magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Výzva k užšej súťaži (podprahová metóda verejného obstarávania) / Letná detská rekreácia
@ Doprava -> Oznamy      May 02 2003 - 12:20 GMT
1. Identifikácia obstarávateľa:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
IČO: 31 701 914
Bardejovská 6, 043 29 Košice, Tel/fax: 055/6226460
E – mail: pp.dpmk@ke.psg.sk

2. Typ zmluvy: Verejná zmluva o dielo
Kód z kvalifikácie produkcie: 85.32.11
Opis služby: Letná detská rekreácia

3. Miesto poskytnutia služby: Kraj Košice, Prešov , Poprad (do 180 km od Košíc)

4. Osobitná spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť potrebná na poskytnutie služby: vyžaduje sa odborná spôsobilosť

5. Povinnosť uviesť mená a kvalifikáciu zamestnancov uchádzača zodpovedných za poskytnutie služby: - vyžaduje sa – kvalifikovaní vedúci a zdravotná starostlivosť (pedagogické vzdelanie, alebo preškolenie cestovnou agentúrou, za čo ručí cestovná agentúra)

6. Možnosť predloženia ponuky na: celý predmet obstarávania

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Lehota na dodanie predmetu obstarávania: júl, august 2003

9. Poskytovanie súťažných podkladov:
- súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese uvedenej
v bode 1 (adresa obstarávateľa)
Kontaktná osoba: Ing. Bernátová Katarína, t.č. 6407130
Súťažné podklady sa budú vydávať:
V pracovných dňoch: pondelok až piatok, v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na písomné vyžiadanie

10. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa

11. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 13.máj 2003 do 10,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 (adresa obstarávateľa)
Poštou alebo osobne do podateľne, prípadne na sekretariát ÚRĽZ
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

12. Otváranie obálok s ponukami:
-13. máj 2003 o 10,30 hod. v DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice , I. poschodie
budova „A“ – malá zasadačka

13. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
-obstarávateľ poskytne zálohu na plnenie zmluvy vo výške 10 % z celkovej ceny letnej detskej rekreácie,
- finančné vysporiadenie za služby na základe daňového dokladu po ukončení
jednotlivých turnusov letnej detskej rekreácie

14. Podmienky účasti uchádzačov:
- predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo
overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
- potvrdenie o poistení uchádzača voči insolventnosti (originál resp. overená
kópia)
Všetky doklady, ktoré budú overované a obstarávateľ ich vyžaduje v podmienkach účasti
v súťaži nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- cena
- ubytovacie podmienky,

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 26.5.2003

17. Obstarávateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet uchádzačov na šesť.
- podmienka obmedzenia: prvých šesť prihlásených uchádzačov.

Dátum: 25. 4. 2003

Ing. Bernátová Katarína

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606