magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Podpísali Memorandum o spolupráci pri riešení problematiky prípravy a výstavby rýchlostnej komunikácie R-4
@ Aktuálne -> Región      Jan 28 2004 - 09:16 GMT
Potom, ako na návrh zástupcu Šimkovej platformy SDKÚ (dnes Slobodné fórum) poslanci NR SR schválili 100 miliónovú dotáciu na vy budovanie rýchlostnej komunikácie z Košíc do Milhosti, sme priniesli reakciu primátora Zdenka Trebuľu. Je samozrejmé, že mesto tento krok víta, pretože skutočnosť, že Košice nie sú spojené s okolitým svetom diaľnicami, odrádza okrem iného aj zahraničných investorov. Včera sa v Košiciach stretli zástupcovia ministerstva dopravy, Košického samosprávneho kraja a mesta, aby podpísali spoločné memorandum, na základe ktorého by bolo možné nepriaznivú situáciu riešiť.

Vzhľadom na skutočnosť, že finančné nároky na celú cestnú stavbu sú neporovnateľne vyššie, dá sa hovoriť iba o začiatku stavebných aktivít. Spomínaná čiastka bude s najväčšou pravdepodobnosťou využitá na výstavbu križovatky Prešovská – Sečovská, ktorá tvorí súčasť celkového dopravného prepojenia.

Viac sa dozviete z textu memoranda, ktoré zúčastnené strany podpísali, a ktoré uvádzame v plnom znení.

sl

M E M O R A N D U M
o spolupráci pri riešení problematiky prípravy a výstavby
rýchlostnej komunikácie R-4,
Košice – Milhosť – štátna hranica SR/MR,
privádzača Košice Prešovská – Sečovská II. etapa
a privádzača Košice Prešovská – Sečovská III. etapa,
podpísané v Košiciach, 27. januára 2004Zúčastnené strany:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
zastúpené štátnym tajomníkom Jánom Kotuľom,

Košický samosprávny kraj,
zastúpený predsedom KSK RNDr. Rudolfom Bauerom,

a Mesto Košice,
zastúpené primátorom mesta JUDr. Zdenkom Trebuľom,


vedomé si významu týchto dopravných stavieb pre obyvateľov Košického samosprávneho kraja a jeho sídla, mesta Košice,

deklarujú
spoločný záujem
na začatí výstavby rýchlostnej komunikácie R-4
Košice - Milhosť- štátna hranica Slovenská republika/Maďarská republika
a na urýchlenom dokončení výstavby dopravného uzla
križovatka Prešovská - Sečovská Košice a nadväzných komunikácií


Vzájomnou spoluprácou chcú zúčastnené strany docieliť podstatné skvalitnenie automobilovej dopravy na území mesta i celého Košického samosprávneho kraja a tým prispieť k väčšej spokojnosti obyvateľov i návštevníkov regiónu.

Spolupráca bude zameraná na včasné zaradenie stavieb do rozpočtov na príslušné roky, na podporu investora SSC Bratislava, IVSC Košice pri prerokovaní, zabezpečovaní stanovísk, zabezpečovaní rozhodnutí, štátnej expertíze, majetkovoprávnom vysporiadaní a začatí stavby.

Jedným z opatrení, ako čeliť tlaku automobilovej dopravy na centrálne časti mesta, je vytvorenie uceleného, kvalitného a kapacitne dostatočného nadradeného komunikačného systému mesta. Ten by mal účinne odľahčiť miestne komunikácie od tej automobilovej dopravy, ktorá nemá v meste svoj zdroj ani cieľ a zároveň prebrať rozhodujúcu časť automobilovej premávky. Takýmto dopravným uzlom je v súčasnosti budovaná križovatka Prešovská – Sečovská, jej II. a III. etapa. Výhľadovo musí túto úlohu nutne prevziať navrhovaný východný diaľničný obchvat mesta, s napojením na rýchlostnú komunikáciu na juhu mesta R - 4 Košice – Milhosť - štátna hranica SR/MR.

Súčasný stav prepojenia komunikačného systému mesta na obchvatové komunikácie je nevyhovujúci a vytvára prekážku aj pre cesty, ktorých zdroj a cieľ sú na území Košického samosprávneho kraja.

Dobudovanie dopravného uzla križovatka Prešovská – Sečovská umožní rozdelenie vonkajšej cieľovej a zdrojovej dopravy, ako aj plynulejšiu realizáciu vnútromestských jázd medzi sídliskovými časťami mesta. Tým bude zabezpečené prevedenie tranzitnej a rozdelenie regionálnej dopravy pred vstupom do mesta už na jeho obvode, spolu s následným výrazným znížením dopravnej záťaže na komunikačnú sieť vo vnútri mesta.

Košický samosprávny kraj je spojovacím článkom v dopravnom koridore medzi pobaltskými krajinami a krajinami na Balkáne a Jadrane. V tomto koridore je plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R-4 (štátna hranica Poľská republika/Slovenská republika – Vyšný Komárnik - Prešov – Košice – Milhosť – štátna hranica Slovenská republika/ Maďarská republika), ktorá je plne v súlade s európskymi koridormi TINA.

Doterajší prejazd cez Košice a jednotlivé obce na trase rýchlostnej komunikácie spôsobuje dopravné obmedzenia so zvyšovaním hlukovej a emisnej záťaže na okolité prostredie. Preto urýchlené začatie výstavby rýchlostnej komunikácie s medzinárodným prepojením na diaľničnú sieť Maďarskej republiky vytvára podmienky pre zlepšenie cezhraničnej spolupráce, na rozvoj cestovného ruchu a zvyšuje možnosti regionálnych podnikateľských organizácií na presadenie sa v medzinárodnom teritóriu.

Spolupracujúce strany sa zhodujú na tom, že sprevádzkovaním obidvoch uvedených dopravných stavieb sa výrazne zníži ekologická záťaž na životné prostredie. V rámci prípravy obidvoch dopravných stavieb bude uplatňovaný návrh účinných opatrení pre znižovanie negatívnych účinkov z automobilovej dopravy, predovšetkým z hlukovej a emisnej záťaže a toto bude podľa miestnych podmienok realizované už v prevádzkových úsekoch komunikačných ťahov.

V záujme urýchlenia prípravných prác zúčastnené strany vytvárajú stálu pracovnú skupinu kompetentných odborných pracovníkov, zastupujúcich signatárov Memoranda o spolupráci. Pracovná skupina má zámer vyhodnocovať plnenie Memoranda o spolupráci a v prípade potreby navrhovať jeho doplnenie o ďalšie stavby.


V Košiciach, 27. januára 2004

Ing. Ján Kotuľa, štátny tajomník, MDPaT SR

RNDr. Rudolf Bauer, predseda, Košický samosprávny kraj

JUDr. Zdenko Trebuľa, primátor, Mesto Košice   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk