magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Výzva k užšej súťaži (podprahová metóda verejného obstarávania)
@ Doprava -> Oznamy      Mar 30 2003 - 15:23 GMT
1. Identifikácia obstarávateľa:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
IČO: 31 701 914
Bardejovská 6, 043 29, Košice, Tel./Fax: 055/ 6226460
E - mail: dpmk@ke.psg.sk.
2. Typ zmluvy: Verejná zmluva o dielo
Kód z klasifikácie produkcie: 85. 14. 15
Opis služby: Rehabilitačný pobyt - poskytnutie ubytovacích služieb spojených s rehabilitačnými procedúrami zameranými na pohybové ústrojenstvo
3. Miesto poskytnutia služby: Rehabilitačné stredisko - kúpeľné stredisko v SR
4. Osobitná spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť potrebná na poskytnutie služby: - vyžaduje sa v zmysle zákona NR SR č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku a jeho doplnku 3/2000 Z. z. (príloha č. 4)
5. Povinnosť uviesť mená a kvalifikáciu zamestnancov uchádzača zodpovedných za
poskytnutie služby:
nevyžaduje sa
6. Možnosť predloženia ponuky na: celý predmet obstarávania
7. Variantné riešenie: neumožňuje sa
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Lehota na dodanie predmetu obstarávania: máj 2003, september 2003
9. Poskytovanie súťažných podkladov:
- súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese uvedenej v bode 1 (adresa obstarávateľa)
Kontaktná osoba: Ing. Bernátová Katarína, tel. č. 6407 130, 131
Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch : pondelok až piatok , v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na písomné vyžiadanie
10. Úhrada za súťažné podklady : nevyžaduje sa
11. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: - 25. apríl 2003 do 10,00hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 ( adresa obstarávateľa)
Poštou alebo osobne do podateľne prípadne na sekretariát ÚRĽZ
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
12. Otváranie obálok s ponukami:
25. apríl 2003 o 10,30 hod. v DPMK, a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice, I. poschodie budova A - malá zasadačka
13. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
- obstarávateľ poskytne zálohu na plnenie zmluvy vo výške 10 % z celkovej ceny
rehabilitačného pobytu
- finančné vysporiadanie za služby na základe daňového dokladu po ukončení jednotlivých turnusov rehabilitačného pobytu.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
- predloženie dokladu o oprávnení podnikať ( originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov - overená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky
- doklad o odbornej spôsobilosti (originál alebo overená kópia- nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky)

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- cena
- poskytnuté rehabilitačné procedúry
- ubytovacie podmienky
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 7. máj 2003
17. Obstarávateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet uchádzačov na šesť.
- podmienka obmedzenia: prvých šesť prihlásených uchádzačov

Dátum: 19.3.2003 (e-mail s výzvou sme obdržali 28.3.2003; admin www.cassovia.sk)

Ing. Bernátová Katarína

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606