magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ak sa neviete domôcť svojich spotrebiteľských práv, obráťte sa na SOI
@ Aktuálne -> Služby      Apr 10 2002 - 02:47 GMT
- s riaditeľom KI SOI v Košiciach Dr. Danielom Horváthom aj o tom, ako správne postupovať pri podávaní podnetu na prešetrenie nekvality tovarov a služieb

Dozaista každý z nás pozná situáciu, že zaplatí za tovar, alebo služby, no s tým, čo obdrží, nie je spokojný. Často oprávnene. Aké sú možnosti ochrany spotrebiteľa? Môže tovar a služby reklamovať priamo na mieste a jeho reklamácia musí byť podľa zákona vybavená do 30 dní. Čo však v prípade, ak predávajúci reklamáciu neprijme, prípadne ju nesplní k spokojnosti spotrebiteľa do zákonom určeného termínu? Navštívili sme Krajský inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) v Košiciach, ktorý má pôsobnosť v Košickom kraji a porozprávali sa s riaditeľom Dr. Danielom Horváthom. Pre ilustráciu šírky rozsahu ich inšpekčnej pôsobnosti sme uviedli aj tri konkrétne príklady, v ktorých sa spotrebitelia cítili byť poškodení, a nevedeli, či sa môžu obrátiť na SOI.

Prvý príklad je spojený so strediskom emisných kontrol automobilov na Bencúrovej ulici. Zákazník si dal urobiť emisnú kontrolu, avšak po jej ukončení nemohol vyplatiť tieto služby na mieste, ale dostal šek na 210 Sk, ktorý mal ísť vyplatiť na poštu. Pritom dotyčný pracovník mu neumožnil odísť autom s tým, že to tam musí ostať, pokiaľ sa zákazník nepríde preukázať s vyplateným šekom. Až potom si mohol majiteľ svoje auto zobrať a opustiť spomínané pracovisko emisnej kontroly. Môže spoločnosť, ktorá prevádzkuje tieto služby, znemožniť zákazníkovi odchod jeho vlastným autom vysokej hodnoty, pokiaľ sa nevráti z pošty s dokladom o zaplatení 210 Sk? Patria aj takéto podnety do pôsobnosti SOI?

"Spomínaná spoločnosť poskytuje služby, teda do tejto činnosti môže zasahovať aj SOI. Nemôžeme posudzovať, či emisná kontrola bola vykonaná v poriadku, ale takéto zadržanie motorového vozidla je v rozpore s dobrými mravmi i v rozpore s Občianskym zákonníkom. Žiadna služba nemôže byť viazaná na inú službu. Nakoľko tu ide o zákazníkov súkromný majetok dosť vysokej hodnoty, organizácia musí mať platenie služieb zabezpečené tak, že buď to zákazník vyplatí priamo na mieste, alebo ak to ide vyplatiť na poštu, môže ísť so svojim autom. Veď zákazník predsa podpisuje preberací protokol s údajmi o aute a jeho majiteľovi, takže organizácia, ak by jej zákazník aj nezaplatil, môže takto vzniknutú škodu vymáhať súdnou cestou. V žiadnom prípade nemôže zadržiavať majetok v osobnom vlastníctve a podmieňovať jeho vrátenie preukázaním zaplateného šeku.

Takýto prípad SOI prešetrí, posúdi s platnou legislatívou Slovenskej republiky a výsledok dá na vedomie aj občanovi, ktorý dal podnet. Ak je riešenie problému v kompetencii SOI, zariadi to, ak je to mimo rozsahu kompetencií, poradí občanovi, ako prípad ďalej riešiť.

V takomto prípade musí byť spotrebiteľ za každých okolností upozornení vopred, aké sú podmienky na to, aby mu dotyčná firma urobila emisné skúšky."

Ak však zákazník nakoniec podstúpi to pokorenie, nechá vo firme auto, pôjde si vyplatiť šek a po vrátení auta sa pôjde sťažovať, dostane sa do situácie, v ktorej jeho tvrdenie stojí proti tvrdeniu dotyčnej firmy. Čo ak táto uvedené skutočnosti poprie?

"Ak ideme šetriť nejaký podnet, tak tam neprídeme tak, že hneď vytiahneme služobné preukazy. My si tú službu takisto objednáme ako každý zákazník a potom dokážeme, že čo naozaj robia. Bremeno zo spotrebiteľa prechádza na nás. Táto skutočnosť sa zaznamená do inšpekčného záznamu, kde je kontrolovaná firma oboznámená s výsledkom a nastupujú ďalšie opatrenia."

Druhý príklad sa týka služieb spoločnosti Eurotel, konkrétne strediska na Toryskej ulici v Košiciach. Zákazník, ktorý využíval služby spoločnosti, už po ukončení termínu časovo ohraničenej zmluvnej akcie nemal záujem o ich ďalšie služby. V spomínanom stredisku vyplnil formulár, ktorým požiadal o ich zrušenie. Keď ho odovzdal, dostal odpoveď, že číslo bude zrušené a on do 30 dní dostane písomné vyjadrenie z Bratislavy. Keď si zákazník žiadal potvrdenie o tom, že požiadal o zrušenie služieb, nedostal ho. Dotyčná pracovníčka to odôvodnila tým, že veď predsa oni majú jeho žiadosť. Zákazník teda nemal v rukách žiaden doklad o podaní žiadosti. Keby nasledujúci mesiac dostal faktúru za telefónny paušál, nemá sa ako brániť. Rieši SOI aj takéto podnety?

"Tento problém patrí do pôsobnosti SOI, pretože ide o službu spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľovi skončí niekoľkomesačný nájom mobilu, v každom prípade má právo na odstúpenie od zmluvy, čo mu umožňuje aj Občiansky zákonník. Ak v takomto prípade požiada o zrušenie služieb, pracovník spomínanej inštitúcie je povinný dať mu potvrdenie o tom, kedy a o čo požiadal.

Zákazník sa môže brániť tým, že dá podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá procesným spôsobom prešetrí o akú zmluvu ide, potom písomne dotyčného informuje, akým spôsobom má pri obhajobe svojich práv postupovať. Ak je to v kompetenciách SOI, toto bremeno berie inšpektorát na seba, aby to dal do poriadku.

Niektoré zmluvy sú však tak veľmi dobre pripravené, že je pre SOI veľmi ťažké, aby robila nejakého arbitra. Potom sa už občan musí svojich práv domáhať cestou súdu."

Môže sa však stať, že takýto zákazník podá podnet na SOI. On však v rukách nemá žiadnu písomnosť, telefónna organizácia odtají, že niekedy niečo podal a dostávame sa do polohy tvrdenia proti tvrdeniu. Čo potom?

"To už je vec dokazovania a Slovenská obchodná inšpekcia na to nemá kompetencie."

Uvediem tretí príklad. Ako je to v prípade priemyselného pirátstva? Teda ak niekto napríklad na Blšáku predáva tovar, ktorý je označený chránenou značkou, ale pritom nespĺňa požiadavky kvality a reálny výrobca s vyznačenou firmou nemá nič spoločné. Ak si zákazník kúpi napríklad tričko označené ako Adidas, ale po čase zistí, že to Adidas nie je, môže sa brániť? Aká je tu úloha zákazníka? Tento môže aj podľa ceny odhadnúť, že tu asi nejde o originálny výrobok. Je však ťažko dokazovať, či zákazník kupoval takýto tovar s vedomým rizikom, alebo nie.

"Za predaj takéhoto tovaru je zodpovedný priamo distribútor - predajca, pretože zákazník nakupuje v najlepšom vedomí a svedomí. V podstate zákon o tejto forme pirátstva ešte na trhu nie je. Tam je viacero spôsobov, ako postupovať. V každom prípade má spotrebiteľ od predávajúceho právo žiadať platný certifikát tovaru, alebo platné vyhlásenie o zhode. Predajca-distribútor mu je to podľa zákona povinný ukázať, aby deklaroval, že výrobok spĺňa všetky kvalitatívne, zdravotné a iné ukazovatele.

Ak spotrebiteľ používaním zistí, že výrobok je nekvalitný, má právo na reklamáciu u predávajúceho. Musí si však uchovať doklad o zaplatení. Ak by predávajúci reklamáciu neprijal, alebo nevybavil do zákonnej lehoty 30 dní, zákazník môže prípad odstúpiť na SOI. V danom prípade máme viacero možností. Nám ako orgánu trhového dohľadu už distribútor-predajca musí predložiť celú technickú dokumentáciu na daný výrobok. V prípade podozrenia odoberieme vzorky a v spolupráci s autorizovanými osobami, čiže niekdajšími štátnymi skúšobňami, dáme urobiť rozbor výrobku. Skúšobňa dá konečný verdikt, či sa jedná o originálny, alebo pirátsky výrobok. O tejto skutočnosti je takisto spotrebiteľ upovedomený. Ak sa niečo takéto dokáže, voči predávajúcemu sa začína správne konanie. Zodpovedný je priamo distribútor-predajca, tento sa nemôže odvolávať na svojho dodávateľa."

Ako má postupovať zákazník, ktorému sa nepodarilo obhájiť svoje práva u distribútora-predajcu a má záujem dať podnet na SOI?

"Základnou úlohou SOI je ochrana oprávnených záujmov spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s reklamáciou na výrobky a služby, môže dať SOI podnet. Musí uviesť, čo je dôvodom reklamácie, prečo nie je spokojný s vybavením reklamácie, kedy a kde si výrobok zakúpil, alebo kedy, kde a prečo nebol spokojný so službami. My dávame do piatich dní občanom vyrozumenie, že ich podnet je registrovaný a že sa bude prešetrovať. K podnetu musí byť priložený doklad o zaplatení tovaru, alebo služby. Stačí fotokópia, nemusí byť originál."

Je stanovený presný termín, dokedy môže dať občan podnet od dátumu zakúpenia tovaru?

"Väčšinou je to tak, že to je v dobe záruky tovaru. Najčastejšie registrujeme podnety na nekvalitu obuvi, textilu a spotrebnej elektroniky. Ročne ich Krajský inšpektorát SOI pre Košický kraj obdrží asi štyri tisíc."

V mysli zákazníkov je dosť pevne ukotvená možnosť sťažovať sa prostredníctvom knihy prianí a sťažností priamo v predajni. Aký je účinok v takomto prípade?

"Rozdiel je v rýchlosti, pretože pre spotrebiteľa je účinnejšie podať podnet priamo na príslušný inšpektorát SOI. Je ešte vhodné, aby zákazník pri reklamácii na prevádzke dozrel, aby s ním vyhotovili záznam o reklamácii."

Je stanovený termín, dokedy musí SOI podnet prešetriť?

"Nie je stanovený presný termín, pretože to nie je sťažnosť, ale podnet. Môžem však povedať, že prioritou našej činnosti je šetrenie podnetov. Zvyčajne jednotlivé skutočnosti prešetríme do týždňa."

Ďakujem za rozhovor.

My už len dodávame, že Krajský inšpektorát SOI sídli v Košiciach na Vrátnej ulici č.3, podnety od spotrebiteľov má na starosti Ing. Mária Hvozdová - t.č. 095/622 46 95. Podnety je možné doručiť v písomnej forme s vyššie uvedenými faktami osobne v pracovné dni od 8,00 do 16,00, prípadne ich zaslať poštou.

Slavomír Szabó
sivo@box.sk
(26. 4. 2001)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606