magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Prieskum situácie osirotených detí na Slovensku – 2003
@ Aktuálne -> Služby      Nov 20 2003 - 07:50 GMT
(ZDRUŽENIE ZA SOCIÁLNU REFORMU - tlačová správa) (English version under the Slovak one) – Prvého októbra 2001 začalo Slovensko v oblasti medzinárodnej adopcie oficiálne akceptovať Haagsky dohovor. Prvý rok bol však slabý. Zo 125 detí začlenených do zoznamu pre adopciu, boli do rodín umiestnené len štyri. Zaujímalo nás, či sa v druhom roku situácia zmenila. Zisťovali sme to prieskumom realizovaným v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k štatistickým informáciám. Výsledky prieskumu sme predložili ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontaktovali sme 71 detských domovov. Chceli sme vedieť aký počet detí evidujú ako ‚siroty‘ a koľké by prípadne mohli byť adoptované do opatrovateľských rodín. Chceli sme tiež vedieť, koľko právne voľných detí je u nich dlhšie než 6 mesiacov. Ďalej sme prosili, aby uviedli počet detí - sirôt v predškolskom a počet detí v školopovinnom veku. Odpoveď sme dostali z 35 detských domovov.

Kontaktovali sme všetkých 8 sociálnych oddelení na jednotlivých krajských úradoch. Od nich sme chceli vedieť, koľko žiadostí o adopciu zaslali do Centra pre adopciu v Bratislave. Chceli sme tiež zistiť, koľko žiadostí Centrum zamietlo alebo vrátilo, resp. koľko žiadostí - a prečo - do Centra vôbec neposlali. Zaujímal nás tiež, koľko sirôt bolo za posledný rok prostredníctvom Centra adoptovaných do zahraničných rodín. Vyplnené dotazníky nám v priebehu októbra prišli zo 7 úradov, nedostali sme odpoveď z Nitry.

V „Zámeroch v oblasti právnej úpravy sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie“ z októbra 2003, ktoré pripravila sekcia pre rodinnú politiku Ministerstva sociálnych vecí v októbri, sme našli údaje od ústredných orgánov:
„SR v súčasnosti spolupracuje so 7 štátmi v Európe a s Kanadou a doposiaľ bolo sprostredkovaných 81 medzištátnych osvojení“ (strana 7)

Z došlých odpovedí krajských úradov a detských domovov sme zistili nasledovné:

• Počet detí vo všetkých vekových kategóriách,
ktoré sú hodnotené ako právne voľné pre náhradné rodiny
803

• Počet detí, ktoré sú podľa záznamov hodnotené
ako právne voľné dlhšie, než 6 mesiacov

590

• Počet právne voľných detí v predškolskom veku
209

• Počet detí v predškolskom veku hodnotených
ako právne voľné dlhšie, než 6 mesiacov

139

• Počet žiadostí o adopciu zaslaných do Centra
95

• Počet detí, ktoré sú síce právne voľné dlhšie, než 6 mesiacov,
no z rôznych byrokratických príčin nie sú evidované v Centre

48

• Počet detí, ktoré boli za posledný rok zverené do rodín v zahraničí
24*

• Počet detí, ktoré čakajú na pojednávanie v najbližších mesiacoch
22


* Deti boli adoptované do Talianska (8) Francúzska (7) a Kanady (4). Ďalších 5 detí bolo umiestnených do rodín v zahraničí, bez uvedenia, do akých krajín sa dostali.
Na konci októbra uvádzalo sedem sociálnych oddelení na krajských úradoch (mimo Nitry) počet 24 detí, ktoré sa počas posledného roka dostali do rodín v zahraničí. Centrum v Bratislave uvádza, že do Kanady alebo Európy bolo umiestnených 81 detí. Znamená to, že 57 detí bolo umiestnených bez vedomia miestnych adopčných úradov? Ako je to možné? Odkiaľ sú tieto deti a kam odišli? Z pohľadu právnej čistoty to zaváňa škandálom.

Ak chýba nezávislý audit, ktorý skúma každú žiadosť a overuje stav každej rodiny, ktoré si v Európe, či Kanade adoptovali niektoré z uvedených 81 detí, niet inej možnosti, než zaslať výsledky tohoto výskumu Haagskemu výboru.

• Až 48 detí prichádza o svoju príležitosť, lebo ich spisy sa strácajú kdesi v obrovskom bludisku byrokracie.

• Z domovov na západnom Slovensku, ale aj z väčšiny stredoslovenských, sme dostali takéto informácie:

Počet detí vo vašom ústave:
27
44
20
46
54
85

Počet právne voľných detí v zmysle zákonov:
0
2
1
5
1
1
atď.

Realita je taká, že z 803 detí klasifikovaných ako siroty, je až 789 umiestnených v zariadeniach na východe, teda v okolí Košíc, Prešova, prípadne Banskej Bystrice.

Napriek tomu však práca na koordinácii adopcie je vykonávaná v ... Bratislave. Ťažký centralizmus poškodzuje kvalitu a účinnosť systému. Nepracuje v záujme detí. Adopčný úrad by mal sídliť v Košiciach, resp. v Prešove, alebo by v týchto mestách mali - v rámci decentralizácie fungovať splnomocnené, akreditované lokálne inštitúcie, ktoré by túto prácu vykonávali.

• Z výskumu vyplýva, že veľa detí v ústavnej starostlivosti je na západnom a strednom Slovensku. Ako je možné, že také množstvo detí môže byť v štátnych inštitúciách a vôbec nie sú klasifikované ako voľné pre adopciu? Je zlý zákon alebo systém? V tomto prípade zlý zákon garantuje, že systém padne.

Zdravý systém zabezpečuje, aby tí, čo v ňom pracujú, nemuseli čeliť konfliktu záujmov. V súčasnosti skúma záujem rodiča o dieťa umiestnené v detskom domove sociálny pracovník, zamestnanec tohoto domova. Toto ho stavia do ťažkej konfliktnej situácie. Plný stav detského domova preňho znamená prácu. Pomer detí a personálu zvykne byť 1,3 : 1. Čím viac detí je voľných pre adopciu, tým viac sa zvyšuje riziko straty zamestnania.

Pri našej práci s rómskou komunitou sme NIKDY nestretli prirodzeného rodiča, ktorý by povedal, že nemá rád svoje deti. Temer všetky opustené deti na východnom Slovensku sú však rómskeho pôvodu. Poznáme niekoľko úplne dysfunkčných rodín, z ktorých deti sú umiestnené do štátnej opatery. V jednom prípade otec žije neďaleko Jelšavy, matka pri Vranove, ale na trvalý pobyt sú zahlásení v Rožňave. Rozišli sa kvôli násiliu v rodine. A pritom ich 3 deti sú porozdeľované do troch rôznych ústavov. Keď sme sa ich spýtali, či majú záujem o svoje deti, temer urazene, no jednoznačne odpovedali. „Samozrejme!“ Rodičovský ‚záujem‘ tak spôsobí, že o mnohé deti sa "naveky" bude starať štát a znemožní im dostať sa do naozajstnej, fungujúcej rodiny.

Existuje možnosť, ako tento problém riešiť? Áno. Žiada si to zmenu prístupu k prirodzeným rodičom. Ešte prednedávnom bol v podobnej situácii štát Colorado v USA. Prišli však na humánny spôsob riešenia tohto problému a tak pomohli stovkám detí vrátiť sa do svojich vlastných rodín alebo adopciou sa dostať k rodičom náhradným. Ako?

1. Rodičia detí umiestnených v domovoch dostanú jeden rok – to je maximum – na to, aby si vyriešili svoje problémy. Sú priamo zodpovední sociálnemu pracovníkovi, ktorý im pomáha riešiť situáciu tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do bezpečného rodinného prostredia. Ich rodičovské práva sa však zaniknú, ak svoje problémy nedokážu do roka vyriešiť.

2. Posúdenie schopnosti starať sa o dieťa je na rozhodnutí súdu, nie sociálneho pracovníka. Súd na prvom vypočúvaní nastaví hodiny a začína odratúvať čas jedného roka, v ktorom sa problémy musia vyriešiť. Sociálni pracovníci v detskom domove tak nemusia čeliť problému konfliktu záujmov.

3. Detské domovy s deťmi do 10 rokov sa tak zmenia z ústavov dlhodobej starostlivosti na miesta dočasného pobytu. V prvom roku sa rieši otázka, či sa dieťa vráti k biologickým rodičom. Od druhého roka sa už úsilie sústreďuje na umiestnenie dieťaťa do starostlivosti náhradných rodičov.

Bill Baker, Pavel Hanšut

Osobná poznámka:
Združenie za sociálnu reformu sa nechce stať akreditovanou adopčnou agentúrou. Našou snahou je zabezpečiť existenciu funkčného systému, slúžiaceho záujmu všetkých detí v krízových stavoch.

Centrum na ochranu práv detí a mládeže vo svojej správe pre špecializovanú skupinu poslancov NR SR uviedlo, že je temer nemožné nájsť rodičov, ak deti dospeli do piateho roku života. Regionálnym sociálnym úradom dalo preto inštrukciu, aby žiadosti právne voľných detí, ak dosiahli, či nebodaj prekročili túto vekovú hranicu, do Bratislavy vôbec NEPREDKLADALI
.
V roku 2000, keď ešte systém pre medzinárodnú adopciu neexistoval, sa nám dostalo možnosti priamo pomáhať nechceným deťom nájsť nových rodičov. Spolupracovali sme s advokátskou kanceláriou na Slovensku a s medzinárodne akreditovanými adopčnými agentúrami v zahraničí. Išlo nám predovšetkým o to, aby sme našli rodičov pre deti vo veku od 5 do 10 rokov.

Počas tohto krátkeho obdobia sme pomohli 17 deťom, z ktorých 11 bolo starších, než 5 rokov.

Veď ako sa dajú chrániť práva opusteného dieťaťa lepšie, než mu umožniť, aby prvýkrát mohlo s radosťou vysloviť: „Milujem ťa ocko, milujem ťa mamka.“


ZDRUŽENIE ZA SOCIÁLNU REFORMU

Letná 38, 040 01 Košice, Tel.: 0907 104 153, Fax: 055/ 633 63 88, e-mail: socreform@inMail.sk

ENGLISH VERSION

2003 - Research about the Situation of Orphan Children in Slovakia


On October 1, 2001 Slovakia officially began a a program that is supposed to be in harmony with the Hague Convention. The first year started out poorly. Of 125 children put on the list for adoption, only four children were placed into families. We want to know the success of the program during its second year of existance. Our survey was conducted according to the law on free access to statistical information. All of this research has been provided to the Minister for Social Affairs.

We contacted all 71 children’s homes in Slovakia. We wanted to know the number of children who are classified as ‚orphans‘ and can/should be adopted into a caring family. We asked them to identify how many children have been ‚orphans‘ for more than 6 months. We also asked them to identify the number of children who are ‚orphans‘ who are preschoolers and the number who are older than preschoolers. 35 children’s homes replied.

We contacted all 8 regional social services offices. In addition we asked how many files had been sent to the Slovak Central Adoption Authorities in Bratislava. We also asked how many files of children had been returned or rejected by the Central Authorities. We also asked how many adoptions of orphan children to foreign families had taken place via the Central Adoption Authorities during the past year. 7 offices replied during the month of October. We had no reply from Nitra.

According to the „Objectives in the sphere of legal corrections for protecting the rights of juveniles.“ prepared by the section for family policy of the Ministry of Social Affairs in October, we obtained the numbers from the Central Authorities: (page 7) „The Slovak Republic works with 7 European countries and Canada and until now has negotiated the adoption of 81 children.“

From 7 regional offices and children’s homes we learned:
• # of children of all ages classified as legally free for alternative families: 803
• # classified as orphans according to records longer than 6 months: 590
• # children of preschool age classified as orphans for alternative families: 209
• # of preschoolers classified as orphans for longer than 6 months: 139
• # files sent to the Centrum for a referral to a family: 95
• # legally free more than 6 months but for bureaucratic reasons, are not in the hands of the Centrum: 48
• # children who are now entrusted to families abroad during the past year: 24
• # children who are now waiting for a court date in the next few months: 22

The children had been adopted to Italy (8) France (7) and Canada (4) 5 children were placed into families abroad, but we were not told to which countries.

• As of the end of October, regional welfare offices, not including Nitra, knew of only 24 children who have been placed during the previous year. Yet, the Adoption Authorities in Bratislava reported that 81 children had been placed to Canadian or European families. Have 57 children been placed into adoption without knowledge of the regional social offices? Where have each of these children come from and where they have gone? How were the Central Adoption Authorities able to negotiate adoption of orphans without the knowledge of the regional offices? What kind of system of accountability can exist so as to avoid such a potential scandal?

• As of the end of October, 48 children‘s files are in limbo for various bureaucratic reason.
As many files are in limbo as there are known cases in the regions.

• In western Slovakia and most of central Slovakia, we got a common characteristic of
information from children’s homes.
How many children are in your institution? How many children are legally free according
To the law?
27 - 0
44 - 2
20 - 1
46 - 5
54 - 1
85 - 1
42 - 0
etc. etc. etc.

In fact, of the 803 children who are classified as orphans, 789 are from the eastern regions of Kosice and Presov or Banska Bystrica.

Yet, the work to coordinate the adoption is done in ….. Bratislava. The characteristically heavy centralism in Bratislava clearly impairs quality and effectiveness. It does not work for the best interest of the children. Either the adoption authority should be located in Kosice or Presov, or authority should be decentralized to support accredited local institutions.

Why are so many children in instititonal care in western Slovakia at all? How is it possible that such a vast number of children in western and central Slovakia could spend years in government institution and are never classified as free for adoption? Is the law bad or is the system bad? In this case, A bad law guarantees that the system will fail. And, this bad law has catastrophic long term consequences for the victims who get caught in the system.

Of course, you want to create a structure where those who work in it do not face a conflict of interest. The present law requires for a social worker at the children’s home to keep records of the parental interest for the child. If a full orphanage means jobs, and too many children classified as legally free means potential loss of jobs, then there are elements in the system that work against each other. (Usually the ratio of children to staff is about 1.3 : 1.

Likewise, in our work with the Roma community, we have NEVER encountered any birth parent who said that they did not love their child. (Nearly all of the abandoned children in eastern Slovakia are Roma.) We know some totally dysfunctional families with children in government care. In one case the father lived near Jelsava, the mother lived near Vranov, their official residence was Roznava. They split because of domestic violence. And, their 3 children were in three different institutions. But, when we ask if they have an interest in their kids, they are offended. „Of course!“ Parental ‚interest‘ doesn’t give that child a family. Even a ‚serious‘ interest doesn’t help a child join with mom and dad. On the contrary! Parental ‚interest‘ ensures that children’s home will take care of the child for many years.

Is there a way to solve this problem? Yes. But, it means a different approach with the birth parents. Not many years ago, hundreds of children in the state of Colorado, USA were in a similar dilemma. They discovered a humane approach to the problem that helped hundreds of kids return to their families or get adopted.

4. Parents have a maximum time limit of one year to solve their problems. They must create a ‚family action plan‘ and show how they are solving their problems. They are directly responsible to a licensed social worker who assists them so that their child will return to a safe home environment. Their parental rights are terminated, however if they do not get these problems resolved within one year.

5. It is the decision of the court in cooperation with the social worker and the parents that the child is legally free. The court starts the clock ticking at the first hearing and the problems must be solved within one year. Social workers in children’s homes will not face the conflict of interest.

• Children’s homes with children under 10 years of age will transform from long term care to temporary care institutions. During the first year, the question will be whether he goes back to his biological parents. During the second year, the effort will be to place the child into caring alternative parents.

Bill Baker
Pavel Hansut
The Association for Social Reform
Zdruzenie za Socialnu Reformu
Letna 38, Kosice, Slovakia
E-mail: baker@r-net.sk


Personal note: The Zdruzenie za Socialnu Reformu does not want to become an accredited adoption agency. Our vision is to ensure that there is a functional system that works to the best interest of all of the children in crisis. However, in the year 2000, there was a window, when we directly assisted unwanted children get matched up with loving parents. We worked with an adoption attorney in Slovakia and internationally accredited adoption agencies abroad. We especially had the desire to find parents for children from ages 5 – 10. The ideal parents for older children are childless couples in their 40‘s, or older couples with just one child. What a better way to protect the rights of such a child than to enable him to say for the first time, „I love you Mom and Dad.“ During that brief time, of the 17 children we assisted, 11 of them were 5 years old or older.

In a report to a group of MP’s earlier this year, the Center for the Protection of the Rights of Children and Youth stated that it is almost impossible to find parents if the child is 5 years old or older. Therefore, when the regional welfare offices have files of legally free children who soon will be 5 years old or are older, they are instructed to NOT send their files to Bratislava.

ZDRUŽENIE ZA SOCIÁLNU REFORMU

Letná 38, 040 01 Košice, Tel.: 0907 104 153, Fax: 055/ 633 63 88, e-mail: socreform@inMail.sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606