magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

OTVORENÝ LIST SPOLOČNOSTI PRIATEĽOV ZEME PREZIDENTOVI SR
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Aug 02 2002 - 03:07 GMT
Do redakcie Cassovia.sk sme dostali e-mail od Spoločnosti priateľov Země s otvoreným listom, ktorý zaslali prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi.


…dovoľujeme si Vám dať na vedomie otvorený list Spoločnosti priateľov Zeme prezidentovi SR k vráteniu zákona o obaloch.
Prezident navrhuje zvýšiť množstvo vyhadzovaných odpadov, viac fľiaš na divokých skládkach, väčšie náklady obcí a miest na odpadové hospodárstvo, ignorovať vôľu desiatok tisíc občanov SR. Navrhuje totiž vypustiť jedno z najprínosnejších ustanovení - zálohovanie jednorazových fľiaš. Prezident SR použil nepravdivé odôvodnenia a pred týmto krokom neumožnil dostatočnú a včasnú obhajobu predkladateľovi a garantovi zákona – Ministerstvu životného prostredia.

S pozdravom

Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvorený list

Vážený pán prezident,

sme šokovaní a hlboko znepokojení vrátením zákona o obaloch Národnej rade SR z Vašej strany, spôsobom akým k tomu došlo, Vašimi pozmeňovacími návrhmi a ich odôvodnením.

Tvorba zákona o obaloch prebiehala transparentným a odborným spôsobom 1,5 roka. Ministerstvo životného prostredia minulý rok ustanovilo “Pracovnú komisiu” pre tvorbu zákona o obaloch, v ktorej boli zastúpené všetky sektory spoločnosti (odborníci z priemyslu, štátnej správy, akademickej obce, obcí, mimovládnych organizácií). Títo experti venovali značné množstvo svojho času a vedomostí pre tento účel. “Pracovná komisia” po mnoho mesačnej odbornej práci predložila návrh zákona o obaloch. Ten predložilo MŽP na verejné pripomienkovanie, každý mal k nemu prístup, aj prostredníctvom internetu. S predloženým návrhom zákona nesúhlasilo len niekoľko lobbystických skupín znečisťovateľov a niektorí pracovníci Ministerstva hospodárstva (MH). MŽP s MH viedlo dialóg a napriek nepravdivosti niektorých tvrdení MH predkladateľ ustúpil vo väčšine namietaných ustanovení – ponechalo len niekoľko základných progresívnych opatrení, ktoré sú pre životné prostredie v SR veľmi dôležité. Potom prešiel zákon o obaloch pripomienkovaním a schvaľovaním v Legislatívnej rade vlády, ktorého sa opät odborníci z radov občianskych iniciatív, štátnej správy a priemyslu zúčastnili. Zákon o obaloch sa potom podrobne a opäť za účasti odborníkov a zástupcov verejnosti, priemyslu a štátnej správy, prerokoval v Národnej rade SR. O jednotlivých ustanoveniach zákona o obaloch rozhodlo po diskusiách vo výboroch, kde boli vypočuté všetky zainteresované strany, vyše 100 demokraticky zvolených zástupcov občanov. Pýtame sa, načo sa prijímajú zákony o účasti verejnosti na rozhodovaní, ak vôľa desiatok tisíc občanov prejavená v procese prijímania zákona o obaloch je potom Vami úplne ignorovaná a zablokovaná ? Vo veci nepodpísania zákona o obaloch už nejde len o životné prostredie. Ide o poškodenie dôvery občanov a odborníkov SR v zmysel účasti na správe vecí verejných.

Znepokojujúci je aj netransparentný proces Vášho rozhodovania v tejto veci. Všetky inštitúcie – MŽP, vláda SR aj parlament už umožňuje prístup verejnosti a nezávislých odborníkov k tvorbe a schvaľovaniu zákonov a skutočne berú požiadavky a argumenty občanov v úvahu. K Vám sa nedostal ani minister životného prostredia – štátneho orgánu, ktorý je predkladateľom zákona o obaloch a bude za neho zodpovedné. Zástupcovia MŽP ako aj občianskych iniciatív boli prijatí riaditeľkou sekcie legislatívy JUDr. Dreninovou neskoro, keď už bolo pravdepodobne o všetkom rozhodnuté. Zástupcovia MŽP boli prijatí 17.7 a piatok 19.7., zástupca mimovládnych organizácií 18.7. – pričom už pondelok 22.7. ráno bol zákon o obaloch vrátený v NR SR, pričom vy ste bol mimo územia SR. Radi by sme sa opýtali, kto bol Vašim poradcom v problematike zákona o obaloch, ak nie predkladateľ a garant zákona, ani zástupcovia občianskeho sektora ani nezávislí odborníci, ktorí sa podieľali na tvorbe zákona, a prečo ste ich argumenty ignorovali ?

Odôvodnenia uvedené vo Vašom dokumente, ktorým ste vrátili zákon o obaloch vyznievajú ako hľadanie akejkoľvek zámienky pre vrátenie zákona o obaloch a skomplikovanie prijatia jedného z najdôležitejších opatrení - zálohovania jednorazových obalov.

Zákon o obaloch ste vrátili na základe neopodstatnených i nepravdivých odôvodnení:

A) Vaše tvrdenie cit.: “občanovi sa …zvýšia finančné náklady pri kúpe výrobku v jednorazovom obale a záloha sa mu vráti až pri vrátení obalu. Tieto náklady sa mu zvýšia bez ohľadu na skutočnosť, sa mu v dôsledku vrátenia obalov znížia poplatky za zber odpadu”
Spoločnosť priateľov Zeme: Toto tvrdenie nie je pravdivé. Záloha = 0 Sk, pretože záloha sa v plnej výške vráti spotrebiteľovi pri navrátení fľaše (a zálohované fľaše majú návratnosť 96-99%). Samotná záloha neznamená žiadnu finančnú záťaž spotrebiteľov. Naopak vďaka zálohovaniu obalov nebudú musieť platiť občania za jednorazové obaly 2 x, ale iba raz (už sa bude platiť iba za obal, ale ak sa zálohuje a vracia do obchodu, neplatíme už za odvoz a zneškodňovanie tohoto obalu ako odpadu). Nepriamo sa tým tiež podporia vratné opakovane používané obaly, ktoré sú pre spotrebiteľov lacnejšie o niekoľko Sk na fľašu. Ak by sa schválil prezidentov návrh na vypustenie tohoto ustanovenia, podporí sa ďalší nárast jednorazových obalov na úkor vratných, čo zvýši množstvo odpadov. Následne budú občania nútení postupne platiť viac za odvoz a zneškodňovanie odpadov.

B) Vaše tvrdenie cit.: “v zákone nie je ustanovené, ktoré jednorazové obaly sú z hľadiska ich množstva, vlastností alebo zloženia nebezpečné pre životné prostredie. Nejasnosť slovného spojenia “nebezpečné pre životné prostredie” umožňuje subjektívne rozhodovanie o otázke, či obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné sa budú zálohovať…”
Spoločnosť priateľov Zeme: Dopady obalov na životné prostredie sú predmetom zmien – napríklad množstvo produkovaných odpadov z jednotlivých druhov obalov sa mení z roka na rok. V prípade stanovenia zálohovaných obalov, ktoré budú zálohované priamo v zákone, by hrozila častejšia novelizácia zákon, čo by nebolo ani štandardné, ani vhodné. Je pružnejšie, ak sa druhy zálohovaných obalov a výška ich zálohy stanovia vo Vyhláške, ktorá sa môže upraviť flexibilnejšie podľa aktuálnej potreby. Samozrejme, že pri stanovení jednorazových obalov, ktoré budú zálohované bude musieť byť ich nebezpečnosť pre prostredie preukázaná. Preto niektorí odborníci vo Vyhláške navrhujú konkretizovať tieto kritériá – druhy obalov, z ktorých sa ročne vyprodukuje nad 10 000 ton odpadov, alebo nad 150 miliónov kusov odpadových obalov, druhy, ktoré prispievajú k tvorbe divokých skládok odpadov a u ktorých je zálohový systém zberu obalov reálny. Kritériá na základe ktorých by sa stanovilo, ktoré jednorazové obaly budú zálohované, nemajú v zákone ani v iných štátoch v ktorých realizujú tento systém a vo viacerých stanovili zálohované obaly vyhláškou.

C) Vaše tvrdenie cit.: “Okrem toho by bolo vhodné, aby zákon ustanovil aspoň maximálnu výšku zálohy za zálohované obaly, čo je dôležité z hľadiska dopadov na konečného spotrebiteľa a minimálnu výšku zálohy, čo je dôležité z hľadiska ekonomických dopadov na povinnú osobu a toho, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch.”
Spoločnosť priateľov Zeme: Preukázaním, že Vašim dôvodom nebola snaha o ochranu občanov alebo podnikateľov pred ustanovením neprimerane vysokej, alebo nízkej zálohy, je skutočnosť, že navrhujete iba vypustenie ods. 3 § 7 o možnosti zálohovania jednorazových obalov, ktoré nadmerne zaťažujú životné prostredie. Avšak na druhej strane vôbec nenavrhujete upraviť maximálnu a minimálnu výšku zálohy pre opakovane používané obaly, u ktorých však “hrozí” úplne rovnaké riziko…
Výška zálohy sa nestanovuje v zákone, ale vo vyhláškach aj v iných štátoch EÚ (napr. Dánsko) z praktických dôvodov – vývoj ekonomiky sa dynamicky mení a nebolo by vhodné, aby Slovensko kvôli tomu muselo často novelizovať celý zákon. Stanovovať iba najvyššiu prípustnú výšku zálohy je tiež zbytočné, pretože je záujmom v prvom rade Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) aby stanovilo optimálnu výšku zálohy, pretože ponesie zodpovednosť za funkčnosť zálohového systému. Ak by bola výška zálohy príliš vysoká, mohla by odrádzať spotrebiteľov od vratných fľiaš a prispieť k jeho nefunkčnosti. To by poškodilo záujmy životného prostredia a v prvom rade autoritu MŽP. Ani v iných štátoch, kde sa rovnakým spôsobom určila vo Vyhláške pevná výška zálohy, nezaznamenali takéto problémy so stanovením príliš vysokej alebo príliš nízkej výšky zálohy. Výška zálohy bude stanovená Vyhláškou k zákonu o obaloch, ktorá prejde pripomienkovacím konaním a kde budú zohľadňované aj vyjadrenia odborníkov z rôznych sektorov, aj výrobcov nápojov.

D) Vaše tvrdenie cit.: “Zákon ustanovuje, že podnikateľ, ktorý uvádza na trh obaly alebo výrobky z obalov zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu… pričom mu zákon jednoznačne nedáva možnosť plniť túto povinnosť na základe zmluvy s inou povinnou osobou alebo prostredníctvom iného zmluvného partnera.
Spoločnosť priateľov Zeme: Toto tvrdenie nie je pravdivé. Zákon o obaloch nijako neneguje Zákon o odpadoch a v jeho § 56 je jasne uvedené, že zabezpečenie tejto povinnosti je možné aj prostredníctom zmluvného partnera (doslovne).

Ak by sa schválili Vaše pozmeňovacie návrhy, pán prezident, spôsobilo by to :
- Väčšiu produkciu odpadov o niekoľko desiatok tisíc ton, väčší tlak na spotrebu prírodných zdrojov, energie. Zálohovanie a 80% miera recyklácie jednorazových fľiaš z PET a skla ako sa plánuje aj vo vykonávacích predpisoch, by znížila množstvo odpadov v SR o 35 000 – 40 000 ton ročne - takmer 250 miliónov odpadových fľiaš,
- Zvýšené množstvo vyhadzovaných fľiaš na divoké skládky,
- Pokračovanie diskriminácie vratných opakovane používaných fľiaš na trhu (tie nesú v cene 3 náklady, vrátane starostlivosti o obal po použití, jednorazové fľaše tieto náklady v cene nemajú),
- Obce a mestá by mohli v prípade zálohového zberu jednorazových fľiaš ušetriť na nákladoch za odpadové hospodárstvo. Ak sa toto ustanovenie vypustí, obce a mestá budú musieť vynakladať väčšie náklady na odpadové hospodárstvo, ktoré prvotne vyrába a zarába na nich priemysel i obchod,
- Občania budú platiť aj naďalej za jednorazové obaly nápojov zbytočne 2 x (za obal pri kúpe nápoja, ktorý je súčasťou celkovej ceny, druhý krát v poplatku za odvoz a nakladanie s odpadmi z týchto obalov) – zálohový systém by zabezpečil, aby sme my spotrebitelia platili za nápojové obaly iba raz.

Ustanovenie, ktoré navrhujete vypustiť – možnosť zálohovať jednorazové obaly nápojov nadmerne zaťažujúce životné prostredie – žiada schváliť 14 000 občanov, ktorí podpísali “Petíciu za záchranu vratných obalov a dobrý zákon o obaloch”. Zásadná požiadavka tejto petície bolo práve schválenie tohoto ustanovenia. Jeho schválenie podporuje a presadzuje takmer 80 mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív (ktoré združujú cca 70 000 občanov), viacero obcí, odborníkov i niektorých výrobcov nápojov.


Ing. Eva Moňoková Ladislav Hegyi
Spoločnosť priateľov Zeme predseda Spoločnosti priateľov ZemeKošice 2.8. 2002   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606