magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

ŠTIPENDIUM KARPATSKEJ NADÁCIE .
@ Aktuálne -> Región      Apr 16 2007 - 09:53 GMT
Výzva pre uchádzačov:

Fred Robey, americký filantrop, venoval Karpatskej nadácii 100 000 USD. Tieto finančné prostriedky bude Karpatská nadácia v priebehu piatich rokov rozdeľouvaťje medzi úspešných uchádzačov o Štipendium Karpatskej nadácie z piatich krajín Karpatského regiónu: Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina.

Akademický rok 2007/2008

Udeľovanie Štipendiuma Karpatskej nadácie v akademickom roku 2007/2008 vstupujechádza po úspešnej pilotnej fáze udeľovania štipendia do svojho prvého ročníka. V každej z piatich krajín prebehne proces udeľovania štipendia v spolupráci s vybranými strednými školami a univerzitami i neziskovými organizáciami.
V tomto akademickom roku bude štipendium udelené najviac dvom štipendistom v každej z piatich krajín Karpatského regiónu.


CIELE ŠKN: Prečo bolo štipendium zriadené?

Niektorí ľudia sa narodia vo výhodnejších, iní zase v menej priaznivých podmienkach. V živote Freda Robeyho, obyčajného Američana zo strednej vrstvy, nebolo dôležité bohatstvo, či známosti, ale jeho silné odhodlanie chopiť sa ponúknutej príležitosti a využiť ju na dobré ciele. Usilovnou prácou a rozumným investovaním sa Fred postupne vypracoval na finančne zabezpečeného človeka, ktorý má záujem dávať a vytvárať príležitosti aj pre iných. Medzi jeho najdôležitejšie filantropické ciele patrí podporovať vzdelávanie, ako aj pomáhať ľuďom, ktorí sa v živote spoliehajú v prvom rade na vlastné schopnosti.

Hlavné ciele ŠKN:

Vytvárať príležitosti na vzdelávanie pre mladých talentovaných ľudí z východného Slovenska Vychovávať kvalifikovaných mladých profesionálov, ktorí majú záujem podieľať sa na rozvoji východného Slovenska Zvyšovať povedomie regionálnej identity medzi mladými ľuďmi na východnom Slovensku

PONUKA ŠKN: Čo poskytuje štipendium?

Karpatská nadácia v spolupráci s miestnymi strednými a vysokými školami, mimovládnymi neziskovými organizáciami a miestnymi samosprávami zabezpečí, aby každému štipendistovi ŠKN boli poskytnuté tieto formy podpory:

Finančná podpora – 2 000 USD/ štipendista/ akademický rok, ktoré poskytuje Fred Robey

Poradenská podpora – poradenstvo a pomoc v súvislosti so štúdiom alebo štipendiom, ktoré poskytuje Karpatská nadácia, partnerské študentské organizácie a učitelia

Tréningová podpora – dobrovoľnícka práca alebo prax, ktoré zabezpečuje Karpatská nadácia, partnerské študentské organizácie, mimovládne neziskové organizácie, miestne samosprávy a podniky

KRITÉRIÁ ŠKN: Kto sa môže uchádzať o štipendium?

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl na Slovensku alebo absolventi stredných škôl s maturitou, uchádzajúci sa o štúdium na vysokej škole na území Slovenska, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

Trvalý pobyt na území Košického alebo Prešovského kraja

Vynikajúce alebo dobré výsledky a hodnotenie štúdia na vysokej škole alebo strednej škole

Znevýhodnené zázemie – štipendium prioritne podporí talentovaných mladých ľudí, ktorí čelia určitému znevýhodneniu (napr. sociálnemu)

Vízia budúcej kariéry – štipendium prioritne podporí talentovaných mladých ľudí, ktorí majú plán svojho osobného a profesionálneho rastu

Podpora rozvoja východného Slovenska – štipendium prioritne podporí talentovaných mladých ľudí, ktorí majú záujem konkrétnym spôsobom prispieť k rozvíjaniu svojej komunity alebo regiónu (napr. prostredníctvom témy diplomovej práce, ktorá prispieva k riešeniu problémov východného Slovenska; dobrovoľnícka práca pre miestnu komunitu; dobrovoľnícka práca pre neziskové iniciatívy, ktoré pomáhajú riešiť miestne problémy)

REALIZÁCIA ŠKN: Akým spôsobom bude štipendium uskutočnené v praxi?

Štipendium bude realizované v nasledovných krokoch:
Vyhlásenie štipendia v spolupráci s partnermi (stredné školy, univerzity, mimovládne neziskové organizácie, študentské organizácie)

Zber nominácií a požadovanej dokumentácie (Karpatská nadácia)
Výber štipendistu/štipendistov pre daný akademický rok (výberová komisia)

Výber študentskej, mimovládnej neziskovej alebo komunitnej organizácie, miestnej samosprávy alebo podniku pre dobrovoľnícku prácu alebo prax (štipendista, Karpatská nadácia, partnerská študentská, mimovládna nezisková alebo komunitná organizácia, miestna samospráva alebo podnik)


Podpísanie zmluvy s vybraným štipendistom/vybranými štipendistami (štipendista, Karpatská nadácia)

Vyplatenie prvej splátky štipendia (Karpatská nadácia)

Monitoring štúdia a študijných výsledkov, ako aj dobrovoľníckej práce alebo praxe (partnerské univerzity, študentské organizácie, mimovládne neziskové a komunitné organizácie, Karpatská nadácia)

Vyplatenie druhej splátky štipendia (Karpatská nadácia)

Zhodnotenie výsledkov a dopadov ŠFR (štipendista, partnerské univerzity, študentské organizácie, mimovládne neziskové a komunitné organizácie, Karpatská nadácia)

Spracovanie správy pre donora (štipendista, Karpatská nadácia)

VÝBEROVÁ KOMISIA ŠKN: Ako bude prebiehať výber štipendistov?

Výberová komisia ŠKN bude zostavená z troch miestnych nezávislých hodnotiteľov, ktorí spomedzi všetkých nominovaných uchádzačov o štipendium vyberú jedného alebo dvoch štipendistov. Technickú asistenciu v procese výberu komisii zabezpečí Karpatská nadácia. Výber prebehne nasledovne:

Kontrola oprávnenosti všetkých predložených nominácií (Karpatská nadácia)

Interview s jednotlivými nominovanými uchádzačmi, ktorí spĺňajú kritériá ŠKN (výberová komisia)

Výber jedného alebo dvoch štipendistov (výberová komisia)

NOMINÁCIA na ŠKN: Aké dokumenty je potrebné predložiť?

Nominačný list v rozsahu maximálne 600 slov spracuje nominátor – vhodná dospelá osoba, okrem rodinných príslušníkov nominovaného uchádzača o štipendium. Každý uchádzač o štipendium musí byť nominovaný dvomi nominátormimi.

Nominátorom na ŠKN môže byť napr. stredoškolský alebo univerzitný pedagóg, zástupca študentskej organizácie, mimovládnej neziskovej organizácie alebo miestnej samosprávy, ktorý dostatočne dobre pozná uchádzača o štipendium a dokáže spracovať nominačný list poskytujúci všetky nasledovné informácie:

Opíšte svoj vzťah k uchádzačo ovi o štipendium: Odkiaľ sa poznáte? Ako dlho sa poznáte? Ako dobre sa poznáte?

o Vysvetlite, prečo ste presvedčení, že práve tento uchádzačo o ŠKN by mal získať štipendium: Ako tento spĺňa kritériá ŠKN? Akým spôsobom môže tento uchádzač o štipendium prispieť k naplneniu cieľov ŠKN?


Motivačný list v rozsahu maximálne 1000 slov spracuje uchádzač o štipendium. List by mal poskytnúť odpovede na všetky nasledujúce otázky:

Kto si a odkiaľ pochádzaš?
Prečo o by malo byť štipendium udelené práve tebe?
Aká je tvoja vízia osobného a profesionálneho rastu?
Aký je tvoj plán na použitie podpory ŠKN?
Akým spôsobom môžeš prispieť k naplneniu cieľov ŠKN?
Životopis v rozsahu do 2 strán musí byť štruktúrovaný.
Prílohu životopisu tvorí vhodná aktuálna fotografia uchádzača o štipendium. Konkrétny formát fotografie nie je predpísaný.
Doklad o študijných výsledkoch je potrebné predložiť vo forme fotokópie relevantného dokumentu (doklady nie je potrebné notársky overovať):

Študenti univerzít predložia fotokópiu zodpovedajúcich strán ich indexu, ktoré obsahujú záznamy o študijných výsledkoch za zimný a letný semester posledného úspešne ukončeného akademického roka

Absolventi stredných škôl s maturitou, ktorí sa uchádzajú o štúdium na vysokej škole predložia fotokópiu svojho maturitného vysvedčenia

VYPLÁCANIE ŠKN: Akým spôsobom bude štipendistovi štipendium vyplatené?

Štipendium bude štipendistovi vyplatené v dvoch splátkach:
1000 USD v októbri príslušného akademického roka
1000 USD v marci príslušného akademického roka

V prípade nedostačujúcich študijných výsledkov alebo porušenia ďalších kritérií ŠKN po prvom semestri v príslušnom akademickom roku, druhá splátka ŠKN nebude štipendistovi vyplatená. V takomto prípade bude zvyšná suma ŠKN presunutá na ďalší akademický rok.

Všetky potrebné doklady sú uchádzači o štipendium povinní doručiť do termínu uzávierky podávania nominácií a to 11.5.2007 osobne alebo poštou do kancelárie Karpatskej nadácie na adrese: Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice.
Prípadné otázky a nejasnosti, ktoré sa vyskytnú pri príprave vašich podkladov a pri ktorých budete potrebovať poradiť, zasielajte mailom na cfsk@cfoundation.org prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle 055/622 11 52.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk