magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Výzva k užšej súťaži (podprahová metóda verejného obstarávania)
@ Doprava -> Oznamy      Apr 22 2003 - 10:56 GMT
1. Identifikácia obstarávateľa:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
IČO: 31 701 914
Bardejovská 6, 043 29, Košice, Tel.: 055/ 6407302 , Fax: 055/ 6226197
E - mail: dpmk@ke.psg.sk.

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva
Číselný znak z colného sadzobníka: 8472 90 10
Opis tovaru: Triedička a počítačka mincí so stojanom
Pre potreby spracovania mincí l, 2, 5, a 10 Sk z pokladní automatov na predaj jednorazových cestovných lístkov je potrebné, aby triedička a počítačka mincí mala nasledovné
parametre:
a/ schopnosť triediť zmes 1,2,5 a 10 Sk mincí z pokladne automatu z hľadiska ich pravosti
b/ schopnosť počítať a rozlíšiť mince podľa hodnôt v počte 9 denominácií
c/ schopnosť nastaviť triedenie a počítanie v kusoch do dvoch textilných vreciek pre jednu
hodnotu
d/ vyhotoviť o vytriedených a spočítaných minciach svetelný oznam, a súčasne zápis cez
tlačiareň
e/ vyhotoviť prehľad - inventúru spočítaných mincí podľa automatov, podľa hodnôt mincí
a vyhotoviť celkový sumár
f/ počítačku a triedičku mincí požadujeme dodať s vybavením prístroja na detekciu kovu
g/ počítať až mince v mieste prepadu do príslušného triediaceho vrecka
h/ možnosť prechodu na EUR mince
i/ násypník mincí na kapacitu zmiešaných mincí cca l5 kg

3. Miesto dodania tovaru: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská
č. 6, 043 29 Košice , ekonomický úsek , pokladňa podniku

4. Druh a množstvo tovaru:
l ks triedička a počítačka mincí

5. Možnosť predloženia ponuky len na celý predmet obstarania.

6. Variantné riešenie: neumožňuje sa. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Lehota na dodanie predmetu obstarávania: do 30.5.2003

8. Poskytovanie súťažných podkladov:
- súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese uvedenej v bode 1
(adresa obstarávateľa)
Kontaktná osoba: Mária Bukatová, pracovníčka investičného odboru, č.t. 055/6407331, 6407302

Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch : pondelok až piatok , v čase od 7,00 hod. do 13,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe písomného vyžiadania

9. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa

l0. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 5.5. 2003 do l2, 30 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 ( adresa obstarávateľa)
Ponuky je treba doručiť do stanovenej lehoty poštou alebo osobne do podateľne a.s. alebo
na sekretariát generálneho riaditeľa spoločnosti
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

11. Otváranie obálok s ponukami:
5.5. 2003 o 13,00 hod. v DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice, I. poschodie
budova A - malá zasadačka

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
financovanie krytie predmetu obstarania je zabezpečené , je možné poskytnúť zálohu vo
výške 20% z ceny. Splatnosť faktúry v trvaní do l4 dní od dodania, inštalácie a sprevádzkovania predmetu obstarávania.

13. Podmienky účasti uchádzačov:
Predloženie:
- dokladu o oprávnení podnikať ( originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov
- bližšieho technického opisu predmetu obstarania
- cenový návrh (cena v požadovanom mieste dodania tovaru, včítane inštalácie a zaškolenia obsluhy)

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: l. najnižšia cena

15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 15.5. 2003

16. Obstarávateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet uchádzačov na šesť.
- podmienka obmedzenia: prvých šesť prihlásených uchádzačov

Dátum: 22.4.2003

Mária Bukatová
osoba oprávnená na VO

Ing. Imrich Fráj

technický riaditeľ

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606