magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mestská časť Košice - Nad jazerom

Charakteristika
Mestská časť Košice - Nad jazerom bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady z 1. októbra 1990 č. 401 o meste Košice.

Poloha
Katastrálne územie - Košice - JAZERO. Situovanie MČ je v južnej časti mesta Košice v cestnom ťahu na Slanec. Hranicu MČ zo západnej časti tvorí cestná komunikácia vnútorného okruhu mesta Košice, severnú hranicu tvorí tok rieky Hornád. Severná strana je ohraničená V. Opátskym, južná Krásnou nad Hornádom.

Mestskú časť tvorí obytná zóna, priemyselná zóna, a rekreačná oblasť samotného jazera.

Rozloha - 366 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2004 - 25 927
Priemerný vek - 37,9

Sídla dôležitých inštitúcií:

Sídlo MČ - Textilná 6, budova Frucony a.s. - 720 11 00
Pošta - Spišské námestie - 674 7804
Poliklinika - Spišské námestie - 674 1240
Polícia - Ladožská ul. - 674 5250

Kostoly
cirkev rímskokatolícka (Nám. Košických mučeníkov) - 674 2525
cirkev gréckokatolícka - provizórium ( Spišské námestie )

Doprava
Komunikačne je MČ spojená s mestom električkovou a autobusovou dopravou v smere do centra mesta a k Magistrátu mesta Košice. Taktiež je zabezpečené priame spojenie pre pracovníkov US STEEL. Po hranici MČ od severu k juhu prechádza vnútorný okruh mesta Košice s hlavným dopravným ťahom smeru Prešov - Slanec, Rožňava, Miskolc so značnou frekvenciou dopravy.

Situovanie mestskej časti
Mestská časť ( MČ ) Košice - Nad jazerom patrí medzi mladé MČ. Tvorí ju obytná zóna a priemyselná časť. Katastrálne pôvodne patrilo územie pod Košice juh a Krásnu. Ako tretia najväčšia MČ s rozlohou s 366 ha a počtom obyvateľov 28 140 (1990), de facto vznikla podľa zákona 401/1990 Zb. "O meste Košice " Pôvodne územie bolo plánované ako priemyselná oblasť s objektmi potravinárskeho charakteru. V roku 1969 sa začalo s výstavbou obytnej zóny - typickej panelákovej zástavby. Celkove bolo postavené 9 131 bytových jednotiek v pomerne obtiažnych geologických pomeroch. Celá oblasť obytnej zóny je situovaná na štrkovom podloží.

Dnešný názov MČ je odvodený od existujúceho jazera - pôvodného miesta na ťažbu štrkopieskov. Pôvodne toto jazero bolo napájané vodami blízkeho Hornádu. Po úpravách je napájanie spodnými vodami.

Kultúrno spoločenské zázemie
Súbežne s bytovou výstavbou bola v MČ stavaná aj základná vybavenosť, typická pre dané obdobie. Na ploche bytovej zástavby je situovaných 7 základných škôl s predškolskými zariadeniami. Po prechode náporu na predškolské a školské zariadenia, sú niektoré z nich využívané pre potrebu základných umeleckých škôl s hudobným a výtvarným zameraním. Odborné školstvo je zastúpené Obchodnou akadémiou, Dievčenskou odbornou školou a Stredným odborným učilišťom textilným. V centrálnej časti MČ, na Spišskom námestí je situovaná Poliklinika, ktorá poskytuje základnú zdravotnícku starostlivosť hlavne starším obyvateľom.

MČ postupne dobudovala dve kultúrne zariadenia, ktoré sú využívané predovšetkým predškolskou a školskou mládežou a obyvateľmi v rámci rôznych kurzov a krúžkov.

Kultúrne stredisko "Jazero" so sídlom na Spišskom námestí, v objekte Braniska, sa zameriava predovšetkým na kulturno spoločenské podujatia, diskotéky, gymnastiku, kalanetiku, posedenia pre dospelých a podobne. Súčasťou strediska je aj kinosála s videoprojektorom, využívaná predovšetkým predškolskými a školskými zariadeniami. Všeobecno vzdelávacie zariadenie (VVZ) na Uralskej ulici je zamerané predovšetkým na jazykové kurzy, počítačové kurzy a cvičebné stretnutia.

Súkromné školstvo je zastúpené osemročným gymnáziom.

V MČ pracujú dva kluby dôchodcov, so sídlom na Ždiarskej 17 so značnou podporou MČ. Jedným z nich je klub kresťanských dôchodcov, pracujúci pri farskom kostole Košických mučeníkov na Spišskom námestí 1. MČ robí v priebehu roku posedenie zo 70, 75, 80, 85 a 90 ročnými jubilantmi.

Priemyselná časť

Priemyselnú časť MČ tvoria predovšetkým objekty potravinarského priemyslu. Sú to predovšetkým:
Frucona a.s. a Sodamix s.r.o. s výrobou alkoholických a nealkoholických nápojov,
Hydina ZK a.s. so spracovaním hydiny a výrobkov,
Medea a.s.- pekáreň chleba, rohlikov a cukrárenských výrobkov,
ABOMILL s.r.o.- Košice, mlynárenský komplex
Peugeot - predaj a servis automobilov
Mitsubishi - predaj a servis automobilov
Suzuki - predaj automobilov

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk