do kmeňa Chordata, čeľaď Cicavce (Mammalia, L.), rad všežravce. Patrí medzi škodlivú, nesrstnatú zver. Keďže nie je pokrytý žiadnou srsťou, väčšinu života sa pohybuje v konfekčných oblekoch, pričom na presuny z miesta na miesto nepoužíva svoj zakrpatený dolný pár končatín, ale prístroj so štyrmi valivými objektami a jedným smradiacim otvorom spolu nazývaným automobil.

Smraškod obyčajný svojim výzorom pripomína bežných primátov. Má však vyššie čelo, kratšie ušnice, užší krk so zreteľnou hrivou na hlave. Samica má jeden pár mliečnych bradaviek.

Smraškod obyčajný je pravdepodobne fylogenetickým pokračovaním Ropáka bahnomilného (Petroleus mostensis) záhadného tvora vyskytujúceho sa na západ od slovenských hraníc a živiaceho sa ropnými produktmi a výfukovými splodinami. Na rozdiel od neho sa ale tento slovenský mutant živí neporušenými časťami slovenskej prírody.
Podrobnou analýzou DNA evoluční biológovia zistili, že Smraškod obyčajný sa postupne vyvinul z Ropáka bahnomilného, ktorý si začiatkom 90- tych rokov rozširoval svoje teritórium smerom na východ. Jednotlivé exempláre sa dostali až k vodárenskej nádrži Starina, kde mu k výžive nestačili ropné produkty vytekajúce z lesných traktorov do priehrady a nadbytok pre neho nesmierne jedovatého kyslíku a zdravých, prastarých stromov, mu nesmierne sťažoval existenciu. Postupnými mutáciami sa v evolučnom procese jeho DNA a s ňou aj fenotyp postupne menil a transformoval, až do dnešnej podoby Smraškoda obyčajného. Smraškod obyčajný je evolučne naprogramovaný tak, aby modifikoval svoje životné prostredie smradením a škodením spôsobom, ktorý by umožnil ďalšie nerušené šírenie Ropáka bahnomilného na našom území.

Jeho masívny výskyt na niektorých miestach Slovenska spôsobuje hromadný výrub stromov, ktorý sa nápadne podobá štandartným holorubným a podrastovým lesníckym praktikám a spôsobujúci rozsiahle plochy bez lesa, s obľubou napadá národné parky a vytvára tam stavby podobné golfovým ihriskám, lyžiarskym vlekom a lanovkám.

Vypúšťa látky identické s pesticídmi a rôzne odpady a znečisťuje nimi pramene a vodné toky. Zároveň v skladoch rôznych firiem obaľuje ich výrobky nadbytočnými, nerecyklovateľnými a škodlivými obalmi. Spoločne s inými príbuznými druhmi vytvára kolónie byrokratickej formy úradníkov a pri kalamitnom premnožení môže dramaticky ohroziť stav slovenskej prírody.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606