magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Prvá obec na Slovensku sa prihlásila k medzinárodnej koncepcii Smerovanie k nulovému odpadu
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jun 28 2004 - 03:25 GMT
( Spoločnosť priateľov Zeme- tlačová správa) - Obec Palárikovo sa stalo prvou obcou na Slovensku, ktorá sa oficiálne prihlásila k medzinárodnej koncepcii Smerovanie k nulovému odpadu. Stalo sa tak na základe podnetu mimovládnej organizácie Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ). Tento záväzok prijalo na včerajšom zasadnutí obecné zastupiteľstvo tejto obce schválením Rezolúcie koncepcie Smerovanie k nulovému odpadu..

Dlhodobým cieľom tejto koncepcie je priblíženie sa k nulovému odpadu, ktorý končí na skládkach alebo v spaľovniach. Súčasťou koncepcie Smerovanie k nulovému odpadu na komunálnej úrovni sú aktivity pre predcházanie vzniku odpadu, znovupoužívanie využiteľných vecí a až na treťom mieste nasleduje intenzívny separovaný zber pre recykláciu a kompostovanie. Nevyhnutná je zároveň aj spolupráca s obchodnou a priemyselnou sférou.

S praktickou realizáciou jednotlivých krokov v Palárikove sa začne po schválení Akčného plánu. Jeho vypracovaniu a schváleniu bude predchádzať dôkladné zmapovanie súčasného stavu odpadového hospodárstva. Až po ňom budú navrhnuté konkrétne ciele a aktivity, ktoré budú predložené na diskusiu verejnosti a obecnému zastupiteľstvu v najbližších mesiacoch. Pri vytvorení a praktickej realizácii jednotlivých aktivít Akčného plánu bude Palárikovu pomáhať SPZ.

Aktivity napĺňajúce ciele tejto koncepcie (v zahraničí známej pod názvom Zero waste - Nulový odpad) začína realizovať stále väčšie množstvo štátov, miest, obcí a firiem po celom svete (štát - Nový Zéland; mestá a obce - Canberra /Austrália/, Okres Del Norte /USA/, firmy - Xerox /Rochester, New York/, Hewlett Packard /Roseland, Kalifornia/).

Výsledkom je zodpovedné nakladanie s prírodnými zdrojmi a envrironmentálne šetrné a ekonomicky efektívne odpadové hospodárstvo bez zbytočných skládok a spaľovní, ktoré sa v prvom rade snaží predchádzať vzniku odpadov.


Radoslav Plánička, Spoločnosť priateľov Zeme


Text schválenej Rezolúcie kooncepcie
SMEROVANIE K NULOVÉMU ODPADUVzhľadom na to, že :


- zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním, resp. spaľovaním má negatívny vplyv na životné prostredie, plytvá prírodnými zdrojmi a prenáša skutočné riešenia problému odpadov na budúce generácie,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním je ekologicky nezávadné
- ekonomika opätovného využívania prírodných zdrojov vytvára produktívnejšie, trvalejšie a zmysluplnejšie pracovné miesta,
- predchádzanie vzniku odpadov predstavuje najefektívnejšiu a najudržateľnejšiu stratégiu využívania prírodných zdrojov,
- minimalizáciu tvorby odpadu zaručuje opätovné využívanie vecí, rozumná miera spotreby a konzumu, podpora spätného odberu vratných obalov v obchodnej sieti.

Obec Palárikovo si preto ustanovuje koncepciu „Smerovanie k nulovému odpadu“ ako dlhodobý cieľ za účelom znižovania odpadu a znečistenia vo výrobe, používaní, skladovaní a recyklovaní materiálov. Tento cieľ sa budeme snažiť dosiahnuť vytvorením a realizáciou Akčného plánu a opatrení, ktoré výrazne znížia produkciu odpadu a znečistenia. Pri jeho tvorbe budeme úzko spolupracovať s občanmi a podnikateľskou sférou. Tieto opatrenia budú podnecovať obyvateľov, obchod a ďalšie subjekty k zodpovednému využívaniu, znovupoužívaniu a recyklácii materiálov.
Vytvorenie a praktická realizácia Akčného plánu bude prebiehať v spolupráci s mimovládnou organizáciou Spoločnosť priateľov Zeme.

Táto rezolúcia bola prerokovaná a prijatá obecným zastupiteľstvom obce Palárikovo dňa 24.6.2004, uznesením č. 14/040624

v Palárikove dňa 24.6.2004


Základné informácie o kampani SPZ – Smerovanie k nulovému odpadu


Kampaň SPZ je pomenovaná podľa modernej koncepcie odpadového hospodárstva. Koncepcia Smerovanie k nulovému odpadu nezahŕňa len prácu na zvyšovaní recyklácie. Je to komplexný systém zaoberajúci sa elimináciou množstva a škodlivosti odpadov, počnúc dizajnom výrobkov a obalov, ich používaním až po recykláciu. Koncepcia smerovania k nulovému odpadu minimalizuje vznik a škodlivosť odpadov už pri zdroji, maximalizuje recykláciu, zabezpečuje, že výrobky sa môžu opätovne používať, opravovať alebo recyklovať - dávať bezpečne späť na trh alebo do prírody.

Cieľom kampane SPZ “Smerovanie k nulovému odpadu” je v najbližších mesiacoch hlavne zavedenie a rozvoj triedeného zberu odpadov v obciach pre recykláciu a kompostovanie. Súčasne však bude zdôrazňovať, že len samotný triedený zber nestačí pre riešenie problémov so súčasnou produkciou odpadov. Dôležité je dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva (deklarovanú aj legislatívou EÚ a SR):

1. Minimalizuj (lepšie je odpadom predchádzať, než s nimi nákladne a problematicky nakladať)
2. Znovupoužívaj
3. Recykluj

Koncepcia “Smerovanie k nulovému odpadu” zahŕňa širokú škálu krokov napr. :
- rozšírená zodpovednosť výrobcov za svoje výrobky (vrátane ich zberu a recyklácie po skončení životnosti),
- motivačné systémy triedeného zberu; mechanicko-biologické spracovanie nevytriedených odpadov,
- rozšírenie zálohovacích systémov,
- nepodporovanie ťažby primárnych surovín a zneškodňovania odpadov (skládok a spaľovní odpadov),
- finančná / daňová reforma (internalizácia externalít, presunutie daňovej záťaže z “dobrých vecí” na znečisťovanie…),
- rozvoj opätovného používania (výrobkov, obalov) ...   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606